Duna és ártere

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Duna és ártere
Terület kódja
HUDI20034
Kiterjedés (ha)
16 573.52ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

Rendkívül változatos terület, amely nemcsak természetvédelmi, de tájképi értéket is képvisel. A folyamot természetes és természetközeli élőhelyek kísérik.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 3270 iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel, 6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei, 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: közönséges hód (Castor fiber), vidra (Lutra lutra), vöröshasú unka (Bombina bombina), dunai tarajos gőte (Triturus dobrogicus), leánykoncér (Rutilus pigus), ragadozó őn (balin) (Aspius aspius), halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus), ingola fajok (Eudontomyzon spp.), selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer), szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus), német bucó (Zingel streber), magyar bucó (Zingel zingel), vágócsík (Cobitis taenia), széles durbincs (Gymnocephalus baloni), réti csík (Misgurnus fossilis), garda (Pelecus cultratus), tompa folyamikagyló (Unio crassus), lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis), díszes légivadász (Coenagrion ornatum), nagy tűzlepke (Lycaena dispar), vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius)

A Duna-folyamot végigkísérő, igen elnyújtott alakú terület Gönyűtől Kisapostagig, amelyet értékes ártéri élőhelyek is szegélyeznek. A felső szakasz árterei között nemcsak természetközeli, de erősen károsodott, ipari tevékenységekkel és beépítéssel egyaránt érintett területek is vannak. A sok szigetnek és szigetcsoportnak természetvédelmi és tájvédelmi jelentősége is van.

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A területen található jó állapotú folyópartok, mocsárrétek, kaszálórétek, keményfás-, és puhafás ligeterdők kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A területen található jelölő fajok állományai fennmaradásának biztosítása. A Duna folyóvizi jellegének megőrzése, a főágban található kavicsos, nagy áramlási sebességű élőhelyek, illetve kavics- és homokzátonyok megőrzése a magyar bucó, német bucó, selymes durbincs, halványfoltú küllő, balkáni csík érdekében különösen Dunaalmás, Nyergesújfalu, Tát, Esztergom, Szob, Nagymaros, Verőce, Vác, Göd, Szigetmonostor, Érd, Rácalmás térségében, illetve a Szentendrei-Dunaág Tahi-híd feletti szakaszán található Kecske-zátony térségében a Duna mindkét oldalán. A Duna még megmaradt természetes/természetközeli állapotú partszakaszainak, mellékágainak, holtágainak megőrzése, az ártéri vizes élőhelyek vízutánpótlásának biztosítása, a szigetek parthoz kapcsolódásának, az oldalágak és az ártér feltöltésének megakadályozása, a parti zóna védelme. A területen található, életciklusában legalább részben vízhez kötött állatfajok ívó-, táplálkozó és telelőhelyei állapotának megőrzése. Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva - több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: A természetmegőrzési területen található ligeterdők, mocsárrétek, kaszálók megőrzése, invazív gyom- és kultúrfajok (Acer negundo, Amorpha fruticosa, Ailathus altissima, Prunus serotina, Populus x hybrida, Impatiens glandulifera, Impatiens noli-tangere, Phytolacca americana, Solidago gigantea, S. canadensis, Aster spp., stb.) visszaszorítása, irtása az élőhelyek védelme érdekében. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje- , lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz. Mellékágak természetvédelmi célú rehabilitációjának kidolgozása és megvalósítása, vízgyűjtő szintű szemlélet meghonosítása a jelenleg településenként tervezett mellékág-rehabilitációk vonatkozásában: a különféle típusú mellékágak (eu-, para- , plesio- és paleopotamon) szakaszra jellemző arányának meghatározása, illetve ezt követően a mellékág- rehabilitációk, illetve új élőhelyek kialakítása során ennek gyakorlatba történő átültetése. A selymes durbincs, a magyar bucó, a német bucó, a halványfoltú küllő, a balin, a márna védelmének érdekében szükséges kíméleti területnek kijelölni a sekély zátonyos területeket. E területeken a hullámkeltést alacsony vízállás esetén korlátozni szükséges, elsősorban az éjjeli órákban, különösen a következő területeken: Szobi zátonyok, Zebegényi-sziget, Dömös zátonyai, Szentendrei-sziget felső szigetcsúcs, Verőce zátonyok, Kompkötő-sziget, Vác, Torda-sziget térsége, Égető-sziget alsó bejárata, Gödi, illetve a Surányi zátonyok, illetve a Szentendrei Dunaágban a Kecske-zátony, a Kacsa-sziget, a Lupa-sziget és a Szentendrei kanyar zátonyai. A Duna egyéb szakaszain található sekély zátonyos területek, pontosabb feltérképezésének elvégzése. A kijelölt területeken meghatározni azt a vízállást, amely alatt a hullámzás tömegesen pusztítja az ivadékot, majd a szükséges sebességkorlátozó intézkedések meghozása és táblák segítségével, illetve a hajósoknak szóló hírdetményeken való közlése. Új ívóhelyek létrehozása. A területen található közönséges denevér (Myotis myotis) állományok fennmaradásának biztosítása, részben a gyepek fenntartásával, részben a folyam partjának és a szegélyező erdőállományok fenntartásával. A közönséges hód (Castor fiber) védelme érdekében, ismert élőhelyei környékén a vízparti 15 méteres sávban a lágy-, és fásszárú növényzet háborítatlanságának biztosítása. A Dunába torkolló kisvízfolyások torkolatának természetes állapotban tartása, a vízi szervezetek számára az átjárhatóság biztosítása. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a mocsárrétek, ártéri kaszálók területén a túlhasználat/alulhasználat, a beerdősülés, valamint a természetes gyepszerkezetet romboló használat elkerülése érdekében. A becserjésedés miatt leromlott mocsárrétek, ártéri kaszálók gyeppé alakítása és fenntartása extenzív mezőgazdasági használattal, a jellegtelen cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása. A Duna további medersüllyedésének természetvédelmi szempontból előnyös módon történő megakadályozása. A ligeterdők helyén álló, az eredeti gyepszint fajait őrző ültetvény erdők fokozatos átalakítása őshonos fafajú erdőkké, a jelölő élőhelyek kiterjedésének növelése érdekében. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, illegális bányászat, favágás) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása az ártéren. A lovas, gyalogos turista forgalom, illetve vízisportok (evezőtúra, horgászat) szabályozása, túraútvonalak, kikötési lehetőségek kijelölése, illegális kikötési-és horgászhelyek felszámolása. Az illegálisan kialakított anyagnyerő helyek, hulladéklerakó helyek gyom és hulladék mentesítése, további lerakások megakadályozása, őshonos fafajú erdő kialakításával történő rekultivációja a megmaradt eredeti domborzati formák bolygatása nélkül. A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. A hajózási fejlesztési elképzelések és a természetvédelem céljainak összehangolása. A vízteret használók természetvédelmi szemléletének formálása. 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

