Belső-Somogy

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Belső-Somogy
Terület kódja
HUDD10008
Kiterjedés (ha)
33 327.54ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

A területet fátlan társulások uralják, amelyeknek számos típusa megtalálható itt a száraz gyepektől a láprétekig. A savanyú homok alapon a térszintek finom változása és a talajvíz magassága határozza meg a vegetációt. A legszárazabb foltokat nyílt homokpusztagyepek borítják, a legnedvesebbeken pedig lápszemeket találunk. Az erdők összetételében sajnos nagy aránnyal szerepelnek az idegenhonos fafajok ültetvényei (lombhullató és tűlevelű fajok egyaránt). A legnagyobb lápok és egyes tavak récefélék költését teszik lehetővé, így a ritka cigányrécéét. A kiterjedt, zavartalan erdők mélyén fekete gólya fészkel, a közeli mocsarak és lápok pedig gazdag táplálkozóterületet biztosítanak számára.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: Rétisas (Haliaeetus albicilla), Fekete gólya (Ciconia nigra), Barna kánya (Milvus migrans), Darázsölyv (Pernis apivorus), Közép fakopáncs (Dendrocopos medius), Fekete harkály (Dryocopus martius), Törpegém (Ixobrychus minutus), Cigányréce (Aythya nyroca), Tövisszúró gébics (Lanius collurio), Karvalyposzáta (Sylvia nisoria). 

A terület igen változatos, fás és fátlan társulások mozaikja. A mélyedésekben néhol átmeneti lápokat és mocsárréteket találunk. A homokdűnék tetejét pedig száraz gyepek foglalják el. A fás legelők a terület jellegzetes, értékes társulásai, sajnos jó részük igen rossz természetességi állapotban van.

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Fő célkitűzések: A vizes illetve vízi élőhelyek megfelelő, a természetes folyamatokhoz hasonló vízellátásának és vízjárásának biztosítása. Az erdei élőhelyeken a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, természetközeli, a honos társulásoknak megfelelő fafajösszetételű, őshonos fafajokból álló, többkorú, a társulásra jellemző aljnövényzetű erdő kialakulásának elősegítése. Idős faegyedek, állományok kímélete. Megfelelő mennyiségű fekvő és lábon álló holt faanyag biztosítása. A jelenlegi gyepterületek gyepként való fenntartása. A fás legelők megőrzése újbóli hasznosítással, és a szukcessziós folyamatok késleltetésével, visszafordításával.

További célok és célkitűzések: A természeti értékek felmérése, nyilvántartása, a populációkban, élőhelyekben létrejövő változások nyomon követése, monitorozása és értékelése a jövőbeli kezelési és területhasználati módok minél helyesebb meghatározásához, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire. A természetvédelmi beavatkozások céljainak és eredményeinek társadalmi bemutatása, elfogadtatása, a természeti és táji értékek széleskörű megismertetése, az ökoturisztikai lehetőségek bővítése, a környezettudatos gondolkodás és a természetvédelmi szemlélet kialakítása, fejlesztése. A nem természetvédelmi célú beruházások visszaszorítása a nemzeti park területén., a természetvédelmi kezelési tervben foglalt korlátozásoknak megfelelően. Hosszútávon a nemzeti park területén lévő szántóterületek természetközeli, a termőhelyi adottságoknak megfelelően gyep vagy erdő művelési ágú élőhelyekké átalakítása. A terület jelölő erdőállományaiban a közösségi jelentőségű és az élőhelyre jellemző fajok megőrzése érdekében a fajok ökológiai igényeihez igazodó szerkezeti jellemzők fenntartása, illetve kialakítása, a fokozottan védett fészkelő madárfajok esetében (Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra, Milvus migrans) pufferzóna kijelölése.

page5image30272

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Jégmadár Alcedo atthis 40 - 50 pár B
Vörös gém Ardea purpurea 10 - 15 pár C
Cigányréce Aythya nyroca 70 - 100 pár A
Lappantyú Caprimulgus europaeus 70 - 80 pár C
fattyúszerkő Chlidonias hybrida 30 - 40 egyed C
Kormos szerkő Chlidonias niger 30 - 40 egyed C
Fehér gólya Ciconia ciconia 35 - 40 pár C
Fekete gólya Ciconia nigra 25 - 25 pár B
Barna rétihéja Circus aeruginosus 15 - 20 pár C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 30 - 60 egyed B
Hamvas rétihéja Circus pygargus 25 - 47 egyed C
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 75 - 125 pár B
Fekete harkály Dryocopus martius 60 - 95 pár C
Nagy kócsag Egretta alba 150 - 200 egyed C
Nagy kócsag Egretta alba 150 - 200 egyed C
Kis kócsag Egretta garzetta 30 - 50 egyed C
Örvös légykapó Ficedula albicollis 400 - 640 pár C
Daru Grus grus 100 - 200 egyed D
Rétisas Haliaeetus albicilla 22 - 22 pár B
Törpegém Ixobrychus minutus 30 - 50 pár C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 100 - 140 pár C
Barna kánya Milvus migrans 8 - 8 pár B
Bakcsó Nycticorax nycticorax 40 - 60 egyed C
Halászsas Pandion haliaetus 10 - 20 egyed B
Darázsölyv Pernis apivorus 35 - 50 pár B
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 100 - 140 egyed D
Hamvas küllő Picus canus 15 - 24 pár C
Kanalasgém Platalea leucorodia 10 - 25 egyed C
Kis vízicsibe Porzana parva 15 - 30 pár C
Küszvágó csér Sterna hirundo 50 - 80 egyed C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 40 - 65 pár C
Réti cankó Tringa glareola 60 - 110 egyed C


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Belső-Somogy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd10008 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.