Szigethalmi homokbuckák

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Szigethalmi homokbuckák
Terület kódja
HUDI20045
Kiterjedés (ha)
68.99ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

Viszonylag homogén táj, meredek buckaoldalakkal. A homokot még az Ős-Duna rakta le a területen. A kopárfásítási program keretében a homoki gyepeket sikerrel telepítették be akáccal. A fennmaradó gyepterületeket árvalányhajak uralják és más, jellegzetes homoki fajok, amelyek legközelebbi rokonai a Duna-Tisza-közén találhatók. A terület nagyrészét idegenhonos faültetvények borítják és jelentős az épített környezet térfoglalása is. A terület a Csepel-sziget egykori kiterjedt homokbuckák egyik utolsó olyan tája, ahol a jellegzetes felszíni formák és a eredeti növénytakaró még megvan. Fennmaradását legsúlyosabban az idegenhonos invazív fajok térhódítása fenyegeti (pl. akác).

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6260 Pannon homoki gyepek

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jó állapotú pannon homoki gyepek természetszerű szerkezetének, fajkészletének, térbeli mintázatának megőrzése.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, fehér akác, bálványfa, nyugati ostorfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulás megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. A jelölő élőhelyek inváziós veszélyeztetésének mértéke nem növelhető. Ennek érdekében a jelölő élőhelyekkel érintkező, az adott helyen tényleges inváziós fenyegetést jelentő tájidegen fásszárú állományok nem telepíthetők. Újonnan telepített, vagy erdőfelújítás során létesített tájidegen fásszárú állomány és a jelölő élőhelyek között legalább 20 m széles védőzónának szükséges lennie fásszárú növényzetből, vagy legalább 30 m széles védőzónának lágyszárú növényzetből. A területen található őshonos facsoportok megőrzése, belőlük az invazív fafajok eltávolítása. A területen a pannon homoki gyep-foltok közé ékelődő zárt akácosok fokozatos átalakítása őshonos fafajú erdővé, a felnyílt, jó gyepszinttel rendelkező állományok gyeppé, vagy őshonos erdőfoltokkal mozaikoló gyepekké való alakítása. A becserjésedés miatt leromlott pannon homoki élőhelyek gyeppé alakítása, a cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása. Fokozott ügyelni kell az abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) megelőzésére. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása, a területet körbevevő kerítés felújítása és fenntartása. 


 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

  • inert hulladék 
  • fajösszetétel változás, szukcesszió 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Homoki kikerics Colchicum arenarium 300 - 500 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6260 pannon homoki gyepek 21
91N0 pannon homoki borókás-nyárasok 26,7

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Szigethalmi homokbuckák. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20045 Letöltés dátuma: 2021-02-28
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.