Szomódi gyepek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Szomódi gyepek
Terület kódja
HUDI20048
Kiterjedés (ha)
295.04ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

A területen a legnagyobb értéket a kiterjedt homoki gyepek képviselik, amelyek lejtősztyeppekkel mozaikolva átmeneti övezetet képeznek a hegylábi vidékek felé.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6240 szubpannon sztyeppek, 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae), 91M0 pannon cseres-tölgyesek
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6260 Pannon homoki gyepek
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: vöröshasú unka (Bombina bombina), szarvasbogár (Lucanus cervus)

A Szomód melletti homoki gyepek és a Dunaszentmiklóshoz közeli löszgyepek jellemzően száraz élőhelyek. A területen kisebb mészkőkibukkanás is található, a Les-hegy. Jelentős a lombhullató erdők aránya, a terület egy része pedig beépített, emberi környezet.

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. A jó állapotú pannon homoki gyepek, láprétek, pannon cseres-tölgyesek, szubpannon sztyeppek, természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a pannon homoki gyepek, láprétek, szubpannon sztyeppek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz. A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített pannon homoki gyepek, láprétek, szubpannon sztyeppek, pannon sziklagyepek visszaalakítása gyepekké, vagy őshonos fafajú erdőkkel mozaikos gyepekké. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. 

 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

  • kaszálás felhagyása, hiánya 
  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 
  • erdőfelújítás idegenhonos fafajokkal 
  • kiszáradás 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Ürge Spermophilus citellus 100 - 100 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6410 kékperjés láprétek 6,13
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 2,36
6430 üde-nedves magaskórósok 2,07
6510 üde magas füvű kaszálórétek 13,62
6190 pannon sziklagyepek 0,005
6250 pannon löszsztyeppek 29,7
6260 pannon homoki gyepek 5,77
91M0 pannon cseres-tölgyesek 29,4

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Szomódi gyepek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20048 Letöltés dátuma: 2022-08-10
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.