Sárvíz völgye

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Sárvíz völgye
Terület kódja
HUDI10005
Kiterjedés (ha)
7 864.43ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

A Mezöföld intenzíven művelt szántóterületein fontos ökológiai folyosót képez a Duna-folyam és Dunántúli-középhegység között. A terület egyben nemzetközi jelentőségű vizes élőhely is (Ramsari terület). Igen sokféle fás és fátlan élőhely egyvelege, megtalálhatók itt különféle gyeptípusok, vizes élőhelyek, szántók és erdők is.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű madárfajok:

  • Költő fajok: Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis), Kis vöcsök (Podiceps ruficollis), Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus), Nagy kócsag (Egretta alba), Kis kócsag (Egretta garzetta), Vörösgém (Ardea purpurea), Üstökösgém (Ardeola ralloides), Bölömbika (Botaurus stellaris), Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Törpegém (Ixobrychus minutus), Kanalasgém (Platalea leucorodia), Böjti réce (Anas querquedula), Cigányréce (Aythya nyroca), Barátréce (Aythya ferina), Nyári lúd (Anser anser), Barna rétihéja (Circus aeruginosus), Gólyatöcs (Himantopus himantopus), Gulipán (Recurvirostra avosetta), Kis lile (Charadrius dubius), Sárszalonka (Gallinago gallinago), Nagy goda (Limosa limosa), Piroslábú cankó (Tringa totanus), Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus), Küszvágó csér (Sterna hirundo), Szerecsensirály (Larus melanocephalus), Kis vízicsibe (Porzana parva), Pettyes vízicsibe (Porzana porzana), Jégmadár (Alcedo atthis), Kékbegy (Luscinia svecica), Fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon), Karvalyposzáta (Sylvia nisoria), Barkóscinege (Panurus biarmicus), Tövisszúró gébics (Lanius collurio). 
  • Vonuló fajok: Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus), Nagy kócsag (Egretta alba), Kanalasgém (Platalea leucorodia), Fehér gólya (Ciconia ciconia), Nyári lúd (Anser anser), Vetési lúd (Anser fabalis), Nagy lilik (Anser albifrons), Kis lilik (Anser erythropus), Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), Tőkés réce (Anas plathyrynchos), Csörgőréce (Anas crecca), Böjti réce (Anas querquedula), Kanalas réce (Anas clypeata), Kontyos réce (Aythya fuligula), Barátréce (Aythya ferina), Cigányréce (Aythya nyroca), Kis bukó (Mergus albellus), Kékes rétihéja (Circus cyaneus), Pajzsoscankó (Philomachus pugnax), Gólyatöcs (Himantopus himantopus), Füstös cankó (Tringa erythropus), Réti cankó (Tringa glareola), Kormos szerkő (Chlidonias niger), Dankasirály (Larus ridibundus). 

A 40 km hosszú terület a Sárvíz völgyéből áll, amely a Mezőföldet tájegységét szeli át Tác és Sáregres között. Keletről a 63-as számú főút szegélyezi. A Sárvíz völgye a pleisztocénban alakult ki. amikor egy északnyugat-délkeleti irányú törésvonal mentén lesüllyedt. A tektonikai mozgások és az erózió következtében ma a Dunántúli térség igen jelentős vizgyűjtőjévé vált. A széles völgytalp egykor mocsárvidék volt, amelynek lecsapolása 1821-től 1926-ig tartott. A régi Sárvíz-folyó vizét ma két csatorna gyűjti össze: keleten a Nádor-csatorna, nyugaton a Malom-csatorna. A mélyedésekben kisebb-nagyobb időszakos és állandó tavak gyűjtik össze a Sárvíz vizét. Ezeket is gyakran lecsapolták. Botanikailag az Alföldi flóratartomány része.

