Kirvai löszgyepek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Kirvai löszgyepek
Terület kódja
HUDI20028
Kiterjedés (ha)
252.28ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

A terület szinte kizárólag fátlan társulásokkal jellemezhető, csak töredékét borítja lombhullató erdő: Máriahalom közelében elterülő legeltetett gyepek, a Kirvai-erdő fás társulásai és a Barát-hegy élőhelyfoltjai felhagyott szőlőkkel alkotnak mozaikot.  A különleges alapkőzetnek köszönhetően a területen értékes gyöngyvirágos-tölgyes folt (Convallario-Quercetum)  alakult ki, annak ellenére, hogy a térség még középhegységi viszonylatban is kivételesen száraz. Bár a tájat a lösz dominálja, a szarmata korban képződött mészkő erősen erodált képződményei bukkannak felszínre a Törökkúti-patak térségében. A karsztjelenségeknek köszönhetően a Dunántúli-középhegység egyik legszárazabb vidékén is kialakulhatott egy forrás, amely a Gerecse egyetlen állandó vízfolyását, az Únyi-patakot táplálja.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6210 meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Bromeliata) (fontos orchidea-lelőhelyek)
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 6240 Szubpannon sztyeppék, 6250 síksági pannon löszgyepek
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: leánykökörcsin (Pulsatilla grandis)

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. A jó állapotú löszgyepek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe kell helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni kell a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz. Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a löszgyepek, kaszálórétek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített löszgyepek visszaalakítása gyepekké, vagy őshonos fafajú erdőkkel mozaikos gyepekké. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

  • Erdészet, erdőgazdálkodás 
  • vadak károkozása (túltartott vadállomány) 
  • fajösszetétel változás, szukcesszió 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte 


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 10
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 30,3
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 0,18
91M0 pannon cseres-tölgyesek 35,64

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Kirvai löszgyepek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20028 Letöltés dátuma: 2021-09-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.