Ráckevei Duna-ág

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Ráckevei Duna-ág
Terület kódja
HUDI20042
Kiterjedés (ha)
3 190.51ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

Mintegy 50 km hosszú folyószakasz, amelyet mindkét végén gát zár le. Legfontosabb természeti értékét a lebegő Sphagnum-mohaszőnyegek adják, amelyek az 1920-as évek óta fejlődtek ki. A felső szakaszon, amely erősen degradált állapotban van, jelentős iszaplerakódás jellemzi. A középső folyásnál jellemzőek a szép úszó mohaszőnyegek, az alsó szakaszon pedig nagyobb mértékben találunk nyílt vízfelületeket. A régió népszerű nyaralóhely, ez igen nagy terhelést jelent a terület számára. A Rhone-delta után a második legjobb tázegmohás úszóláp. Az itt élő különleges élővilág szempontjából is kiemelt jelentőségű ennek a különleges élőhelytípusnak a megőrzése.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

 • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel, 3160 Természetes disztróf tavak és tavacskák, 7140 Tőzegmohás lápok és ingólápok, 91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)
 • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
 • Közösségi jelentőségű állatfajok: lápi póc (Umbra krameri), réti csík (Misgurnus fossilis), vidra (Lutra lutra), mocsári teknős (Emys orbicularis)
 • Közösségi jelentőségű növényfajok: hagymaburok (Liparis loeseli)

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

 • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A területen található jó állapotú tőzegmohás lápok és ingólápok, disztróf kistavak, ligeterdők, és eutróf tavi élőhelyek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A területen található lápi póc, réti csík, mocsári teknős és hagymaburok állományok fennmaradásának biztosítása. Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.
 • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz. A lápcserjések, pionír facsoportok túlzott térfoglalásának megakadályozása az úszólápok rögzülésének elkerülése, a lápi vegetáció és a hagymaburok (Liparis loeseli)populációk megőrzése érdekében. A Ráckevei Duna-ág vízminőségének javítása, különösen a felső szakaszon, a szennyező források feltérképezésével, megszüntetésével. Az egész Dunaág területén szükséges megoldani a stégek és az engedély nélkül a nádasokban kialakított kijárócsatornák által okozott élőhely fragmentálódás problémáját. Az úszólápok, lápok és disztróf kistavak védelme érdekében a vízinövényzet irtásának, elkotrásának megakadályozása az egész szakaszon. A kisgéphajó forgalomra jelenleg érvényes sebességkorlátozás gyakorlatban való megvalósítása az úszólápokat érő hullámverés csökkentése érdekében, valamint 5 km/h sebességkorlátozó táblák kihelyezése a főágon Szigetcsép térségében, illetve géphajóval történő behajtást tiltó táblák kihelyezése a Szigetszentmiklós, Taksony, Ráckeve-Angyal-sziget, Szigetcsép, térségében található hókonyok és mellékágak bejáratához. A Duna-ág vízügyi üzemeltetését a jelölő élőhelyek védelmével összhangban szükséges megvalósítani, a napszakos vízszintingadozás elkerülendő, az áramlási sebesség a jelenlegihez képest ne növekedjen. A parti ingatlanok melletti vizes élőhelyek betöltésének megakadályozása. A hagymaburok élőhelyén kézi kaszálással történő élőhelykezelés a téli időszakban. A feliszapolódó hókonyok, mellékágak természetvédelmi célú fenntartó kotrása szakaszosan ütemezve. Az úszólápokat közvetlenül, közvetve veszélyeztető infrastrukturális fejlesztések, területhasználatok megakadályozása, elsősorban Szigetcsépen a Csupi-szigeten, illetve annak közvetlen környezetében. A vízteret használók természetvédelmi szemléletének formálása. 


 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

 • folyamatos városiasodás 
 • vadak károkozása (túltartott vadállomány) 
 • sporthajózás 
 • emberi taposás, túlhasználat 
 • eutrofizáció (természetes) 

 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Lápi hagymaburok Liparis loeselii 1000 - 2000 egyed B
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Balin Aspius aspius 1000 - 1000 egyed C
Réti csík Misgurnus fossilis 500 - 1000 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 1000 - 1500 egyed C
Lápi póc Umbra krameri 100 - 200 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina 15000 - 15000 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis 100 - 150 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 6 - 6 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 70 - 70 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 73,72
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 35,77
3160 láptavak és hínárnövényzetük 0,22 5
6440 ártéri mocsárrétek 36,71
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 0,32 0,01
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 26,46
91F0 keményfás ligeterdők 147,73 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Ráckevei Duna-ág. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20042 Letöltés dátuma: 2021-12-07
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.