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű madárfajok és élőhelyük kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló madárfajok élőhelyeinek természeti állapotának, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. Kiemelt fajként kell a védelem során kezelni: a nagy kócsagot (Egretta alba), a kanalasgémet (Platalea leucorodia), a cigányrécét (Aythya nyroca), a kékbegyet (Luscinia svecica), a fülemülesitkét (Acrocephalus melanopogon) és a vonuló vízi madarakat. A jó állapotú gyep élőhelyek természetszerű szerkezetének megőrzése. Magas természetességű gyepek fenntartása szakszerű hasznosítással/kezeléssel. Extenzív gyepgazdálkodás fenntartása. Legelő állatállomány növekedésének elérése. Változatos extenzív földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és fejlesztése. Természetvédelmi célú nádgazdálkodás folytatása. Kisvizek rekonstrukcióinak elősegítése, támogatása. A vízi vad vadászat korlátozásának fenntartása.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Meglévő és új létesítésű középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak szigetelése, továbbá szükség esetén földkábelbe helyezése. Kis vízmélységű vízfelületek, költőszigetek kialakítása. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a sztyepprétek és löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. Mesterséges fészkek kihelyezése veszélyeztetett ragadozó madarak számára. A madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quadozás, illegális turistautak, illegális bányászat) megszüntetése. A madármegfigyelés rendszerének kialakítása a terület túlterhelésének elkerülésével. Halastavi gazdálkodás feltételeinek a vízi madarak életfeltételeihez történő alakítása, a jelölő fajok érdekeinek megfelelő vízszint, riasztási módszerek, háborítatlan területek alkalmazásával. A jelölő madárfajok élőhelyeinek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. Ragadozó madár etetőterek kialakítása az elkóborolás és mérgezés negatív hatásainak csökkentése érdekében. Elő kell segíteni a jelenleg nem jelölő fajok állományának növekedését, különösen az alábbi fajok tekintetében: rétisas (Haliaeetus albicilla), kis őrgébics (Lanius minor).

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 51 - 100 pár B
Jégmadár Alcedo atthis 11 - 50 pár B
Kanalas réce Anas clypeata 101 - 1000 egyed B
Csörgő réce Anas crecca 1000 - 2000 egyed B
Tőkés réce Anas platyrhynchos 30000 - 30000 egyed A
Böjti réce Anas querquedula 501 - 1000 egyed A
Böjti réce Anas querquedula 21 - 50 pár B
Nagy lilik Anser albifrons 10000 - 20000 egyed B
Nyári lúd Anser anser 101 - 250 pár B
Nyári lúd Anser anser 5000 - 10000 egyed A
Kis lilik Anser erythropus 1 - 5 egyed C
Vetési lúd Anser fabalis 500 - 1000 egyed B
Vörös gém Ardea purpurea 51 - 100 pár B
Üstökösgém Ardeola ralloides 5 - 10 pár C
Barátréce Aythya ferina 501 - 1000 egyed B
Kontyos réce Aythya fuligula 251 - 500 egyed B
Cigányréce Aythya nyroca 251 - 500 egyed A
Cigányréce Aythya nyroca 11 - 50 pár B
Bölömbika Botaurus stellaris 11 - 50 pár B
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 5 - 10 egyed C
fattyúszerkő Chlidonias hybrida 11 - 50 pár C
Kormos szerkő Chlidonias niger 501 - 1000 egyed B
Fehér gólya Ciconia ciconia 101 - 250 egyed C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 11 - 50 pár C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 11 - 50 egyed C
Nagy kócsag Egretta alba 25 - 50 pár C
Nagy kócsag Egretta alba 251 - 500 egyed C
Kis kócsag Egretta garzetta 11 - 50 pár B
Sárszalonka Gallinago gallinago 5 - 10 pár C
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 1 pár C
Rétisas Haliaeetus albicilla 5 - 10 egyed C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 5 - 10 pár C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 11 - 50 egyed C
Törpegém Ixobrychus minutus 11 - 50 pár C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 51 - 100 pár C
Kis őrgébics Lanius minor 1 - 5 pár D
Szerecsensirály Larus melanocephalus 11 - 50 pár B
Nagy goda Limosa limosa 5 - 10 pár C
Kékbegy Luscinia svecica 51 - 100 pár B
Kis bukó Mergellus albellus 51 - 100 egyed B
Bakcsó Nycticorax nycticorax 51 - 100 pár B
Barkós cinege Panurus biarmicus 51 - 100 pár C
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 5 - 10 pár C
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 1001 - 2000 egyed C
Kanalasgém Platalea leucorodia 25 - 50 pár B
Kanalasgém Platalea leucorodia 101 - 250 egyed B
Feketenyakú vöcsök Podiceps nigricollis 5 - 10 pár C
Kis vízicsibe Porzana parva 51 - 100 pár B
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 25 - 50 pár B
Gulipán Recurvirostra avosetta 51 - 100 egyed B
Gulipán Recurvirostra avosetta 11 - 50 pár B
Küszvágó csér Sterna hirundo 11 - 50 pár B
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 51 - 100 pár C
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 51 - 100 pár C
Réti cankó Tringa glareola 501 - 1000 egyed B
Piroslábú cankó Tringa totanus 25 - 50 pár B


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Sárvíz völgye. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi10005 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.