Alsó-Tápió és patakvölgyek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Alsó-Tápió és patakvölgyek
Terület kódja
HUDI20050
Kiterjedés (ha)
1 801.41ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

Az Alsó-Tápió szabályozott, ugyanakkor egyes szakaszai egészen természetközeli állapotban maradtak, csakúgy, mint a Gombai-patakot és Úri-patakot kísérő gyepek. A területet jó ökológiai állapotú láprétek uralják, amelyek tavasszal általában víz alá kerülnek. Ezekhez fajgazdag löszgyepek, majd cserjésedő legelők csatlakoznak a magasabb térszíneken. A domboldalakon három helyszínen is felfedezhetőek a bronzkori földvárak maradványai. Tápiószecső közelében nagy kiterjedésű homoki legelő terül el. A vízfolyásokat égeresek, fűz-kőris ligeterdők kísérik, de megfigyelhetünk nagyobb nádas és bokros foltokat is. A völgyoldalakon akácültetvényeket telepítettek. A két egységből álló Úri-halastavat mesterségesen alakították ki. ma jelentős megállóhelye a vonuló madaraknak. A  Fehér-tó szikes medre a Monor-Irsai dombság peremén található. Szántóföldek csak az Alsó-Tápió mentén találhatók. Nedves rétek kísérik a területet keresztező patakokat, míg völgy oldalain a löszvegetáció a jellemző. A terület, átmeneti jellege miatt igen gazdag flórával büszkélkedhet.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

 • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6410 Kékperjés láprét meszes, tőzeges vagy agyagbamodósásos talajokon, 6510 Sík és dombvidéki kaszálórétek
 • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6250 Síksági Pannon löszgyepek, 6260 Pannon homoki gyepek
 • Közösségi jelentőségű állatfajok: vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius), vöröshasú unka (Bombina bombina), réti csík (Misgurnus fossilis)
 • Közösségi jelentőségű növényfajok: homoki kikerics (Colchicum arenarium)

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

 • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A területen található jó állapotú síksági pannon löszgyep, pannon homoki gyep, kékperjés láprétek meszes, tőzeges és agyagbemosódásos talajokon, sík és dombvidéki kaszálórétek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A területen található, homoki kikerics, vérfű hangyaboglárka, vöröshasú unka és réti csík állományok fennmaradásának biztosítása. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.
 • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, aranyvessző fajok, zöld juhar, fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz. A Gombai-patak völgyében megtalálható domboldali löszgyepeken teljeskörű cserjeirtás, majd a területek legeltetéssel való fenntartása. A Gombai- és Úri-patak mentén elterülő vizes élőhelyek (Hosszú-rét, Dolláros- rét, Felső-rét) rekonstrukciója, a patakok vizének visszaduzzasztása és kivezetése révén. A Tápiósági Nagy- réten a Tápió árterére vízkivezetés a mélyvonulatok igénybevételével, a patak vizének duzzasztásával. A vízelvezető árkok rendszerének felülvizsgálata, az élőhelyek vízviszonyaira negatív hatással levő árkok felszámolása. A völgytalpi réteket határoló domboldali szántókról lesodródó hordalék degradációs hatása elleni védekezés, elsősorban cserjesorok ültetésével. 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

 • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 
 • intenzív, vagy intenzívebb kaszálás 
 • idegenhonos inváziós fajok jelenléte 
 • kiszáradás 
 • talajfeltöltés, lecsapolás, kiszárítás, általános

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 5000 - 30000 egyed C
Homoki kikerics Colchicum arenarium 3500 - 3500 egyed C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 51 - 100 egyed C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Magyar tarsza Isophya costata 20 - 50 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 501 - 1000 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Vágó csík Cobitis elongatoides 1000 - 2500 egyed C
Réti csík Misgurnus fossilis 250 - 500 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 1001 - 10000 egyed C
Lápi póc Umbra krameri 11 - 50 egyed D
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 11 - 50 egyed C
Ürge Spermophilus citellus 11 - 50 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 29,5
6250 pannon löszsztyeppek 26,77
6260 pannon homoki gyepek 79,6
6410 kékperjés láprétek 82,4
6440 ártéri mocsárrétek 142,5
6510 üde magas füvű kaszálórétek 230,7
1530 pannon szikesek 5,94

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Alsó-Tápió és patakvölgyek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20050 Letöltés dátuma: 2021-12-05
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.