Lajoskomáromi löszvölgyek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Lajoskomáromi löszvölgyek
Terület kódja
HUDI20031
Kiterjedés (ha)
909.76ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

A Mezőföld megművelt síkságain fennmaradt löszvölgyek, az egykori összefüggő löszvegetáció (löszgyepek) maradványai. A Mezőföld nyugati részén, a Sió-völgy irányába lefutó löszvölgyek geológiai szempontból a mezőföldi löszgerincekhez tartoznak. A Pannon-tenger borítása idején vastag tengeri üledék rakódott itt le (homokos, agyagos, márgás), amely a tenger visszahúzódása után kiszáradt. Az alsó pleisztocén során a tektonikai mozgások következtében az addig egységes táblát egy észak-dél, északnyugat-délkeleti irányú vetődések feldarabolták és némelyik táblarög kiemelkedett. A száraz felületek kiváló alapot szolgáltattak a löszképződéshez, ami legintenzívebben a felső pleisztocénben zajlott. A tájat geomorfológiailag a Sióba belefolyó vízfolyások által bevágott völgyek sorozata jellemzi. Botanikailag az alföldi flórarégióhoz tartozik, amelyen a vegetáció fejlődésében a lösz kulcsfontosságú szerepet játszott.  A Mezőföld potenciális vegetációja döntően a tatárjuharos lösztölgyes, de kisebb területeken löszgyepek és pusztai nyílt erdőségek jelentik a természetes növénytakarót. A területet nagyrészt száraz gyepek borítják, kisebb részben nedvesebb füves élőhelytípusok.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6250 Síksági pannon löszgyepek, 40A0 Szubkontinentális peripannon cserjések, 91I0 Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jó állapotú síksági pannon löszgyepek, szubkontinentális peripannon cserjések, erdőssztyepptölgyesek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, fehér akác, bálványfa, nyugati ostorfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a síksági pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz. A területen található mesterségesen erdősített síksági pannon löszgyepek lehetőség szerinti visszaalakítása gyepekké, vagy őshonos fafajú erdőkkel mozaikos gyepekké. A becserjésedés miatt leromlott síksági pannon löszgyepek visszaalakítása, és extenzív használattal való fenntartása. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása A jelölő élőhelyek inváziós veszélyeztetésének mértéke nem növelhető. Ennek érdekében a jelölő élőhelyekkel érintkező, az adott helyen tényleges inváziós fenyegetést jelentő tájidegen fásszárú állományok nem telepíthetők. Újonnan telepített, vagy erdőfelújítás során létesített tájidegen fásszárú állomány és a jelölő élőhelyek között legalább 20 m széles védőzónának szükséges lennie fásszárú növényzetből, vagy legalább 30 m széles védőzónának lágyszárú növényzetből. A jelölő élőhelyek beépítésének megakadályozása.


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 9,1 1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 13,52 1
6250 pannon löszsztyeppek 75,69 23
6440 ártéri mocsárrétek 74,99 9
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 9,1 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Lajoskomáromi löszvölgyek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20031 Letöltés dátuma: 2022-01-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.