Érd-százhalombattai táblarög

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Érd-százhalombattai táblarög
Terület kódja
HUDI20052
Kiterjedés (ha)
24.83ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

A Mezőföld legkeletebbi táblájának északkeleti lejtője, amely a Dunára néz. Bár az Alföld része, a Duna-völgy felé elhelyezkedő meredek, északi lejtőoldalak hegyvidéki jellegűvé teszik az élőhelyet, sőt, montán és szubmontán flóraelemek is előfordulnak itt. A területen löszvegetáció mozaikjai figyelhetők meg, kisebb részt telepített faültetvények borítják. Az erodálódott táblarög kiemelkedik a táj fölé, csakúgy, mint a Duna pannon- és pleisztocén-kori üledékből alkotott magas partjai. A területen ősi földvár maradványai találhatók. Ezek a táblarögök egyedülálló fajoknak otthont adó löszvegetáció alakulhatott ki. Itt él a Magyarországon kipusztultnak hitt deres szádorgó is. Az északi lejtőn montán flóraelemek is találhatók (ujjaskosborok). A természetes vegetáció csak a meredek lejtőkön képes fennmaradni, a területet valójában a mezőgazdasági művelés alatt álló területek uralják.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei, 6250 Síksági pannon löszgyepek, 91I0 Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: leánykökörcsin (Pulsatilla grandis)

 

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jó állapotú síksági pannon löszgyepek, erdőssztyepp tölgyesek, meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési terület csökkenésének megelőzése. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a fehér akác, bálványfa, orgona fajok által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. A jelölő erdei élőhely állományaiban folyamatos erdőborítás biztosítása, fahasználat csak invazív, vagy adventív fafajok eltávolítása érdekében végezhető. A becserjésedés miatt degradálódó jelölő gyepek területén a szukcesszió lassítása, a cserjék visszaszorítása mozaikos foltokban, a cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása. A jelölő élőhelyet veszélyeztető invazív erdőállományok lehetőség szerinti átalakítása őshonos fafajú erdőkké, vagy az erdőterületen belül őshonos fafajokból álló puffer terület létrehozása. A leánykökörcsin populáció megerősítése, a faj korábbi, bizonyított élőhelyein való elterjesztése a területen élő populációból fogott mag szórásával. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása. A jelölő élőhelyek védelme az infrastruktúrális fejlesztésekkel szemben. 

 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

  • fajösszetétel változás, szukcesszió 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum 20 - 20 egyed C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 1,24 5
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 4,97 20
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 1,33 30
6250 pannon löszsztyeppek 12,09 40
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 0,02
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 0,2
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 1,24 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Érd-százhalombattai táblarög. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20052 Letöltés dátuma: 2021-09-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.