Borsodi-sík

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Borsodi-sík
Terület kódja
HUBN10002
Kiterjedés (ha)
36 239.85ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

A területen a kijelölés alapjául szolgáló, un. jelölőfajok közül az országos és nemzetközi viszonylatban is jelentős állománnyal bíró (A és B kategóriába sorolható) madárfajok kedvező védelmi helyzetének fenntartása, egyes fajok vonatkozásában védelmi helyzetük javítása a cél.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok:: Nyári lúd (Anser anser), Parlagi sas (Aquila heliaca), Fattyúszerkő (Chidonias hybridus), Szalakóta (Coracias garrulus), Haris (Crex crex), Kerecsen (Falco cherrug), Kékvércse (Falco vespertinus), Daru (Grus grus), Kis őrgébics (Lanius minor).

Az eurázsiai sztyeppek jellegzetes madárfajainak védelmére élőhelyrekonstrukciós programok is zajlanak, amelyek révén a vizes élőhelyek kiterjedése tovább nő. Az élőhelyek ökológai állapota jónak mondható, a terület egy része védett is. Elsősorban szántók és természetes fátlan növénytársulások (sztyeprétek, szikesek) dominálják a tájat.

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célok: A különleges madárvédelmi terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló madárfajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése, az ezen célok elérését szolgáló természeti állapot és fenntartó földhasználat feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:vA területen előforduló időszakos vízállások megtartása, a vizes élőhelyfejlesztések üzemeltetése, kezelésük hosszú távú biztosítása. A vizes élőhelyek ökológiai vízigényének és természeteshez közeli vízjárásának biztosítása a fészkelő vízimadárfajok és az azok táplálékbázisát alkotó vízi szervezetek ökológiai igényeinek megfelelően. A mocsári szukcessziós sor (lápok - nádasok / gyékényesek / tavikákások – magassásosok – mocsárrétek) mozaikoltságának fenntartása a kezelési feladatok összehangolásával, az adott év ár- és csapadékjárásának a figyelembe vételével. Nádasok időbeni és térbeni változatosságának biztosítása a téli nádaratás szabályozásával. A nyílt vízfelület, a hínárnövényzet és a változatos összetételű mocsári növényzet arányának területrészek szerinti fenntartása, optimalizásálása, helyreállítása. Az időszakos vízborítású területek arányának növelése, parti madarak fészkelési lehetőségeinek fejlesztése. A haris költését biztosító gyepterületek kiterjedésének növelése, hariskímélő kaszálási technikák alkalmazásával. A térségre jellemző gyepterületek természetes állapotának fenntartása a megfelelő gyephasznosítás és kezelés biztosításával. Nem hasznosított gyepterületek esetében a szukcessziós folyamatok gátlása, a fás-és cserje vegetáció, valamint a nem őshonos inváziós fajok és a nád terjedésének megakadályozása. Szántóföldek esetében fenn kell tartani a térségre jellemző, hagyományos növénykultúrák területi részesedését, és támogatni kell az alacsony intenzitású termesztéstechnológia alkalmazását.  Kerülni kell, illetve megakadályozandó az intenzív technológián alapuló és a hagyományos táj-és élőhelystruktúrába nem illeszkedő nagy területigényű monokultúrák (energia-ültetvények) térnyerése.  A területen előforduló fasorok, facsoportok, erdősávok fenntartása, természetességi állapotuk őshonos fafajokkal történő javítása.  Mesterséges költőhelyet biztosító odúk és költőládák (elsősorban szalakóta és vércsefajok érdekében) fenntartása és fejlesztése, ezáltal a facsoportok és erdősávok fokozottabb védelme biztosítandó. A terület apróvadállományának megerősödését szolgáló, valamint a fészkelő madárfajokat veszélyeztető predátor- és dúvadállomány kontrollját biztosító vadgazdálkodás támogatása. Szándékos vagy gondatlanságból fakadó madármérgezések teljes felszámolása. Egyes prioritás-fajok vonatkozásában (pl. daru, fekete gólya, partimadarak) a fészkelő, - gyülekező, - éjszakázóhelyek védelme, zavartalanságuk biztosítása.  A Tisza-tóval szomszédos, a vonuló-telelő vadlúdállományok táplálkozóterületeként kiemelt fontosságú mezőgazdasági környezetben a kedvező növénykultúrák területarányának biztosítása. Új, táji léptékben ható, a nyílt, tagolatlan pusztai környezethez kötődő madárfajok állományát veszélyeztető vonalas létesítmények kiépítésének megakadályozása, a meglévő, napjainkra gazdasági funkcióját vesztett vonalas létesítmények felszámolása. A területen lévő középfeszültségű vezetékek és oszlopok madárvédelmi eszközökkel történő felszerelése, ill. meglévő szabadvezetékek földkábellel történő kiváltása szükséges.  Nagy területigényű, a madarak megtelepedését, vonulását károsan befolyásoló energetikai beruházások (pl. szélerőműpark, fotovoltikus naperőműpark) nem támogatottak.

