Kelet-mezőföldi löszvölgyek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Kelet-mezőföldi löszvölgyek
Terület kódja
HUDI20027
Kiterjedés (ha)
315.50ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

A Mezőföld megművelt síkságain fennmaradt löszvölgyek, az egykori összefüggő löszvegetáció (löszgyepek) maradványai. A löszvölgyek, geológiai szempontból a mezőföldi löszgerincekhez tartoznak. A Pannon-tenger borítása idején vastag tengeri üledék rakódott itt le (homokos, agyagos, márgás), amely a tenger visszahúzódása után kiszáradt. Az alsó pleisztocén során a tektonikai mozgások következtében az addig egységes táblát egy észak-dél, északnyugat-délkeleti irányú vetődések feldarabolták és némelyik táblarög kiemelkedett.  A száraz felületek kiváló alapot szolgáltattak a löszképződéshez, ami legintenzívebben a felső pleisztocénben zajlott. A tájat geomorfológiailag a síkság közepén bevágódó vízfolyás medre jellemzi. Botanikailag az alföldi flórarégióhoz tartozik, amelyen a vegetáció fejlődésében a lösz kulcsfontosságú szerepet játszott.  A Mezőföld potenciális vegetációja döntően a tatárjuharos lösztölgyes, de kisebb területeken löszgyepek és pusztai nyílt erdőségek jelentik a természetes növénytakarót. A területet nagyrészt száraz gyepek borítják, kisebb részben nedvesebb füves élőhelytípusok.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 40A0 Szubkontinentális peripannon cserjések, 6240 Szubpannon sztyeppék, 6250 Síksági pannon löszgyepek

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jó állapotú sík- és dombvidéki kaszálórétek, szubpannon sztyeppék, síksági pannon löszgyepek, valamint szubkontinentális peripannon cserjések természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a fehér akác, bálványfa, selyemkóró, kanadai aranyvessző által veszélyeztetett jelölő gyeptársulás megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a szubpannon sztyeppék, síksági pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A becserjésedés miatt leromlott kaszálórétek, szubpannon sztyeppék, pannon löszgyepek, gyeppé alakítása és fenntartása extenzív mezőgazdasági használattal, a xerotherm cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom,) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása. 


 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

  • erdőfelújítás idegenhonos fafajokkal 
  • intenzív birka legeltetés 


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6250 pannon löszsztyeppek 55,3
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 6,9
6440 ártéri mocsárrétek 59

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Kelet-mezőföldi löszvölgyek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20027 Letöltés dátuma: 2021-09-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.