Budaörsi kopárok

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Budaörsi kopárok
Terület kódja
HUDI20010
Kiterjedés (ha)
574.68ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

A dél-budai agglomeráció szívében találhatók a Budai Tájvédelmi Körzet egyes, fokozottan védett dolomitgerincei, ahol szubmediterrán, kontinentális és alpin-szubalpin reliktum fajok találják meg életfeltételeiket. Jellemzően a fátlan növénytársulások dominálnak, kisebb részben lombhullató erdők és faültetvények (fenyvesek). Az élőhelyeknek jó összeköttetései vannak nyugati irányba, illetve a Huszonnégyökrös-hegy felé. A térségben folyamatos élőhelyrekonstrukciós program keretében a korábbi dolomit kőbányák feltöltése zajlik, valamint a tájidegen fenyőerdők gyérítése, fafajcseréje és őshonos fajokkal történő erdősítés. Az itteni élőhelyekre komoly nyomás nehezedik az intenzív lakossági használat miatt.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis), 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia)
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6240 Szubpannon sztyeppék, 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: Magyar tarsza (Isophya costata)
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: magyar méreggyilok (Vincetoxicum pannonicum), Szent István-szegfű (Dianthus plumarius subsp. regis stephani), magyar gurgolya (Seseli leucospermum)

 

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jelölő fajok, különösen a magyar tarsza (Isophya costata), magyar méreggyilok (Vincetoxicum pannonicum), Szent István-szegfű (Dianthus plumarius subsp. regis stephani), magyar gurgolya (Seseli leucospermum) populációinak nagyságát meg kell őrizni, az elterjedési terület csökkenésének megelőzése. A jó állapotú pannon pannon sziklagyepek, szubpannon sztyeppék, valamint meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Szükséges a nagy kiterjedésben, pannon molyhos tölgyesek termőhelyén található fekete fenyves állományok fokozatos megbontása, a fenyők alatt felnövő kemény lombos fafajok (virágos kőris, juhar fajok, csertölgy, molyhos tölgy) növekedésének elősegítése, hosszú távon a fenyő állományok átalakítása, a pannon molyhos tölgyes állományok növelése. Invazív fafajok (fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő) terjedésének lassítása, állományaik visszaszorítása a magszóró fák kivágásával, speciális vegyszerhasználattal, valamint az újulat következetes leverésével. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz. A becserjésedés miatt degradálódó száraz gyepek területén a szukcesszió lassítása, a cserjék visszaszorítása mozaikos foltokban, a cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása. A magyar tarsza (Isophya costata) állományok élőhelye megfelelő gyepkezeléssel, extenzív legeltetéssel, vagy késői mozaikos kaszálással tartandó fent, kerülni szükséges az intenzív legeltetést, gyakori kaszálást. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása. A lovas, kerékpáros és gyalogos turista forgalom szabályozása, az élőhelyeket nem veszélyeztető túraútvonal-hálózat fenntartása. A jelölő élőhelyek védelme az infrastruktúrális fejlesztésekkel szemben. A piros kígyószisz (Echium russicum) állomány hosszútávú megerősítése élőhelyének megfelelő kezelésével. 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Szent István-szegfű Dianthus plumarius regis-stephani 1001 - 10000 egyed B
piros kígyószisz Echium maculatum 20 - 20 egyed C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 51 - 100 egyed C
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 100000 - 100000 egyed C
Magyar méreggyilok Vincetoxicum pannonicum 3000 - 3000 egyed A
Magyar futrinka Carabus hungaricus - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 501 - 1000 egyed C
Magyar tarsza Isophya costata 501 - 1000 egyed C
Fstös ősziaraszoló Lignyoptera fumidaria - C
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius 101 - 250 egyed C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 143,67 25
6190 pannon sziklagyepek 57,47 10
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 86,2 15
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 28,73 5
91H0 pannon molyhos tölgyesek 114,94 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Budaörsi kopárok. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20010 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.