Veszélyeztető tényezők 

  • idegenhonos invazív fajok
  • természetes szukcesszió, eutrofizáció
  • klímaváltozás

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 15 - 20 pár C
Jégmadár Alcedo atthis 2 - 4 pár D
Jégmadár Alcedo atthis 1 - 10 egyed D
Kanalas réce Anas clypeata 200 - 300 egyed B
Kanalas réce Anas clypeata 10 - 20 pár B
Csörgő réce Anas crecca 500 - 1000 egyed C
Tőkés réce Anas platyrhynchos 500 - 800 pár B
Tőkés réce Anas platyrhynchos 5000 - 25000 egyed B
Böjti réce Anas querquedula 50 - 100 pár A
Böjti réce Anas querquedula 500 - 1000 egyed A
Kendermagos réce Anas strepera 15 - 20 pár C
Kendermagos réce Anas strepera 100 - 200 egyed C
Nagy lilik Anser albifrons 10000 - 30000 egyed B
Nyári lúd Anser anser 4000 - 5000 egyed B
Nyári lúd Anser anser 50 - 70 pár B
Vetési lúd Anser fabalis 50 - 100 egyed C
Parlagi pityer Anthus campestris 20 - 30 pár C
Szirti sas Aquila chrysaetos 3 - 5 egyed C
Parlagi sas Aquila heliaca 25 - 30 egyed B
Parlagi sas Aquila heliaca 5 - 6 pár B
Békászó sas Aquila pomarina 3 - 6 egyed C
Vörös gém Ardea purpurea 2 - 4 pár C
Vörös gém Ardea purpurea 30 - 40 egyed C
Üstökösgém Ardeola ralloides 10 - 15 egyed C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 0 - 5 pár C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 30 - 50 egyed B
Barátréce Aythya ferina 100 - 200 egyed C
Barátréce Aythya ferina 20 - 50 pár C
Kontyos réce Aythya fuligula 20 - 100 egyed C
Cigányréce Aythya nyroca 100 - 150 egyed C
Cigányréce Aythya nyroca 15 - 25 pár C
Bölömbika Botaurus stellaris 20 - 30 pár B
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 5 - 30 egyed B
Kerceréce Bucephala clangula 20 - 50 egyed D
Ugartyúk Burhinus oedicnemus 0 - 3 egyed D
Pusztai ölyv Buteo rufinus 5 - 10 egyed A
Lappantyú Caprimulgus europaeus 30 - 50 egyed C
Lappantyú Caprimulgus europaeus 1 - 2 pár C
Széki lile Charadrius alexandrinus 0 - 1 egyed D
Havasi lile Charadrius morinellus 0 - 1 egyed D
fattyúszerkő Chlidonias hybrida 100 - 200 pár B
fattyúszerkő Chlidonias hybrida 400 - 600 egyed B
Kormos szerkő Chlidonias niger 80 - 100 egyed C
Kormos szerkő Chlidonias niger 15 - 25 pár C
Fehér gólya Ciconia ciconia 50 - 55 pár B
Fehér gólya Ciconia ciconia 500 - 600 egyed B
Fekete gólya Ciconia nigra 100 - 150 egyed B
Fekete gólya Ciconia nigra 1 - 2 pár B
Kígyászölyv Circaetus gallicus 2 - 3 egyed D
Barna rétihéja Circus aeruginosus 70 - 70 egyed C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 40 - 50 pár C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 100 - 150 egyed B
Hamvas rétihéja Circus pygargus 3 - 5 pár C
Hamvas rétihéja Circus pygargus 10 - 25 egyed C
Kék galamb Columba oenas 500 - 1000 egyed D
Szalakóta Coracias garrulus 130 - 130 pár A
Haris Crex crex 25 - 35 egyed B
Haris Crex crex 5 - 100 pár B
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 10 - 35 pár C
Fekete harkály Dryocopus martius 20 - 25 pár C
