Déli-Gerecse

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Déli-Gerecse
Terület kódja
HUDI20015
Kiterjedés (ha)
4 815.13ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

A főként lombhullató erdőkkel borított térség legértékesebb jellegzetessége a nagy kiterjedésű dolomitterület, amelynek különleges felszíni viszonyai lehetővé teszik, szubmediterrán és alpesi elemek is fennmaradhattak élővilágában.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 91M0 pannon cseres-tölgyesek
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 91H0 pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel, 91G0 pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 6190 pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis), 6240 szubpannon sztyeppék, 6250 síksági pannon löszgyepek, 8310 nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: anker-araszoló (Erannis ankeraria), eurázsiai rétisáska (Stenobothrus eurasius), füstös ősziaraszoló (Lignyoptera fumidaria), gyászcincér (Morimus funereus), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), szarvasbogár (Lucanus cervus), ürge (Spermophilus citellus)
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: magyar gurgolya (Seseli leucospermum), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis)

A Szár, Bicske, Óbarok, Nagyegyháza és Tarján települések határát felölelő tömb nagyrészt dolomitból áll, de Szárliget közelében kevés homok, illetve attól délre némi lösz is található. A Gerecse két jelentősebb vízfolyása is keresztezi a területet, a Váli-víz és a Szent László-patak. A hegyeket alkotó dolomit igen eltérő egyik területről a másikra: Szár-Szárliget (Hajagos, Zuppa, Nap-hegy) környékén klasztikus dolomit található, a Lóingatón hatalmas tömböket és magas falakat formál. 

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. A jó állapotú sziklagyepek, sztyeppek és erdei élőhelyek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz, különösen a magas természetességű bükkösök, melegkedvelő, tölgyesek, cseresek és a gyertyános tölgyesek területén. A sajmeggyes karsztbokorerdők vágáskor nélküli, örökerdőként való megőrzése. Az erdő felújításokon a gyomirtó növényvédőszer használat korlátozása, özönnövény fajok terjedése esetén speciális vegyszerhasználat, egyéb esetekben a gyomosodás talajbolygatással nem járó mechanikai visszaszorítása. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a sztyepprétek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített sziklagyepek, sztyepprétek, löszgyepek fokozatos visszaalakítása gyeppé, extenzív használattal való fenntartásuk. A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját, a tájidegen muflon állomány kiszorítása a jelölő élőhelyek területéről. A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása, megfelelő mennyiségű, méreteloszlású holt fa biztosítása. A közönséges ürge (Spermophilus citellus) állományának megerősítése, fenntartása érdekében élőhelyén a rendszeres kaszálás helyett legeltetni szükséges. A barlanglátogatás és denevérkutatás a denevér populációkat ne veszélyeztesse, a denevérvédelmi okokból jelentős barlangok lezárása. A vöröshasú unka (Bombina bombina) populációk érdekében a kis tavak, vízállások megőrzése. Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, siklóernyőzés, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása. A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. 

 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis - C
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 1001 - 10000 egyed B
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Anker-araszoló Erannis ankeraria - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 2500 - 5000 egyed C
Fstös ősziaraszoló Lignyoptera fumidaria - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 2500 - 5000 egyed C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 51 - 100 egyed C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 51 - 100 egyed C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 201 - 500 egyed C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Közönséges denevér Myotis myotis 201 - 500 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 50 - 100 egyed C
Ürge Spermophilus citellus - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6190 pannon sziklagyepek 740,76 5
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 481,51 10
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 48,15 1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 48,15 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 481,51 10
91H0 pannon molyhos tölgyesek 722,27 15
91M0 pannon cseres-tölgyesek 963,03 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Déli-Gerecse. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20015 Letöltés dátuma: 2022-01-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.