Bársonyos

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Bársonyos
Terület kódja
HUDI20005
Kiterjedés (ha)
1 209.66ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

Homoki gyepek, mocsár- és láprétek, láperdők és pusztai erdők jellemzik ezt a területet, ami Császár, Mór és Pusztavám települések községhatárába esik. Jelentős képviselője a homoki gyepeknek és mint ennek a vegetációtípusnak egy nyugatabbra fekvő képviselője, nagyban különbözik a Duna-Tisza-közén található homokpusztáktól.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae), 6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6260 Pannon homoki gyepek, 91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: közönséges ürge (Spermophylus citellus), szarvasbogár (Lucanus cervus), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) magyar futrinka (Carabus hungaricus), nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
 

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jó állapotú pannon homoki gyepek, kékperjés láprétek, mocsárrétek, meszes alapkőzetű féltermészetes gyepek, puhafás ligeterdők, gyertyános tölgyesek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára szükséges a megfelelő vízellátottság, vízháztartás biztosítása, a vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. A becserjésedés miatt leromlott kékperjés láprétek és mocsárrétek gyeppé alakítása és fenntartása extenzív mezőgazdasági használattal. A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített pannon homoki gyepek visszaalakítása gyepekké, vagy őshonos fafajú erdőkkel mozaikos gyepekké. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a pannon homoki gyepek, kékperjés láprétek, mocsárrétek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz. A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

  • vadak károkozása, túltartott vadállomány 
  • vad-és madárszaporító telepek 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 50 - 100 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Ürge Spermophilus citellus 100 - 500 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 45,2 3
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 2,91 5
6260 pannon homoki gyepek 71,81 5
6440 ártéri mocsárrétek 29,86 2
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0,1 0,1
6430 üde-nedves magaskórósok 0,01 0,1
6410 kékperjés láprétek 8,08 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 55,06 4
91M0 pannon cseres-tölgyesek 13,53 3

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Bársonyos. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20005 Letöltés dátuma: 2021-09-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.