Ipoly völgye

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Ipoly völgye
Terület kódja
HUDI20026
Kiterjedés (ha)
2 936.79ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

Az Ipoly folyószabályozástól mentes szakasza a hozzá kötődő élőhelyekkel. A határon átnyúló védett területek természeti értékeinek megőrzése szempontjából kulcsfontosságú a szlovák partnerekkel történő együttműködés.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6260 Pannon homoki gyepek, 91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia), kis lemezcsiga (Anisus vorticulus), tompa folyamkagyló (Unio crassus), sávos bödöncsiga (Theodoxus transversalis), petényi márna (Barbus meridionalis), német bucó (Zingel streber), selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer), réti csík (Misgurnus fossilis), balkáni csík (Sabanejewia aurata), homoki küllő (Gobio kessleri), vidra (Lutra lutra), mocsári teknős (Emys orbicularis)

A terület változatos élőhelyektípusokkal büszkélkedhet: található itt lombhullató erdő és különböző fátlan vizes élőhelyek is. A legnagyobb értéket az Ipoly-folyó szabályozatlan szakasza és a hozzá kapcsolódó különböző ártéri területek képviselik a maguk változatos növény- és állatvilágával.

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A területen található jó állapotú mocsárrétek, homoki gyepek, enyves égeres ligeterdők kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A területen található kis lemezcsiga, erdei szitakötő, tompa folyamkagyló, sávos bödöncsiga, petényi márna, német bucó, balkáni csík, selymes durbincs, homoki küllő, réti csík, vidra és mocsári teknős állományok fennmaradásának biztosítása. Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó extenzív legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a mocsárrétek területén a túlhasználat/alulhasználat, valamint a természetes gyepszerkezetet romboló használat elkerülése érdekében. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz. Hallépcsők kialakítása az Ipoly folyón az Ipolybalog, és Ipolyvece területén levő duzzasztó műveknél. Drégelypalánk és Hont térségében a Héviz-patak ártérre történő átvezetése, lecsapoló árokrendszer megszűntetése, vízvisszatartás megvalósítása. A Dejtári Nagy-tó vízutánpótlásának kidolgozása és megvalósítása. Az Ipolyszögi égerláp vízutánpótlásának megvalósítása, és a vízvisszatartó rendszer kiépítése. A jelölő élőhelyek inváziós veszélyeztetésének mértéke nem növelhető. Ennek érdekében a jelölő élőhelyekkel érintkező, az adott helyen tényleges inváziós fenyegetést jelentő tájidegen fásszárú állományok nem telepíthetők. Újonnan telepített, vagy erdőfelújítás során létesített tájidegen fásszárú állomány és a jelölő élőhelyek között legalább 20 m széles védőzónának szükséges lennie fásszárú növényzetből, vagy legalább 30 m széles védőzónának lágyszárú növényzetből. A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját. A tájidegen fásszárúakkal betelepített homoki gyepek lehetőség szerinti visszaalakítása gyepterületekké, vagy gyepekkel mozaikos őshonos erdő területekké Dejtár és Patak térségében. 


 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

  • vízkivétel felszíni vizekbő
  • intenzív, vagy intenzívebb kaszálás 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Díszes légivadász Coenagrion ornatum 200 - 200 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia 200 - 200 egyed B
Sávos bödöncsiga Theodoxus transversalis - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus 200 - 500 egyed C
Petényi márna Barbus petenyi 500 - 1000 egyed C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer 2000 - 2000 egyed C
Réti csík Misgurnus fossilis 1000 - 1000 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 5000 - 5000 egyed C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus 2000 - 2000 egyed C
Homoki küllő Romanogobio kesslerii - C
Törpecsík Sabanejewia aurata 1000 - 1000 egyed B
Német bucó Zingel streber 500 - 500 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 500 - 500 egyed C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Eurázsiai hód Castor fiber - D
Közönséges vidra Lutra lutra 5 - 5 egyed C
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersii - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Tavi denevér Myotis dasycneme - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale - C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 356,37 15
3130 törpekákás iszapnövényzet 5,88
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 3,5
6260 pannon homoki gyepek 36,42 5
6440 ártéri mocsárrétek 715,2 55
6510 üde magas füvű kaszálórétek 25,37
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 30,02
6250 pannon löszsztyeppek 0,47
6410 kékperjés láprétek 0,14
3160 láptavak és hínárnövényzetük 0,18
6430 üde-nedves magaskórósok 0,14
91F0 keményfás ligeterdők 1,64

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Ipoly völgye. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20026 Letöltés dátuma: 2022-01-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.