Turjánvidék

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Turjánvidék
Terület kódja
HUDI20051
Kiterjedés (ha)
12 213.44ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

A terület Alsónémedi, Ócsa, Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Dabas, Táborfalva és Tatárszentgyörgy községhatáraira terjed ki. A Duna-Tisza-közére jellemző lápfoltokkal tarkított terület a mezozoikumban keletkezett, de jelenlegi tájképét a Duna, a szél, és az emberi tevékenységek révén nyerte el. Az itt található lápréteket, láperdőket a magasabb térszíneken szántók, homokdűnék, gyöngyvirágos-tölgyesek váltják fel, valamint nyáras-borókások és szikes élőhelyfoltok, de itt-ott telepített erdők is láthatók. A terület sorsát meghatározó legfontosabb tényezők a csapadék mennyisége, a Duna vízszintje és az emberi tevékenységek (erdőgazdálkodás, kavicsbányászat, rétgazdálkodás stb.). A terület a Duna-Tisza-közének egyedülálló, különleges területe, amelyet láprétek és homoki gyepek mozaikja jellemez. A területen, amelyet a csapadékhiány és a városiasodás egyaránt fenyeget, 186 madárfajt regisztráltak költési és vonulási időszakban. Az itt található pusztai tölgyeseket és a velük mozaikoló, fátlan társulásokat már sehol máshol nem leljük fel hazánkban. 

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae), 6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei, 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6260 Pannon homoki gyepek, 91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91N0 Pannon homoki borókás-nyárasok (Junipero-Populetum alba)
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: lápi póc (Umbra kramerii), vágó csík (Coebitis taenia), magyar futrinka (Carabus hungaricus), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), ezüstsávos szénalepke (Coenonympha oedippus), magyar tarsza (Isophya costata), réti csík (Misgurnus fossilis), szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus), vérfű boglárka (Maculinea teleius), szarvas álganéjtúró (Bolbelasmus unicornis)
  • Kiemelt közösségi jelentőségű állatfajok rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis),
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: csengettyűvirág (Adenophora lilifolia), homoki nőszirom (Iris humilis subsp. arenaria), homoki kikerics (Colchicum arenarium)

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A természetes folyamatok közül gátolni szükséges a jelölő gyepterületek spontán beerdősülését, valamint a szárazabb jelölő élőhelyek nedvesebb jelölő élőhelyek rovására történő térfoglalását. A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. A jó állapotú pannon homoki gyepek, kékperjés láprétek, mocsárrétek, kaszálórétek, puhafás ligeterdők, homoki borókás-nyárasok, keményfás ligeterdők természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a pannon homoki gyepek, kékperjés láprétek, mocsárrétek, kaszálórétek területén a túlhasználat/alulhasználat, valamint a természetes gyepszerkezetet romboló használat elkerülése érdekében. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz. A területen a vízkivétel csökkentése céljából szabályozni szükséges a talajvíz mezőgazdasági felhasználását, valamint a lápmedencék vízzáró rétegét áttörő kutak kialakítását és használatát. A területen a talajvízszint csökkenését okozó bányászati tevékenység növekedésének megakadályozása. A terület felszíni vízelvezető csatorna rendszerének átalakítása a természetvédelmi szempontból optimális vízmegőrzés érdekében. A csatornák fenntartási munkálatai csak a jelölő fajok, élőhelyek környezeti igényeinek biztosítása mellett történhetnek, a jelölő fajok élőhelyek környezeti feltételeit a teljes csatorna keresztmetszetben megszüntető fenntartási munkálatok nem végezhetőek. A nyílt vizű lápterületek feltöltődésének, benövényesedésének megakadályozása, biztosítva ezzel a lápi póc, réti csík fennmaradásának feltételeit. A rákosi vipera populáció fenntartása érdekében élőhelyét szabályozottan legeltetni szükséges, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a gyep jelölő faj és zsákmányállatai számára megfelelő szerkezetét és mozaikosságát biztosító kaszálást szükséges végezni. A becserjésedés miatt leromlott kékperjés láprétek és mocsárrétek gyeppé alakítása és fenntartása extenzív mezőgazdasági használattal, a lápcserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása. Az ezüstsávos szénalepke populációinak a fenntartása érdekében élőhelyén minimálisan biztosítandó az inváziós fajok (Solidago spp.) visszaszorítása, az előfordulási helyek megfelelő kaszálási rendjének kialakítása, a kaszálás során az élőhelyek zsombékos szerkezetének a megóvása, valamint szükség szerint egyéb területkezelési beavatkozás végezése. A vízben álló enyves éger dominálta láperdők elkőrisesedésének megakadályozása. Az éger állományok természetes felújítási lehetőségeinek kis területű kísérletekben történő vizsgálata. A láperdő-keményfás ligeterdő átmenetet képező egykorú, homogén kőrises állományok nedvesebb típusaiban láperdőre, szárazabb típusaiban keményfás ligeterdőre jellemző fafaj összetétel kialakítása. A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített pannon homoki gyepek visszaalakítása gyepekké, vagy őshonos fafajú erdőkkel mozaikos gyepekké. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása. A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját. A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Csengettyűvirág Adenophora lilifolia 30 - 30 egyed A
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum - C
Homoki kikerics Colchicum arenarium 50000 - 100000 egyed C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria - A
Keleti lápibagolylepke Arytrura musculus - C
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis - B
Magyar futrinka Carabus hungaricus - A
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Ezüstsávos szénalepke Coenonympha oedippus 2500 - 3000 egyed A
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Magyar tarsza Isophya costata - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 100 - 500 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 500 egyed B
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 1500 - 2000 egyed B
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Vágó csík Cobitis elongatoides 500 - 1000 egyed B
Réti csík Misgurnus fossilis 100000 - 100000 egyed B
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 100000 - 100000 egyed B
Lápi póc Umbra krameri 1000 - 2000 egyed B
Vöröshasú unka Bombina bombina 100 - 200 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 400 - 500 egyed C
Mocsári teknős Emys orbicularis 100 - 200 egyed C
Rákosi vipera Vipera ursinii rakosiensis 150 - 150 egyed A
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Közönséges vidra Lutra lutra 18 - 18 egyed C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Közönséges denevér Myotis myotis 40 - 40 egyed C
Ürge Spermophilus citellus - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1089,45 9
6260 pannon homoki gyepek 810 10
6410 kékperjés láprétek 799,39 7
6440 ártéri mocsárrétek 315,04 3
6510 üde magas füvű kaszálórétek 100 3
3160 láptavak és hínárnövényzetük 12,21 0,1
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 12,21 0,1
7210 télisásosok 12,21 0,1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 35,76 1
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 21,51 0,1
91F0 keményfás ligeterdők 188,26 1,7
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 25 1
91N0 pannon homoki borókás-nyárasok 329,76 2,7

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Turjánvidék. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20051 Letöltés dátuma: 2021-09-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.