Nagy kócsag Egretta alba 200 - 400 egyed C
Kis kócsag Egretta garzetta 100 - 150 egyed C
Kerecsensólyom Falco cherrug 6 - 12 pár B
Kerecsensólyom Falco cherrug 15 - 20 egyed B
Vándorsólyom Falco peregrinus 2 - 3 egyed D
Vándorsólyom Falco peregrinus 1 - 1 pár D
Kék vércse Falco vespertinus 100 - 350 egyed A
Kék vércse Falco vespertinus 50 - 150 pár A
Sárszalonka Gallinago gallinago 100 - 200 egyed B
Sárszalonka Gallinago gallinago 25 - 30 pár B
Székicsér Glareola pratincola 0 - 3 egyed D
Daru Grus grus 5000 - 10000 egyed B
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 2 pár C
Rétisas Haliaeetus albicilla 5 - 10 egyed C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 15 - 25 egyed C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 5 - 10 pár C
Törpegém Ixobrychus minutus 30 - 50 pár C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 200 - 300 pár C
Kis őrgébics Lanius minor 80 - 100 pár B
Nagy goda Limosa limosa 1 - 100 egyed B
Nagy goda Limosa limosa 10 - 35 pár B
Kékbegy Luscinia svecica 15 - 20 pár C
Kis bukó Mergellus albellus 5 - 10 egyed D
Barna kánya Milvus migrans 1 - 2 pár C
Barna kánya Milvus migrans 0 - 10 egyed C
Nagy póling Numenius arquata 100 - 200 egyed C
Kis póling Numenius phaeopus 0 - 15 egyed D
Bakcsó Nycticorax nycticorax 50 - 250 egyed C
Túzok Otis tarda 10 - 15 egyed C
Túzok Otis tarda 10 - 30 egyed C
Füleskuvik Otus scops 3 - 5 pár C
Halászsas Pandion haliaetus 1 - 3 egyed C
Barkós cinege Panurus biarmicus 25 - 50 pár C
Barkós cinege Panurus biarmicus 150 - 250 egyed C
Darázsölyv Pernis apivorus 5 - 10 egyed D
Darázsölyv Pernis apivorus 0 - 1 pár D
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 50 - 100 egyed C
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 5000 - 8000 egyed B
Kanalasgém Platalea leucorodia 150 - 250 egyed B
Batla Plegadis falcinellus 0 - 10 egyed D
Aranylile Pluvialis apricaria 400 - 500 egyed B
Vörösnyakú vöcsök Podiceps grisegena 2 - 4 pár C
Feketenyakú vöcsök Podiceps nigricollis 20 - 30 pár B
Kis vízicsibe Porzana parva 25 - 30 pár C
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 30 - 40 pár B
Guvat Rallus aquaticus 100 - 300 egyed C
Guvat Rallus aquaticus 20 - 150 pár C
Gulipán Recurvirostra avosetta 5 - 25 pár C
Gulipán Recurvirostra avosetta 30 - 50 egyed C
Függőcinege Remiz pendulinus 100 - 150 egyed C
Függőcinege Remiz pendulinus 15 - 25 pár C
Partifecske Riparia riparia 10 - 50 pár D
Küszvágó csér Sterna hirundo 4 - 6 pár C
Küszvágó csér Sterna hirundo 20 - 40 egyed C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 25 - 30 pár D
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 50 - 70 pár C
Réti cankó Tringa glareola 300 - 450 egyed B
Piroslábú cankó Tringa totanus 20 - 50 pár B


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Borsodi-sík. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn10002 Letöltés dátuma: 2023-03-28
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.