Nagylóki löszvölgyek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Nagylóki löszvölgyek
Terület kódja
HUDI20036
Kiterjedés (ha)
288.80ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

A Mezőföld domináns potenciális növénytakarója a tatárjuharos lösztölgyes, kisebb részben löszgyepek és pusztai erdők. A területet ma túlnyomórészt száraz gyeptípusok jellemzik.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése/helyreállítása:
  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek.
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6240 Szubpannon sztyeppék, 6250 Síksági pannon löszgyepek.

A Mezőföld síkvidékének közepén kialakult löszvölgyek és löszgerincek, amelyek geológiai szempontból a mezőföldi löszgerincekhez tartoznak. A Pannon-tenger borítása idején vastag tengeri üledék rakódott itt le (homokos, agyagos, márgás), amely a tenger visszahúzódása után kiszáradt. Az alsó pleisztocén során a tektonikai mozgások következtében az addig egységes táblát egy észak-dél, északnyugat-délkeleti irányú vetődések feldarabolták és némelyik táblarög kiemelkedett.  A száraz felületek kiváló alapot szolgáltattak a löszképződéshez, ami legintenzívebben a felső pleisztocénben zajlott. A tájat geomorfológiailag a fennsíkról lefolyó vízfolyások által vájt völgyek jellemzik. Botanikailag az alföldi flórarégióhoz tartozik, amelyen a vegetáció fejlődésében a lösz kulcsfontosságú szerepet játszott.

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jó állapotú sík- és dombvidéki kaszálórétek, mészkedvelő üde láp- és sásrétek, szubpannon sztyeppék, síksági pannon löszgyepek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a fehér akác, bálványfa, kanadai aranyvessző által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a síksági pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, motocross) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása A becserjésedés miatt leromlott síksági pannon löszgyepek visszaalakítása, és extenzív használattal való fenntartása. 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

  • kaszálás felhagyása, hiánya 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte 
  • intenzív birka-legeltetés 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6250 pannon löszsztyeppek 86,64 30
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 4,8
6440 ártéri mocsárrétek 57

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Nagylóki löszvölgyek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20036 Letöltés dátuma: 2021-05-07
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.