Aggteleki-karszt és peremterületei

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Aggteleki-karszt és peremterületei
Terület kódja
HUAN20001
Kiterjedés (ha)
23 103.73ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Csengettyűvirág Adenophora lilifolia 6 - 6 egyed B
Boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus 89 - 89 egyed B
Osztrák sárkányfű Dracocephalum austriacum 1975 - 1975 egyed A
piros kígyószisz Echium maculatum 3720 - 3720 egyed B
Sűrű csetkáka Eleocharis carniolica 41 - 41 egyed D
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum 2278 - 2278 egyed B
Tornai vértő Onosma tornensis 10635 - 10635 egyed A
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis - C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 29000 - 29000 I D
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis - D
Tornai patakcsiga Bythinella pannonica - A
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - C
Magyar vakfutrinka Duvalius hungaricus - A
Anker-araszoló Erannis ankeraria - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - C
Keleti mustárlepke Leptidea morsei - A
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Gyászcincér Morimus funereus - D
Álolaszsáska Paracaloptenus caloptenoides - A
Erdélyi avarszöcske Pholidoptera transsylvanica - A
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius - A
Tompa folyamkagyló Unio crassus - D
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Petényi márna Barbus petenyi - C
Vágó csík Cobitis elongatoides - D
Ingola Eudontomyzon spp. - A
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Sárgahasú unka Bombina variegata - C
Tarajos gőte Triturus cristatus - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - B
Szürke farkas Canis lupus 10 - 10 egyed A
Közönséges hiúz Lynx lynx 1 - 5 egyed A
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersii 200 - 200 egyed B
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 300 - 500 egyed B
Tavi denevér Myotis dasycneme 50 - 50 egyed C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 500 - 500 egyed B
Közönséges denevér Myotis myotis 1000 - 1000 egyed B
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale 2000 - 2000 egyed A
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 1550 - 1550 egyed B
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 2000 - 2000 egyed B
Ürge Spermophilus citellus - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
4030 csarabosok és törpecserjés mészkerülő szegélyek 231,04 1
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 231,04 1
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 462,07 2
6190 pannon sziklagyepek 231,04 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 462,07 2
6410 kékperjés láprétek 231,04 1
6430 üde-nedves magaskórósok 231,04 1
6440 ártéri mocsárrétek 231,04 1
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 693,11 3
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 693,11 3
8310 nem látogatható barlangok 0,1
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 231,04 1
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 23,1 0,1
6110 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0,92 0,004
6510 üde magas füvű kaszálórétek 231,04 1
7220 mésztufás vagy mészkiválásos források 231,04 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 1386,22 6
3130 törpekákás iszapnövényzet 0,46 0,002
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 231,04 1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 462,07 2
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 231,04 1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 231,04 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 11782,9 51
91H0 pannon molyhos tölgyesek 462,07 2
91M0 pannon cseres-tölgyesek 693,11 3

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Aggteleki-karszt és peremterületei. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huan20001 Letöltés dátuma: 2021-12-05
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.