Nyugat-Cserhát és Naszály

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Nyugat-Cserhát és Naszály
Terület kódja
HUDI20038
Kiterjedés (ha)
9 609.02ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

Az Északi-középhegység láncolatának része, jellegzetessége a természetközeli és mezőgazdasági művelésbe vont élőhelyek változatos mozaikja. Az emberi jelenlét az egész területen erősen érezhető.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei, 91M0 Pannon cseres-tölgyesek, 8310 Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6240 Szubpannon sztyeppék, 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), szarvasbogár (Lucanus cervus), havasi cincér (Rosalia alpina), magyar fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii), nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: Tátorján (Crambe tataria), Janka tarsóka (Thlaspi jankae) Piros kígyószisz (Echium russicum), Bíbor sallangvirág (Himantoglossum caprinum)

A Nyugat-Cserhát (a Börzsöny-hegység és a Zagyva-folyó közötti terület) több kisebb tömbből áll (Kosdi-dombság, Ecskendi-dombság, etc.. Különlegessége a sokféle üledékes kőzet (mészkő, dolomit, homokkő, agyag stb.) mellett a vulkanikus kőzetek (pl. andezit) jelenléte. Átlagos tengerszitn feleti magassága 250-300 m, legmagasabb pontja pedig az elszigetelten álló Naszály (652 m). A üledékes kőzeteknek (agyag, homok) köszönhetően sokkal lágyabb felszíni formák jellemzik ezt a tájat, mint a szomszédos hegyvidékeket, de az andezit és mészkőalakzatok itt is szembeszökőek. A széles völgytalpakat szántóföldek foglalják el, a lejtősebb oldalakon legelők és felhagyott gyümölcsösök találhatók. A területen keverednek a hegyvidéki és síkvidéki jellegű élőhelyek, a fás és fátlan társulások. Nem egybefüggő, több foltból álló terület, amelyet nagyobbrészt lombhullató erdők, kisebb részben löszgyepek és lejtősztyepek borítanak. Különböző méretű vizes élőhelyek is megtalálhatóak itt a vízfolyásokhoz kötődően.

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jó állapotú szubpannon sztyeppek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A szarvasbogár populáció nagyságának megőrzése, az elterjedési terület csökkenésének megelőzése. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a fehér akác, bálványfa, feketefenyő fajok által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. A jelölő élőhelyet veszélyeztető invazív erdőállományok lehetőség szerinti átalakítása őshonos fafajú erdőkké, vagy az erdőterületen belül őshonos fafajokból álló puffer terület létrehozása. A szarvasbogár állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása. A becserjésedés miatt degradálódó szubpannon sztyeppek területén a szukcesszió lassítása, a cserjék visszaszorítása mozaikos foltokban, a cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, hulladék lerakás) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása. A jelölő élőhelyek védelme az infrastruktúrális fejlesztésekkel szemben. 


 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Tátorján Crambe tataria 1000 - 1300 egyed B
Szent István-szegfű Dianthus plumarius regis-stephani - D
piros kígyószisz Echium maculatum 100 - 150 egyed C
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum 50 - 50 egyed C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 50 - 50 egyed C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis - C
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 501 - 1000 egyed C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 20 - 20 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 1001 - 10000 egyed C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 5000 egyed C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1001 - 10000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Vágó csík Cobitis elongatoides - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersii - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Tavi denevér Myotis dasycneme - C
Közönséges denevér Myotis myotis 101 - 200 egyed C
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale - C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 501 - 1000 egyed B


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 50
6190 pannon sziklagyepek 69,09 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 192,18 2
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 96,09 1
8310 nem látogatható barlangok 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 140
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 75
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 960,9 10
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 192,18 2
6510 üde magas füvű kaszálórétek 100
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 25
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 960,9 10
91H0 pannon molyhos tölgyesek 480,45 5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 3843,61 40

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Nyugat-Cserhát és Naszály. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20038 Letöltés dátuma: 2021-09-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.