Jászkarajenői puszták

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Jászkarajenői puszták
Terület kódja
HUDI10004
Kiterjedés (ha)
10 433.79ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

Különféle gyepek kisebb-nagyobb darabokból álló mozaikja.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok:

  • Költő fajok: Bölömbika (Botaurus stellaris), Törpegém (Ixobrychus minutus), Kerecsensólyom (Falco cherrug), Cigányréce (Aythya nyroca), Pusztai ölyv (Buteo rufinus), Kék vércse (Falco vespertinus), Barna rétihéja (Cicrus aeruginosus), Haris (Crex crex), Gólyatöcs (Himantopus himantopus), Gulipán (Recurvirostra avosetta), Ugartyúk (Burhinus oedicnemus), Nagy goda (Limosa limosa), Szalakóta (Coracias garrulus), Kis őrgébics (Lanius minor), Tövisszúró gébics (Lanius collurio), Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis), Sárszalonka (Gallinago gallinago), Piroslábú cankó (Tringa totanus). 
  • Vonuló madárfajok: Kékes rétihéja (Circus cyaneus), Aranylile (Pluvialis apricaria), Nagy póling (Numenius arquata). 

Négy nagyobb és mintegy tucatnyi kisebb szikes legelő foltjaiból álló, feldarabolódott terület. Szikes síkságok és szikes tavak jellemzik.  A Jászkarajenői-halastavat körgát veszi körül - ennek a víztestnek nagy jelentősége van a vonuló madarak szempontjából. A területen felhagyott rizsföldek is találhatók.

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű madárfajok és élőhelyük kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló madárfajok élőhelyeinek természeti állapotának, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. Kiemelt fajként kell a védelem során kezelni: a szalakótát (Coracias garrulus), az ugartyúkot (Burhinus oedicnemus), a nagy godát (Limosa limosa) a bölömbikát (Botaurus stellaris), a cigányrécét (Aythya nyroca), a pusztai ölyvet (Buteo rufinus) és a kerecsensólymot (Falco cherrug), a kék vércsét (Falco vespertinus). A jó állapotú gyep, nádas, mocsár élőhelyek természetszerű szerkezetének megőrzése. Magas természetességű gyepek fenntartása szakszerű hasznosítással/kezeléssel. Extenzív gyepgazdálkodás fenntartása. Legelő állatállomány növekedésének elérése. Változatos extenzív tanyás földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és fejlesztése. Tájidegen energia növényfajok megjelenésének és terjedésének megelőzése. A beépített területek területi kiterjedésének minimalizálása. Kisvizek, szikes tavak és egyéb vízállásos élőhelyek rekonstrukcióinak elősegítése, támogatása.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Meglévő ürge állományok megőrzése, szükség szerint telepítés alkalmas élőhelyekre. Meglévő és új létesítésű középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak szigetelése, továbbá szükség esetén földkábelbe helyezése. Invazív fajok, különösen a selyemkóró, fehér akác, bálványfa, keskenylevelű ezüstfa terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a sztyepprétek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. Mesterséges fészkek kihelyezése veszélyeztetett ragadozó madarak számára. Környezetkímélő gyom és rovarirtó, illetve növényvédőszerek használatának elősegítése a szántóterületeken. Özönnövény fajok terjedése esetén speciális vegyszerhasználat, egyéb esetekben a gyomosodás talajbolygatással nem járó mechanikai visszaszorítása. A madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quadozás,) megszüntetése. A jelölő madárfajok élőhelyeinek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. Ragadozó madár etetőterek kialakítása az elkóborolás és mérgezés negatív hatásainak csökkentése érdekében. MTÉT terület támogatási rendszerének bővítése a jelölő fajok érdekében, minél több gazdálkodó bevonása a programba.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Parlagi pityer Anthus campestris 10 - 20 pár C
Vörös gém Ardea purpurea 5 - 10 pár C
Cigányréce Aythya nyroca 5 - 10 pár C
Bölömbika Botaurus stellaris 5 - 10 pár C
Ugartyúk Burhinus oedicnemus 1 - 5 pár C
Pusztai ölyv Buteo rufinus 2 - 3 pár C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 10 - 15 pár C
Hamvas rétihéja Circus pygargus 1 - 5 pár C
Szalakóta Coracias garrulus 11 - 50 pár B
Haris Crex crex 1 - 5 pár C
Nagy kócsag Egretta alba 5 - 10 pár C
Kerecsensólyom Falco cherrug 1 - 5 pár C
Kék vércse Falco vespertinus 20 - 30 pár B
Sárszalonka Gallinago gallinago 0 - 10 pár C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 1 - 5 pár C
Törpegém Ixobrychus minutus 20 - 20 pár C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 11 - 50 pár C
Kis őrgébics Lanius minor 11 - 50 pár C
Nagy goda Limosa limosa 5 - 40 pár B
Kékbegy Luscinia svecica 5 - 10 pár C
Nagy póling Numenius arquata 200 - 200 egyed C
Füleskuvik Otus scops 5 - 20 pár C
Aranylile Pluvialis apricaria 100 - 150 egyed C
Feketenyakú vöcsök Podiceps nigricollis 0 - 5 pár C
Kis vízicsibe Porzana parva 1 - 5 pár C
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 5 - 10 pár D
Gulipán Recurvirostra avosetta 0 - 25 pár C
Küszvágó csér Sterna hirundo 1 - 5 pár C
Piroslábú cankó Tringa totanus 20 - 30 pár B


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Jászkarajenői puszták. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi10004 Letöltés dátuma: 2021-09-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.