Székek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

Hazánk legszebb szikes területe, jellegzetes padkákkal és vakszik-foltokkal.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 1530 Pannon szikes sztyeppek és mocsarak, 6250 Síksági pannon löszgyepek
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: vöröshasú unka (Bombina bombina), réti csík (Misgurnus fossilis)
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)

A területen szikes gyepek és legelők, vakszikfoltokkal és szikes tavak medreivel váltakoznak. A padkák tetején megtelepedő löszvegetációt igen magas fajgazdagság jellemzi. A területen két szabályozott természetes vízfolyás, a Perje és a Kis-Perje, valamint számos mesterséges csatorna és töltés is található. A fás növényzetet kisebb akác- és keskenyleveű ezüstfa-csoportok képviselik. A Cigány-szék szikes tómedrét körülvevő töltés lehetővé tette a víz visszatartását és a mocsári növényzet kialakulását. Az összefüggő gyepfelületet itt-ott szántók törik meg.

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A területen található jó állapotú pannon szikes sztyeppek és mocsarak, illetve síksági pannon löszgyepek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A területen található kisfészkű aszat, vöröshasú unka és réti csík állományok fennmaradásának biztosítása. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulás megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében, az alulhasznált szikes gyepterületek legeltetésbe vonása, különösen a Nagy-széken, a Kaszálóerdő környékén. A szikes tavak vízháztartását javítani szükséges, a vízpótlás/vízvisszatartás rendszerének, kidolgozása és megvalósítása. A szikes gyepeket veszélyeztető zárvány szántó területek extenzív gyepterületekké alakítása. Javítani szükséges a Perje-főcsatorna vízminőségét, a jelölő kétéltű és halfajok állományainak megőrzése érdekében. A vöröshasú unka védelme érdekében a patak medrének árnyékolása őshonos fafajok -kocsányos tölgy, magyar kőris, törékeny fűz, fehér nyár, fekete nyár, szürke nyár- ültetésével. 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

  • intenzív, vagy intenzívebb kaszálás 
  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 
  • belvízviszonyok megváltoztatása 
  • szennyvíz beszivárgás a talajvízbe 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 100000 - 100000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Mocsári teknős Emys orbicularis 50 - 100 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 20 - 20 egyed D
Molnárgörény Mustela eversmannii - D
Ürge Spermophilus citellus 100 - 100 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6260 pannon homoki gyepek 72,33 2
1530 pannon szikesek 2712,23 75
6250 pannon löszsztyeppek 36,16 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Székek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20046 Letöltés dátuma: 2021-09-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.