Ácsi gyepek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Ácsi gyepek
Terület kódja
HUDI20001
Kiterjedés (ha)
299.11ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

Jelents területtel rendelkező, egybefüggő ártér, amelyhez hasonló kevés maradt mára az országban. Gyepfragmentumok (láprétek, kékperjés láprétek és száraz homoki gyepek) találhatók elszórtan a közees táblaméretű szántók között Ács település határában. A terület az egykori Duna-ártér része, ma már jórészt mentett. A jelenlegi vízmérleg jórészt a csapadékmennyiség függvényében változik. Több akácos és hibridnyár-ültetvény is található rajta.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

 • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae), 6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
 • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6260 Pannon homoki gyepek
 • Közösségi jelentőségű állatfajok: magyar futrinka (Carabus hungaricus), vöröshasú unka (Bombina bombina)
 • Közösségi jelentőségű növényfajok: homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria)

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

 • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jelölő fajok nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. A jó állapotú pannon homoki gyepek, kékperjés láprétek, mocsárrétek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.
 • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a pannon homoki gyepek, kékperjés láprétek, mocsárrétek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített pannon homoki gyepek visszaalakítása gyepekké, vagy őshonos fafajú erdőkkel mozaikos gyepekké. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása A becserjésedés miatt leromlott kékperjés láprétek és mocsárrétek visszaalakítása, és extenzív használattal való fenntartása. A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. A területen előforduló kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) populációjának megerősítése, a faj számára megfelelő vízviszonyok helyreállításával különösen a Csilla-pusztai és a Maller-tanyai gyepeken, a legeltetett állatok mennyiségének, fajának, fajtájának optimalizálásával, a térben és időben mozaikos kaszálási gyakorlat elterjesztésével. Abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) elhárítása. 

 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

 • kaszálás felhagyása/hiánya 
 • kiszáradás 
 • idegenhonos inváziós fajok jelenléte
 • beerdősítés/fásítás idegenhonos fajokkal 
 • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 1500 - 2000 egyed C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 225 - 225 egyed C
Magyar futrinka Carabus hungaricus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Közönséges vidra Lutra lutra - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6260 pannon homoki gyepek 17,34
6410 kékperjés láprétek 18,15
6440 ártéri mocsárrétek 12,71

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Ácsi gyepek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20001 Letöltés dátuma: 2021-12-05
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.