  • erdőfelújítás 
  • hajózási útvonalak 
  • motoros járművel végzett tevékenység 
  • szemét, hulladék 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Homoki kikerics Colchicum arenarium 250 - 250 egyed C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 100 - 100 egyed C
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - D
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Balin Aspius aspius - B
Vágó csík Cobitis elongatoides 1000 - 5000 egyed C
Ingola Eudontomyzon spp. 1000 - 5000 egyed B
Széles durbincs Gymnocephalus baloni 1000 - 5000 egyed C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer 5000 - 10000 egyed B
Réti csík Misgurnus fossilis 500 - 500 egyed C
Garda Pelecus cultratus 2000 - 5000 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 500 - 1000 egyed C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus 5000 - 10000 egyed C
Leánykoncér Rutilus pigus 500 - 1000 egyed B
Törpecsík Sabanejewia aurata - D
Német bucó Zingel streber 5000 - 10000 egyed C
Magyar bucó Zingel zingel 1000 - 5000 egyed B
Vöröshasú unka Bombina bombina 10000 - 12000 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 100 - 100 egyed C
Eurázsiai hód Castor fiber - C
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Tavi denevér Myotis dasycneme - D
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Ürge Spermophilus citellus 10 - 20 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 2081,79 3
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 259,43 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 1,89
6250 pannon löszsztyeppek 70,6
6260 pannon homoki gyepek 52,61 1
6410 kékperjés láprétek 11,25
6430 üde-nedves magaskórósok 32,24
6440 ártéri mocsárrétek 343,86 3
6510 üde magas füvű kaszálórétek 48,6 1
7210 télisásosok 62,74
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 33,3
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 0,02
1530 pannon szikesek 0,18
3130 törpekákás iszapnövényzet 10,47 0,02
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 3,32
91F0 keményfás ligeterdők 339,28 1
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 0,01

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Duna és ártere. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20034 Letöltés dátuma: 2022-01-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.