Gerje-mente

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Gerje-mente
Terület kódja
HUDI20021
Kiterjedés (ha)
3 343.07ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

Változatos élővilága miatt igen nagy jelentőségű terület.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6410 Kékperjés láprét, meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon, 7230 Mészkedvelő üde láp-és sásrétek
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 91E0 Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők, 1530 Pannon szikes sztyeppek és mocsarak
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: nagy tűzlepke (Lycaena dispar); vöröshasú unka (Bombina bombina), réti csík (Misgurnus fossilis)

Az erősen szabályozott Gerje-patakot több helyen is töltések és füves élőhelyek kísérik az ártéri területeken. Lápszemek, kékperjés rétek, láprétek és szikes gyepek váltakoznak hamvas füzes és égeres ligeterdőkkel a felső folyásvidék mentén. A homoki gyepekbe néhol szürke nyaras foltok terjednek be. A területen viszonylag sok a szántó, illetve a felhagyott parlagterület. A Besnyő-csatornát kiterjedt szikesek és tómedrek kísérik. A Kis-Gerje mentén a egykori tőzegbányák területén ma is zsombékos-tőzegmohás élőhelyfoltok találhatók.

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A területen található jó állapotú kékperjés láprétek, puhafás ligeterdők, mészkedvelő üde sás- és láprétek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A területen található nagy tűzlepke, vöröshasú unka és réti csík állományok fennmaradásának biztosítása. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz. Szükséges a Gerje vízminőségének javítása, a meglévő vízkormányzó műtárgyak felújítása annak érdekében, hogy a vízvisszatartás hatékonyabb legyen a prioritásként kezelt élőhelyek és a vöröshasú unka védelme érdekében Szükséges kisebb átjárható duzzasztóművek létesítése, lletve ahol lehet, a régi meder újra elárasztása a réti csík védelme érdekében. A szikes mocsarak területén a vízvisszatartás lehetőségét biztosítani szükséges, elsősorban a lecsapoló csatornák megszűntetésével. 


 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

  • intenzív, vagy intenzívebb kaszálás 
  • kaszálás felhagyása/hiánya 
  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte 
  • csatornázás és vízelvezetés 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 20000 - 20000 egyed C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 501 - 1000 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Vágó csík Cobitis elongatoides 1000 - 2000 egyed C
Réti csík Misgurnus fossilis 101 - 250 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 1000 - 2000 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 11 - 50 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 25 - 25 egyed D
Ürge Spermophilus citellus 51 - 100 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6410 kékperjés láprétek 33
6440 ártéri mocsárrétek 134
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 47
1530 pannon szikesek 241

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Gerje-mente. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20021 Letöltés dátuma: 2021-09-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.