Északi-Gerecse

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Északi-Gerecse
Terület kódja
HUDI20018
Kiterjedés (ha)
2 687.12ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

A Bajót és Mogyorósbánya közötti dombidék, csakúgy, mint a Tokod, Csolnok és Dorog közötti, geológiailag a Gerecse legváltozatosabb vidéke. A nyugati perem felszínén, kiterjedt területeken dachsteini mészkő található (Bajót: Öreg-kő), de előfordul édesvízi mészkő (Mogyorósbánya: Kő-hegy) és dolomit (Gete, Magos-hegy) is, csakúgy, mint a kis területre korlátozódó savas konglomerátum (Tokod: Köves-hegy). Ezeken az alapkőzeteken a terület déli részén több méter vastag lösz rakódott le, fiatalabb földtani üledékréteget alkotva, az északi részt pedig homokos lerakódás jellemzi. Egyes területeken a két üledéktípus keveredik is. A 456 m magas Nagy-Gete a tájkép jellegzetes eleme, magasan a környező dombok és síkság fölé emelkedik. Az egyes vetődéses  rögök (300-350 m) és löszdombok (150-200 m) mellett a lösz lejtők is jellemzőek a tájra. A kiterjedt füves élőhelyek mellett egybefüggő lombullató erdőségek is találhatók a Gete-csoporton, mégpedig Mogyorósbánya és Bajót között, illetve Péliföldszentkereszttől délre, amelyek leginkább dominálják ezt a területet. Kiterjedt sziklagyepek és lejtősztyeppek alakultak ki a változatos alapkőzeteken. A terület átmenetet képez a síkvidék felé, amely ugyanúgy megmutatkozik a társulások, mint az itt élő állatok és növények szintjén. A területen jelentős sallangvirág (Himantoglossum caprinum)-állomány található.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 91M0 Pannon cseres-tölgyesek
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei, 6240 Szubpannon sztyeppék, 6250 Síksági pannon löszgyepek, 8310 nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok, 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: magyar futrinka (Carabus hungaricus), kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), havasi cincér (Rosalia alpina), szarvasbogár (Lucanus cervus)
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: bíboros sallangvirág (Himantoglossum caprinum), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis)

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. A jó állapotú jelölő élőhelyek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a sztyepprétek és löszgyepek, homoki gyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz, különösen a magas természetességű bükkösök, melegkedvelő, tölgyesek, cseresek és a gyertyános tölgyesek területén. Az erdő felújításokon a gyomirtó növényvédőszer használat korlátozása, özönnövény fajok terjedése esetén speciális vegyszerhasználat, egyéb esetekben a gyomosodás talajbolygatással nem járó mechanikai visszaszorítása. A becserjésedés, beerdősödés miatt degradálódó jelölő élőhely száraz gyepek területén a szukcesszió lassítása, a cserjék visszaszorítása mozaikos foltokban, a cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása. A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása, megfelelő mennyiségű, méreteloszlású holt fa biztosítása. A közönséges ürge (Spermophilus citellus) állományának megerősítése, fenntartása érdekében élőhelyén a rendszeres kaszálás helyett legeltetni szükséges. A barlanglátogatás és denevérkutatás a denevér populációkat ne veszélyeztesse, a denevérvédelmi okokból jelentős barlangok lezárása. A vöröshasú unka (Bombina bombina) populációk érdekében a kis tavak, vízállások megőrzése. A magyar futrinka (Carabus hungaricus) és a homoki nőszirom (Iris humilis subsp. arenaria) megőrzése érdekében a homoki gyepek területét extenzív mezőgazdasági használattal szükséges fenntartani. A havasi cincér (Rosalia alpina) védelme érdekében az élőhelyéül szolgáló bükkösökben biztosítani szükséges a populáció folyamatos fennmaradásához megfelelő faállományt. A kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) védelme érdekében biztosítani kell élőhelyén talajszinti faodúk meglétét és kialakulásának lehetőségét, elsősorban idősebb sarj eredetű tölgyes állományok fenntartásával és részben sarj eredetű erdő állományok felnevelésével. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, siklóernyőzés, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját, a tájidegen muflon állomány kiszorítása a jelölő élőhelyek területéről. A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.  

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
piros kígyószisz Echium maculatum - C
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum 60 - 60 egyed C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 501 - 1000 egyed C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 251 - 500 egyed C
Magyar futrinka Carabus hungaricus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 2500 - 5000 egyed C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 2500 - 5000 egyed C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 5 - 50 egyed C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 20 - 100 egyed C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 501 - 1000 egyed B
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Közönséges denevér Myotis myotis 501 - 1000 egyed C
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale - C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 1 - 10 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 201 - 500 egyed C
Ürge Spermophilus citellus 10 - 50 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 26,87 1
6250 pannon löszsztyeppek 134,36 5
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 268,71 10
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 806,14 30
91H0 pannon molyhos tölgyesek 483,68 18
91M0 pannon cseres-tölgyesek 537,42 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Északi-Gerecse. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20018 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.