Csépi gyepek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Csépi gyepek
Terület kódja
HUDI20011
Kiterjedés (ha)
334.94ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

A régió legnagyobb egybefüggő láprétje.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae), 6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei, 6510 sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6260 Pannon homoki gyepek
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: közönséges ürge (Spermophilus citellus), vöröshasú unka (Bombina bombina), magyar futrinka (Carabus hungaricus)

A Csép, Szákszend és Nagyigmánd közötti gyepfragmentumok között találunk lápréteket, kékperjés réteket, száraz löszgyepeket és homoki gyepeket, amelyekbe helyenként telepített akácosok nyúlnak be. Az egyébként intenzív mezőgazdasági műveléssel jellemzett területen a természetes gyepek a meredekebb lejtőkön és a vízállásos mélyedésekben tudtak leginkább megmaradni. A területen a nedvesebb fátlan élőhelyek dominálnak, amelyek jelenlegi vízmérlegét leginkább az esőzések határozzák meg.

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. A jó állapotú pannon homoki gyepek, kékperjés láprétek, mocsárrétek és kaszálórétek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a pannon homoki gyepek, kékperjés láprétek, mocsárrétek, kaszálórétek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített pannon homoki gyepek visszaalakítása gyepekké, vagy őshonos fafajú erdőkkel mozaikos gyepekké. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása A becserjésedés miatt leromlott kékperjés láprétek és mocsárrétek visszaalakítása, és fenntartása. A vöröshasú unka (Bombina bombina) állományai védelme érdekében a Csépi-ér hajdani medrének rekonstrukciója, szaporodásra minden évben alkalmas alkalmas élőhely fenntartása. A vízelvezető árkok rendszerének felülvizsgálata, az élőhelyek vízviszonyaira negatív hatással levő árkok felszámolása. A magyar futrinka (Carabus hungaricus) megőrzése érdekében a homoki gyepek becserjésedés, beerdősödés, beerdősítés elleni védelme. A közönséges ürge (Spermophilus citellus) állományának megerősítése, fenntartása érdekében élőhelyén a rendszeres kaszálás helyett legeltetni szükséges. A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

  • művelési mód változása 
  • kaszálás felhagyása, hiánya 
  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 
  • csatornázás és vízelvezetés 
  • kiszáradás 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Magyar futrinka Carabus hungaricus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Ürge Spermophilus citellus 1 - 50 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6250 pannon löszsztyeppek 10,22
6260 pannon homoki gyepek 19,22
6410 kékperjés láprétek 0,4
6440 ártéri mocsárrétek 90,75

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Csépi gyepek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20011 Letöltés dátuma: 2022-08-10
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.