Bodrogzug - Kopasz-hegy - Taktaköz

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Bodrogzug - Kopasz-hegy - Taktaköz
Terület kódja
HUBN10001
Kiterjedés (ha)
19 911.88ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

A területet elsősorban szántók, gyepek jellemzik, fás növényzet és vizes élőhely kisebb mozaikokban található. Három nagyobb tájra osztható, amelyeket azonban szerves egésszé kapcsolnak össze a vizes élőhelyek:

1. A Bodrogzug a Bodrog-folyó magyarországi szakaszának legnagyobb ártéri síksága. Itt a víz által meghatározott élőhelyek dominálnak (holtágak, mocsarak, lápok). A védett terület a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó nemzetközi jelentőségű vizes élőhely.

2. A Taktaközt a Takta és a Tisza fogja közre. Jellege hasonló a Bodrogzugéhoz, de az itteni vizes élőhelyek sokkal fragmentáltabbak, extenzív szántók darabolják fel a tájat.

3. A tokaji Kopasz-hegy elszigetelten álló, nyílt pusztai erdőkkel és bozótosokkal borított domb. Jelentős maradványai találhatók itt a kontinentális löszfal növényzetnek, de az itt élő fajok sokféleségét számos szubmediterrán elem is színesíti.

A terület madárvédelmi jelentőségét a nedves rétek, mocsárrétek és folyómenti ligeterdők adják. A jelentékeny kócsag- és gémtelepek mellett a Bodrogzug jókora harispopulációnak is otthont ad. Az ártéri síkok a Zemplén hegylábi erdeiben fészkelő nagytestű madarak (fekete gólya, békászó sas stb.) fontos táplálkozóterületei. A Kopasz-hegy madárközössége a szárazságtűrő élőhelyek jellegzetes fajaival büszkélkedhet, így a természetvédelmi szempontból értékes kígyászölyvvel, harkályfélékkel és gébicsekkel. A terület fontos vonulási útvonal is bizonyos fajok számára (pl. darvak, fekete gólyák, récefélék). A terület egy része védett, részben világörökségi helyszín is.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: cigányréce (Aythya nyroca), bakcsó (Nycticorax nycticorax), nagy kócsag (Egretta alba), kis kócsag (Egretta garzetta), üstökös gém (Ardeola ralloides), vörösgém (Ardea purpurea), fekete gólya (Ciconia nigra), rétisas (Haliaetus albicilla), parlagi sas (Aquila heliaca), haris (Crex crex), kormos szerkő (Chlidonias niger) és fattyúszerkő (Chlidonias hybridus).

