Központi-Gerecse

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Központi-Gerecse
Terület kódja
HUDI20030
Kiterjedés (ha)
5 911.50ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

A területen sámtalan élőhelytípus fordul elő a gyöngyvirágos-tölgyesektől a különböző sziklagyepekig.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia), 9130 szubmontán és montán bükkösök (Luzulo-Fagetum), 91M0 Pannon cseres-tölgyesek
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6190 pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis), 6250 Síksági pannon löszgyepek, 8310 nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok, 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: eurázsiai rétisáska (Stenobothrus eurasius), gyászcincér (Morimus funereus),nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), szarvasbogár (Lucanus cervus), vöröshasú unka (Bombina bombina), kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale)
  • Kiemelt közösségi jelentőségű állatfajok: havasi cincér (Rosalia alpina)
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: bíboros sallangvirág (Himantoglossum caprinum)
  • Kiemelt közösségi jelentőségű növényfajok: magyarföldi husáng (Ferula sadleriana)

Lábatlantól Vértestolnáig és Gyermelyig egybefüggő, kiterjedt erdőség húzódik. A vastag lösztakarót a magasabb területeken mészkősziklák törik át, gyakorta kiterjedt karsztmezőket alkotva (Lyukas-kő, Borostyánkő, etc. A savanyú alapkőzet két helyen bukan felszínre, szobányi kiterjedésben: a Borostyánkő nyugati részének kavics-konglomerátumában, illetve a kovás Jásti-hegy jellegzetes erdeiben.

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. A jó állapotú jelölő élőhelyek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a sztyepprétek és löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz, különösen a bükkösök, melegkedvelő, tölgyesek, cseres tölgyesek, gyertyános tölgyesek területén. A sajmeggyes karsztbokorerdők vágáskor nélküli, örökerdőként való megőrzése. Az erdő felújításokon a gyomirtó növényvédőszer használat korlátozása, özönnövény fajok terjedése esetén speciális vegyszerhasználat, egyéb esetekben a gyomosodás talajbolygatással nem járó mechanikai visszaszorítása. A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített sziklagyepek, sztyepprétek, löszgyepek visszaalakítása gyeppé, extenzív használattal való fenntartásuk. A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját, a tájidegen muflon állomány kiszorítása a jelölő élőhelyek területéről. A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása, megfelelő mennyiségű, méreteloszlású holt fa biztosítása. A barlanglátogatás és denevérkutatás a denevér populációkat ne veszélyeztesse, a denevérvédelmi okokból jelentős barlangok lezárása. A vöröshasú unka (Bombina bombina) populációk érdekében a kis tavak, vízállások megőrzése. A havasi cincér (Rosalia alpina) védelme érdekében az élőhelyéül szolgáló bükkösökben biztosítani szükséges a populáció folyamatos fennmaradásához a megfelelő faállományt. A magyarföldi husáng (Ferula sadleriana) populáció megőrzése érdekében a vadvédelmi kerítést a vadlétszám megfelelő méretűre csökkentéséig szükséges fenntartani. A kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale) populáció mesterséges betelepítéssel történő megerősítése. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, siklóernyőzés, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása. A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. 


 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Magyarföldi husáng Ferula sadleriana 101 - 250 egyed B
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum 30 - 30 egyed C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 5000 - 5000 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 10000 - 10000 egyed C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 201 - 500 egyed C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 51 - 100 egyed C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 501 - 1000 egyed C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 201 - 500 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 501 - 1000 egyed C
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale 21 - 50 egyed C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 5 - 10 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 201 - 500 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 59,12 1
6190 pannon sziklagyepek 118,23 2
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 118,23 2
6430 üde-nedves magaskórósok 59,12 1
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 59,12 1
8310 nem látogatható barlangok 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 295,58 5
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 118,23 2
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 236,46 4
6250 pannon löszsztyeppek 59,12 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 886,73 15
91H0 pannon molyhos tölgyesek 532,04 9
91M0 pannon cseres-tölgyesek 3546,9 60

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Központi-Gerecse. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20030 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.