Érd-tétényi plató

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Érd-tétényi plató
Terület kódja
HUDI20017
Kiterjedés (ha)
1 164.85ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

A terület a Budai-hegység délnyugati előterében terül el, Biatorbágy és Budafok (Budapest, XXII. kerülete) között, északnyugat-keleti irányban. A budapesti agglomeráció gyorsan hódítja el a természettől, nemcsupán körbeveszik, de át is szelik, fel is darabolják a ülönbző vasút- és közútvonalak, egyéb vonalas létesítmények. A térség korábban katonai használatban lévő létesítményei jelenleg privatizáció alatt vannak, feltételezhető, hogy hamarosan ezek is beépülnek majd. A 150-330 m magas mészkőfennsíkot fiatal üledékrétegek alkotják (a pannon és a pleisztocén határán kialakult lajta és szarmata), és löszvölgyek tagolják. A terület legmagasabb része az alacsony középhegységi jelleggel bíró Biai-hegyek, amit lombhullató erdők borítanak, de több csupasz sziklafalat is találunk itt. A mészkőtömbben karsztjelenségek nem figyelhetőek meg, de különböző méretű kőbányákat nyitottak benne. A fennsíkot néhol vékony rétegben lösz borítja. Részben emiatt, részben pedig annak köszönhetően, hogy a mészkő homokká aprózódik, az itt található élőhelyek különleges átmenetet képeznek a középhegységi és a síkvidéki élőhelyek között. A terület hat, egymással mozaikoló részre osztható. Valamivel több, mint a felét szárazgyepek borítják, de nagy arányban találhatóak lombhullató erdők is. A fiatal mészkőfelszíneken pusztai erdőségek alakultak ki, amit nemcsak síkvidéki és hegyvidéki fajok keveredése, de az endemizmusok magas száma is egyedivé tesz. A Kárpát-medencében ritkaságszámba megy az ilyen élőhely, ugyanakkor a főváros közelsége és az agglomerációra jellemző tevékenységek komoly veszélyt jelentenek a fennmaradására.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

 • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)
 • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6240 Szubpannon sztyeppék, 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel, 91M0 Pannon cseres-tölgyesek
 • Közösségi jelentőségű állatfajok: magyar ősziaraszoló (Chondrosoma fiduciarium), gyászcincér (Morimus fureneus), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), szarvasbogár (Lucanus cervus)

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

 • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jó állapotú szubpannon sztyeppek, pannon sziklagyepek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, az elterjedési terület csökkenésének megelőzése. Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
 • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a fehér akác, bálványfa fajok által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. A jelölő élőhelyet veszélyeztető invazív erdőállományok lehetőség szerinti átalakítása őshonos fafajú erdőkké, vagy az erdőterületen belül őshonos fafajokból álló puffer terület létrehozása. A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása. A becserjésedés miatt degradálódó jelölő gyepek területén a szukcesszió lassítása, a cserjék visszaszorítása mozaikos foltokban, a cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, hulladék lerakás) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása. A jelölő élőhelyek védelme az infrastruktúrális fejlesztésekkel szemben. 


 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

 • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 
 • erdő felújítás idegenhonos fajokkal 
 • szemét, hulladék 
 • terepjáróval végzett tevékenység 
 • leégés 
 • bányászat és külszíni fejtés 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Homoki kikerics Colchicum arenarium 100 - 200 egyed C
piros kígyószisz Echium maculatum 4 - 4 egyed D
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 30 - 30 egyed D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis - D
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 150 - 200 egyed C
Magyar futrinka Carabus hungaricus 501 - 1000 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 501 - 1000 egyed C
Magyar ősziaraszoló Chondrosoma fiduciarium 501 - 1000 egyed A
Budai szakállasmoly Glyphipterix loricatella - D
Magyar tarsza Isophya costata 501 - 1000 egyed C
Fstös ősziaraszoló Lignyoptera fumidaria - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 501 - 1000 egyed C
Gyászcincér Morimus funereus 501 - 1000 egyed C
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius 101 - 250 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 58,24 5
6110 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0,12 0,01
6190 pannon sziklagyepek 116,49 10
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 465,94 40
91H0 pannon molyhos tölgyesek 232,97 20
91M0 pannon cseres-tölgyesek 232,97 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Érd-tétényi plató. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20017 Letöltés dátuma: 2021-10-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.