Gemenc

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Gemenc
Terület kódja
HUDD10003
Kiterjedés (ha)
19 641.18ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

A terület jórészt a Duna ártere és annak töltései. Számos vizesélőhely-típus megtalálható itt: a Duna főfolyása, mellékágai és holtágai, mocsarak, nádasok és másféle víztestek. Lombhullató erdőségek dominálják, a mélyebb térszíneken puhafás, a magasabbakon keményfás ligeterdők, de találhatók itt telepített faültetvények is.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű madárfajok: Nagy kócsag (Egretta alba), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Barna kánya (Milvus migrans), Darázsölyv (Pernis apivorus), Közép fakopáncs (Dendrocopos medius), Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), Fekete harkály (Dryocopus martius). Fekete gólya (Ciconia nigra), Kis kócsag (Egretta garzetta).

Magyarország legnagyobb kiterjedésű aktív árterülete. Szinte a teljes területet fás élőhelyek uralják: puhafás (fűz-nyár) ligeterdők, tölgy-kőris-szil keményfás galériaerdők, valamint a fűz, nyár és feketedió ültetvényei. Számos olyan mellékág és holtág van, amely kiváló táplálkozóterületet jelent rengeteg madárfaj számára (gémfélék, gólyák). Az idős, zavartalan erdőrészekben fekete gólya, rétisas és barna kánya költ. Ami a legelső fajt illeti, ez a terület a legsűrűbben lakott minden hazai feketególya-élőhely közül. A folyó igen fontos téli élőhely a récék számára, valamint - Európa második legnagyobb folyójaként jelentős vonulási útvonal is (fekete gólya, ludak stb.).

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Fő célkitűzések: A vizes illetve vízi élőhelyek megfelelő, a természetes folyamatokhoz hasonló vízellátásának és vízjárásának biztosítása. Az értékes és egyedülálló Duna-menti élőhelyek (kemény és puhafás ligeterdők, mocsárrétek, vizes és vízi élőhelyek) megőrzése, valamint az ott élő, védett vagy ritka madárfajok életfeltételeinek biztosítása, állományuk és populációik életképességének növelése. Az erdei élőhelyeken a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, természetközeli, a honos társulásoknak megfelelő fafajösszetételű, őshonos fafajokból álló, többkorú, a társulásra jellemző aljnövényzetű erdő kialakulásának elősegítése. Idős faegyedek, állományok kímélete. Megfelelő mennyiségű fekvő és lábon álló holt faanyag biztosítása. A jelenlegi gyepterületek gyepként való fenntartása. A fás legelők megőrzése újbóli hasznosítással, és a szukcessziós folyamatok késleltetésével, visszafordításával.

További célok és célkitűzések: A Duna menti holtágak és mellékágak megőrzése. Szakadópartok megőrzése, állapotuk javítása. Kavics- és homokzátonyok megóvása. A természeti értékek felmérése, nyilvántartása, a populációkban, élőhelyekben létrejövő változások nyomon követése, monitorozása és értékelése a jövőbeli kezelési és területhasználati módok minél helyesebb meghatározásához, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire. A természetvédelmi beavatkozások céljainak és eredményeinek társadalmi bemutatása, elfogadtatása, a természeti és táji értékek széleskörű megismertetése, az ökoturisztikai lehetőségek bővítése, a környezettudatos gondolkodás és a természetvédelmi szemlélet kialakítása, fejlesztése. A nem természetvédelmi célú beruházások visszaszorítása a nemzeti park területén., a természetvédelmi kezelési tervben foglalt korlátozásoknak megfelelően. Hosszútávon a nemzeti park területén lévő szántóterületek természetközeli, a termőhelyi adottságoknak megfelelően gyep vagy erdő művelési ágú élőhelyekké átalakítása. A terület jelölő erdőállományaiban a közösségi jelentőségű és az élőhelyre jellemző fajok megőrzése érdekében a fajok ökológiai igényeihez igazodó szerkezeti jellemzők fenntartása, illetve kialakítása, a fészkelő fokozottan védett madárfajok esetében (pl. Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra, Milvus migrans) pufferzóna kijelölése. 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Jégmadár Alcedo atthis 80 - 90 pár A
Jégmadár Alcedo atthis 20 - 30 egyed C
Nagy lilik Anser albifrons 5000 - 5000 egyed C
Vetési lúd Anser fabalis 3000 - 4000 egyed A
Parlagi pityer Anthus campestris 5 - 10 egyed D
Vörös gém Ardea purpurea 15 - 20 egyed D
Üstökösgém Ardeola ralloides 5 - 10 egyed D
Réti fülesbagoly Asio flammeus 1 - 2 egyed D
Cigányréce Aythya nyroca 40 - 50 egyed B
Cigányréce Aythya nyroca 3 - 5 pár C
Bölömbika Botaurus stellaris 3 - 5 egyed D
Lappantyú Caprimulgus europaeus 10 - 15 pár C
fattyúszerkő Chlidonias hybrida 5 - 10 egyed D
Kormos szerkő Chlidonias niger 100 - 100 egyed C
Fehér gólya Ciconia ciconia 31 - 31 pár C
Fehér gólya Ciconia ciconia 100 - 120 egyed C
Fekete gólya Ciconia nigra 200 - 300 egyed A
Fekete gólya Ciconia nigra 35 - 38 pár A
Kígyászölyv Circaetus gallicus - D
Barna rétihéja Circus aeruginosus 3 - 5 pár D
Kékes rétihéja Circus cyaneus 20 - 30 egyed C
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 80 - 90 pár C
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 10 - 20 pár C
Fekete harkály Dryocopus martius 35 - 40 pár C
Nagy kócsag Egretta alba 400 - 500 egyed B
Kis kócsag Egretta garzetta 100 - 150 egyed B
Kerecsensólyom Falco cherrug 3 - 3 pár B
Vándorsólyom Falco peregrinus 2 - 3 egyed D
Örvös légykapó Ficedula albicollis 300 - 400 pár C
Daru Grus grus 800 - 1000 egyed D
Rétisas Haliaeetus albicilla 60 - 70 egyed A
Rétisas Haliaeetus albicilla 16 - 16 pár B
Törpegém Ixobrychus minutus 5 - 10 pár C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 150 - 200 pár C
Kis bukó Mergellus albellus 20 - 40 egyed C
Barna kánya Milvus migrans 20 - 25 pár A
Bakcsó Nycticorax nycticorax 250 - 350 egyed B
Halászsas Pandion haliaetus 5 - 10 egyed C
Darázsölyv Pernis apivorus 15 - 20 pár B
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 50 - 70 egyed C
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 50 - 100 egyed D
Hamvas küllő Picus canus - D
Kanalasgém Platalea leucorodia 50 - 100 egyed C
Batla Plegadis falcinellus 10 - 15 egyed B
Kis vízicsibe Porzana parva - D
Pettyes vízicsibe Porzana porzana - D
Küszvágó csér Sterna hirundo 40 - 50 egyed C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 10 - 12 pár D
Réti cankó Tringa glareola 150 - 150 egyed C


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Gemenc. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd10003 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.