Nyugat-Dráva

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Nyugat-Dráva
Terület kódja
HUDD10002
Kiterjedés (ha)
15 237.43ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

A Dráva folyó felső szakasza jellemzően szabályozatlan, kezeletlen vízfolyás. Több helyen találhatóak kavicsos partok, amelyek kiváló fészkelőhelyet biztosítanak a parti madaraknak. Sok a kisebb mellékág és néhány holtág is található itt. A partot - főként puhafás, a szárazabb térszíneken keményfás - ligeterdők kísérik, kicsit távolabb pedig nedves rétek, a gólyák kedvelt táplálkozóhelyei. A zavartalan erdőrészletekbe rétisas és fekete gólya fészkel. Egyes szakaszokon a medret magas - akár 10-30 méteres - homok- vagy löszfal szegélyezi, ahol partifecskék, jégmadarak készítik falba vájt fészkelőüregeiket. A homokos partok és homokpadok fontos fészkelőhelyei pl. a kis csérnek. Országos szinten viszonylag kevés ilyen élőhely található. A kisebb tavak és a jó állapotú lápok a cigányréce számára nyújtanak alkalmas fészkelőhelyet. A teljes terület védett. Jellegét a lombhullató erdők és más, vízhez kötődő élőhelyek határozzák meg.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: Rétisas (Haliaeetus albicilla), Barna kánya (Milvus migrans), Darázsölyv (Pernis apivorus), Partifecske (Riparia riparia), Küszvágó csér (Sterna hirundo), Közép fakopáncs (Dendrocopos medius), Fekete harkály (Dryocopus martius), Kis csér (Sterna albifrons), Bakcsó (Nycticorax nycticorax).

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület általános természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelyeik kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célkitűzések: A vizes illetve vízi élőhelyek megfelelő, a természetes folyamatokhoz hasonló vízellátásának és vízjárásának biztosítása.Az értékes és egyedülálló Dráva-menti élőhelyek (kemény és puhafás ligeterdők, mocsárrétek, vizes és vízi élőhelyek) megőrzése, valamint az ott élő, védett vagy ritka madárfajok életfeltételeinek biztosítása, állományuk és populációik életképességének növelése. Az erdei élőhelyeken a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, természetközeli, a honos társulásoknak megfelelő fafajösszetételű, őshonos fafajokból álló, többkorú, a társulásra jellemző aljnövényzetű erdő kialakulásának elősegítése. Idős faegyedek, állományok kímélete. Megfelelő mennyiségű fekvő és lábon álló holt faanyag biztosítása. A jelenlegi gyepterületek gyepként való fenntartása. A fás legelők megőrzése újbóli hasznosítással, és a szukcessziós folyamatok késleltetésével, visszafordításával. További célok és célkitűzések: A Dráva holtágainak és mellékágainak megőrzése. Szakadópartok megőrzése, állapotuk javítása. Kavicszátonyok megóvása. A természeti értékek felmérése, nyilvántartása, a populációkban, élőhelyekben létrejövő változások nyomon követése, monitorozása és értékelése a jövőbeli kezelési és területhasználati módok minél helyesebb meghatározásához, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire. A természetvédelmi beavatkozások céljainak és eredményeinek társadalmi bemutatása, elfogadtatása, a természeti és táji értékek széleskörű megismertetése, az ökoturisztikai lehetőségek bővítése, a környezettudatos gondolkodás és a természetvédelmi szemlélet kialakítása, fejlesztése. A nem természetvédelmi célú beruházások visszaszorítása a nemzeti park területén., a természetvédelmi kezelési tervben foglalt korlátozásoknak megfelelően. Hosszútávon a nemzeti park területén lévő szántóterületek természetközeli, a termőhelyi adottságoknak megfelelően gyep vagy erdő művelési ágú élőhelyekké átalakítása. A terület jelölő erdőállományaiban a közösségi jelentőségű és az élőhelyre jellemző fajok megőrzése érdekében a fajok ökológiai igényeihez igazodó szerkezeti jellemzők fenntartása, illetve kialakítása, a fokozottan védett fészkelő madárfajok esetében (Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra, Milvus migrans) pufferzóna kijelölése.

Veszélyeztető tényezők 

  • erdőgazdálkodási tevékenységek

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Billegetőcankó Actitis hypoleucos 30 - 40 pár B
Jégmadár Alcedo atthis 30 - 40 pár B
Vörös gém Ardea purpurea 25 - 30 pár B
Réti fülesbagoly Asio flammeus 1 - 5 egyed C
Cigányréce Aythya nyroca 20 - 25 pár B
Lappantyú Caprimulgus europaeus 20 - 30 pár C
fattyúszerkő Chlidonias hybrida 10 - 20 egyed C
Kormos szerkő Chlidonias niger 10 - 20 egyed C
Fehér gólya Ciconia ciconia 50 - 55 pár C
Fekete gólya Ciconia nigra 8 - 10 pár B
Barna rétihéja Circus aeruginosus 6 - 8 pár C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 10 - 20 egyed D
Hamvas rétihéja Circus pygargus 5 - 10 egyed C
Haris Crex crex 6 - 10 pár C
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 40 - 50 pár C
Fekete harkály Dryocopus martius 35 - 40 pár C
Nagy kócsag Egretta alba 60 - 80 egyed C
Nagy kócsag Egretta alba 60 - 80 egyed C
Kis kócsag Egretta garzetta 5 - 20 egyed C
Örvös légykapó Ficedula albicollis 200 - 250 pár C
Daru Grus grus 40 - 80 egyed D
Rétisas Haliaeetus albicilla 9 - 10 pár B
Törpegém Ixobrychus minutus 18 - 22 pár C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 80 - 90 pár C
Erdei pacsirta Lullula arborea 5 - 15 pár C
Kis bukó Mergellus albellus 1 - 10 egyed D
Barna kánya Milvus migrans 2 - 4 pár B
Bakcsó Nycticorax nycticorax 25 - 30 pár C
Halászsas Pandion haliaetus 3 - 4 egyed C
Darázsölyv Pernis apivorus 7 - 8 pár C
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 15 - 25 egyed C
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 120 - 120 egyed D
Hamvas küllő Picus canus 8 - 10 pár D
Kis vízicsibe Porzana parva 12 - 15 pár C
Partifecske Riparia riparia 1000 - 2000 pár C
Kis csér Sterna albifrons 5 - 10 pár A
Küszvágó csér Sterna hirundo 60 - 80 pár B
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 18 - 22 pár D
Réti cankó Tringa glareola 50 - 80 egyed C


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Nyugat-Dráva. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd10002 Letöltés dátuma: 2021-05-07
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.