Gógány- és Kőrös-ér mente

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Gógány- és Kőrös-ér mente
Terület kódja
HUDI20022
Kiterjedés (ha)
817.73ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

Láp-és mocsárrétek, fűzligetek, kőrises erdőfoltok kísérik a Gógány-eret és a Kőrös-eret. Számos helyen fedezhetők fel az egykori tőzegbányászat által hátrahagyott gödrök. A területet dominálják a kiemelkedő fajgazdagságú nedves rétek.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6410 Kékperjés láprét, meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon, 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: vöröshasú unka (Bombina bombina), vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius)

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A területen található jó állapotú kékperjés láprétek, ártéri mocsárrétek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A területen található vérfű hangyaboglárka és ürge állományok fennmaradásának biztosítása. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje- , lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz. Szükséges a Kőrös-ér vízminőségének javítása, a vízminőség javulást követően a vízvisszatartás rendszerének kidolgozása és megvalósítása. A vöröshasú unka védelme érdekében a patak medrének árnyékolása őshonos fafajok -kocsányos tölgy, magyar kőris, törékeny fűz, fehér nyár, fekete nyár, szürke nyár- ültetésével. A mocsárrétek védelme érdekében szükséges a legeltetés korlátozása. A vérfű hangyaboglárka védelme érdekében szükséges a kaszálás korlátozása. A Nagykőrös és Törtel közötti közúton biztosítani szükséges a kétéltűek szabad átjárási lehetőségét, megfelelő kialakítású békaátjárók segítségével. 

 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

  • gyepterület kaszálása/vágása 
  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 
  • nagy léptékű vízelvezetés 
  • kiszáradás 
  • belvízviszonyok megváltoztatása

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 1000 - 1000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 501 - 1000 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 500 - 500 egyed D
Vágó csík Cobitis elongatoides 50 - 100 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 50 - 100 egyed C
Ürge Spermophilus citellus - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 0,84
6260 pannon homoki gyepek 18,6
6410 kékperjés láprétek 213,6
6440 ártéri mocsárrétek 268

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Gógány- és Kőrös-ér mente. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20022 Letöltés dátuma: 2021-09-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.