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célok: A különleges madárvédelmi terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló madárfajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése, az ezen célok elérését szolgáló természeti állapot és fenntartó földhasználat feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok: A területen található  cigányréce (Aythya nyroca), bakcsó (Nycticorax nycticorax), nagy kócsag (Egretta alba), kis kócsag (Egretta garzetta), üstökös gém (Ardeola ralloides), vörösgém (Ardea purpurea), fekete gólya (Ciconia nigra), rétisas (Haliaetus albicilla), parlagi sas (Aquila heliaca), haris (Crex crex), kormos szerkő (Chlidonias niger) és fattyúszerkő (Chlidonias hybridus) állományok megőrzése, illetve növelése. Az erdőtervezés során a jelölő fajok állományának megőrzése érdekében a terület erdeiben a természetközeli állapotú élőhelyfoltok megőrzését, az egyes területek erdőgazdálkodás alóli mentesítését, illetve a folyamatos erdőborítást biztosító, elegyes-vegyeskorú-mozaikos állományszerkezetet eredményező erdőkezelés felé történő elmozdulást kell biztosítani. Őshonos fafajú, természetszerű állományokban csak természetes felújítás (felújítóvágás, szálalóvágás, szálalás) tervezhető. Idegenhonos fafajokkal elegyes erdőkben ugyancsak a természetes felújítások valamelyikét kell alkalmazni. A nevelővágást (tisztítást, gyérítést), készletgondozó használatot, felújítóvágást, bontóvágást, szálalóvágást és szálalást az őshonos lombos elegyfafajok kíméletével (az idegenhonos fafajok rovására), az állományokon belül meglevő változatosság megőrzésével és bővítésével kell tervezni. Az idősebb, böhönc-jellegű faegyedek (hagyásfák, famatuzsálemek) és az odúlakó madarak számára kiemelt fontosságú odvas fák minden esetben visszahagyandók. Növedékfokozó gyérítések, készletgondozó használatok, felújítóvágás, bontóvágás, szálalóvágás és szálalás tervezése esetén (őshonos lombos fafajokból) lábon álló és fekvő holtfa egy része mindenhol visszahagyandó. Tarvágásos véghasználat csak idegenhonos fafajú erdőrészletekben, vagy állományrészekben, maximum 3 ha kiterjedésben tervezhető. Az idegenhonos fafaj letermelése után mesterséges erdősítésre csak a potenciális erdőtársulás fő- és elegyfafajai tervezhetők, illetve használhatók. A terület vízellátását és természeteshez közeli vízjárását kell biztosítani a fészkelő vízimadárfajok és az azok táplálékbázisát alkotó vízi szervezetek ökológiai igényeinek megfelelően. A táplálékbázisban komoly szerepet játszó halfajok ívóhelyeinek fenntartása, rehabilitációja, új ívóhelyek létrehozása, fejlesztése. Természetes vízterületek intenzív halastóvá alakítását kerülni kell, a területen előforduló időszakos vízállásokat meg kell tartani. A nádaratások során a gém- és kócsagtelepek környezetét érintetlenül kell hagyni. A vízterekben a szerkők megtelepedésére alkalmas úszó növényszigetek, vízfelszínen kiterülő hínárállományok megőrzésére kell törekedni. A haris (Crex crex) költését biztosító gyepterületek kiterjedésének növelése, hariskímélő kaszálási technikák alkalmazása. A térségre jellemző gyepterületek természetközeli állapotának fenntartása a megfelelő gyephasznosítás és kezelés biztosításával. Törekedni kell a fák, facsoportok kíméletére a ragadozó madarak fészkelésének elősegítése érdekében. A mezőgazdasági földhasználatra visszavezethető, a táplálékláncon keresztül ható vegyi terhelés kockázatának mérséklése, illetve megszüntetése. A területen lévő középfeszültségű vezetékek és oszlopok madárvédelmi eszközökkel történő felszerelése. A prioritás fajok esetében a fészkelőhelyek háborítatlanságát biztosítani kell a költési időszakban. Minden prioritás faj esetében monitorozással nyomon kell követni az állományok változását.

Veszélyeztető tényezők 

  • vízisportok
  • gyaloglás, lovaglás, nem motoros járművek
  • felszíni vizek szennyezése
  • csatornák kialakítása

