Móri-árok

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

A Móri-árkot kíréső mélyebben fekvő térszíneken nedves gyepeket találunk a Vértes éa a Bakony magaslatai között. Földtanilag a Dunántúli-középhegység része. A triász-kori vastag üledékréteg fokozatosan száradt ki a kréta időszak közepére az erőteljes hegyképződési folyamatoknak köszönhetően. A kevésbé merev, triász-kori kőzetekre (mészkő, dolomit, márga) rakódó, ridegebb dolomit nem tudta követni a felgyűrődő-kitüremkedő felszín változásait, így repedések keletkeztek benne, amelyeket később a vízfolyások durva üledékkel töltöttek fel. Botanikailag a dunántúli flóratartományhoz tartozik, de számtalan alföldi flóraelem is megfigyelhető itt. A természetes láprétek és kaszálók szárazabb gyeptípusokkal mozaikolnak.Túlnyomórészt fátlan társulásokkal jellemezhető terület. A Móri-árkot kísérő természetközeli állapotú láprétek és legelők. A művelés alá vonás miatt az ehhez hasonló területek már nagyon nagy mértékben felaprózódtak és összezsugorodtak.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek.
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: vöröshasú unka (Bombina bombina), nagy tűzlepke (Lycaena dispar)

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jó állapotú sík- és dombvidéki kaszálórétek, mészkedvelő üde láp- és sásrétek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A jelölő erdei élőhely állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a fehér akác, kanadai aranyvessző által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a síksági pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A jelölő erdei élőhely állományaiban előtérbe kell helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni kell a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása A becserjésedés miatt leromlott síksági pannon löszgyepek visszaalakítása, és extenzív használattal való fenntartása. 


 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

  • Erdészet, erdőgazdálkodás 
  • vadak károkozása (túltartott vadállomány) 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte 
  • fajösszetétel változás, szukcesszió 

 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 101 - 250 egyed D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous 100 - 200 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 30 - 50 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 41,94
6410 kékperjés láprétek 5,11
6430 üde-nedves magaskórósok 11
6440 ártéri mocsárrétek 178,6
6510 üde magas füvű kaszálórétek 105,6
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0,24

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Móri-árok. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20033 Letöltés dátuma: 2023-06-09
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.