Rekettyés

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

A láprétek szikesekkel és kisebb-nagyobb szántókkal váltakoznak. A terület jellegében túlnyomórészt száraz, kisebb részben nedves, fátlan társulásokkal borított. A terület közepén lefutó Rekettyési-ér az év nagy részében száraz, nyomvonala az Ős-Zagyva kanyarulatait követi. Fűz-nyár ligetek és - a korábbi tanyahelyeken - akácosok találhatók a területen. Az egykori agyagbánya gödrében sajátos, szikes jellegű tó alakult ki. A területen a legnagyobb értéket az időszakosan víz alá kerülő, ősi folyómederszakaszok jelentik.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6410 Kékperjés láprét meszes, tőzeges vagy agyagbamodósásos talajokon
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 1530 Pannon szikes sztyeppek és mocsarak
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: ürge (Spermophilus citellus), vérfű hangyboglárka (Maculinea teleius)

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A területen található jó állapotú kékperjés láprét, meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon, Pannon szikes sztyeppek és mocsarak kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A területen található vérfű hangyaboglárka és ürge állományok fennmaradásának biztosítása. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A Rekettyés-éren a vízvisszatartást szolgáló építmények rendszerét szükséges kidolgozni és megvalósítani. A szikes gyepeket, vagy kékperjés lápréteket veszélyeztető zárvány szántó területek extenzív gyepterületekké alakítása. A rekettyési láprét szélén található egykori agyaggödrök átalakításával szikes tavi élőhelyek létrehozása. A becserjésedés/alulhasználat miatt leromlott kékperjés láprétek és szikes területek gyeppé alakítása és fenntartása extenzív mezőgazdasági használattal, a cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása. 


 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

  • gyepterület kaszálása/vágása 
  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 
  • belvízviszonyok megváltoztatása 
  • egyéves vagy évelő lágyszárú növénytermesztés 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 2000 - 7000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 300 - 300 egyed D
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Ürge Spermophilus citellus 50 - 50 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6260 pannon homoki gyepek 23,6
6410 kékperjés láprétek 23,4
6440 ártéri mocsárrétek 3,45
1530 pannon szikesek 22,24

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Rekettyés. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20043 Letöltés dátuma: 2021-09-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.