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 20 - 25 pár C
Billegetőcankó Actitis hypoleucos 3 - 5 pár C
Billegetőcankó Actitis hypoleucos 100 - 100 egyed C
Jégmadár Alcedo atthis 20 - 25 pár B
Kanalas réce Anas clypeata 50 - 50 pár B
Kanalas réce Anas clypeata 500 - 500 egyed B
Csörgő réce Anas crecca 2000 - 3000 egyed B
Tőkés réce Anas platyrhynchos 5000 - 10000 egyed B
Tőkés réce Anas platyrhynchos 2000 - 2000 pár B
Böjti réce Anas querquedula 3000 - 3000 egyed A
Böjti réce Anas querquedula 100 - 100 pár A
Kendermagos réce Anas strepera 5 - 10 pár C
Nagy lilik Anser albifrons 2000 - 2000 egyed C
Nyári lúd Anser anser 250 - 250 pár B
Nyári lúd Anser anser 2000 - 2000 egyed B
Kis lilik Anser erythropus - C
Vetési lúd Anser fabalis 1500 - 1500 egyed B
Parlagi pityer Anthus campestris 1 - 10 pár D
Parlagi sas Aquila heliaca 3 - 3 pár C
Vörös gém Ardea purpurea 75 - 75 pár B
Üstökösgém Ardeola ralloides 5 - 10 pár C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 3 - 5 pár C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 30 - 30 egyed B
Barátréce Aythya ferina 100 - 100 pár A
Barátréce Aythya ferina 2000 - 2000 egyed A
Kontyos réce Aythya fuligula 200 - 200 egyed C
Cigányréce Aythya nyroca 200 - 200 egyed A
Cigányréce Aythya nyroca 70 - 100 pár A
Bölömbika Botaurus stellaris 50 - 60 pár B
Uhu Bubo bubo 3 - 3 pár C
Uhu Bubo bubo 5 - 10 egyed B
Kerceréce Bucephala clangula 400 - 400 egyed C
Lappantyú Caprimulgus europaeus 0 - 5 pár D
fattyúszerkő Chlidonias hybrida 100 - 500 pár A
Kormos szerkő Chlidonias niger 50 - 200 pár A
Fehér gólya Ciconia ciconia 140 - 160 pár B
Fekete gólya Ciconia nigra 1000 - 1000 egyed A
Fekete gólya Ciconia nigra 8 - 10 pár A
Barna rétihéja Circus aeruginosus 50 - 70 pár B
Kékes rétihéja Circus cyaneus 30 - 50 egyed C
Kék galamb Columba oenas 300 - 300 egyed D
Haris Crex crex 20 - 60 pár B
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 80 - 100 pár C
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 10 - 10 pár C
Fekete harkály Dryocopus martius 15 - 20 pár C
Nagy kócsag Egretta alba 200 - 250 pár B
Kis kócsag Egretta garzetta 30 - 30 pár B
Kék vércse Falco vespertinus 0 - 5 pár C
Örvös légykapó Ficedula albicollis 25 - 25 pár D
Sárszalonka Gallinago gallinago 0 - 50 pár B
Daru Grus grus 2000 - 3000 egyed B
Rétisas Haliaeetus albicilla 3 - 3 pár C
Rétisas Haliaeetus albicilla 5 - 10 egyed C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 1 - 2 pár D
Törpegém Ixobrychus minutus 100 - 120 pár B
Tövisszúró gébics Lanius collurio 400 - 500 pár C
Kis őrgébics Lanius minor 20 - 30 pár C
Erdei pacsirta Lullula arborea 1 - 3 pár D
Kékbegy Luscinia svecica 10 - 10 pár C
Kis bukó Mergellus albellus 45 - 50 egyed C
Barna kánya Milvus migrans 5 - 6 pár B
Nagy póling Numenius arquata 1 - 2 pár C
Bakcsó Nycticorax nycticorax 400 - 400 pár A
Halászsas Pandion haliaetus 5 - 10 egyed C
Barkós cinege Panurus biarmicus 60 - 60 pár C
Darázsölyv Pernis apivorus 1 - 5 pár C
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 0 - 10 pár C
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 20 - 20 egyed C
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 1500 - 3000 egyed C
Hamvas küllő Picus canus 5 - 5 pár D
Kanalasgém Platalea leucorodia 20 - 30 pár B
Vörösnyakú vöcsök Podiceps grisegena 30 - 30 pár A
Feketenyakú vöcsök Podiceps nigricollis 30 - 30 pár B
Kis vízicsibe Porzana parva 100 - 100 pár B
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 90 - 90 pár B
Guvat Rallus aquaticus 100 - 100 pár C
Gulipán Recurvirostra avosetta 1 - 2 pár C
Függőcinege Remiz pendulinus 20 - 20 pár C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 300 - 500 pár C
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 300 - 300 pár B
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 1000 - 1000 egyed B
Réti cankó Tringa glareola 500 - 500 egyed B
Piroslábú cankó Tringa totanus 100 - 100 pár A


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Bodrogzug - Kopasz-hegy - Taktaköz. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn10001 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.