Velencei-hegység

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Velencei-hegység
Terület kódja
HUDI20053
Kiterjedés (ha)
4 001.23ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

A Velencei-hegység (Velencei Hills) paleozoikus eredetű kristályos kőzettömeg, amely a Dunántúli-középhegység előterében található. Az alacsony dombok geomorfológiailag igen különlegesek, a változatos felszíni formák az alkotó kőzetek minőségi különbségeiből és a gránit pusztulásából adódnak (Pákozdi ingókövek). Az üledékes kőzetek felszínére a pleisztocén során a levegőben szálló por rakódott le. Ebből fejlődött ki a lösztakaró, amelyet a magaslatokról lefutó vizek formáltak tovább. A régió különleges növényzetének kialakulásában is fontos szerepe volt a folyamatos mozgásban lévő, tömör kőzetdaraboknak. A növényeknek igen nehéz körülményekhez kellett alkalmazkodniuk, így fejlődhettek ki az egyedülálló karszterdők és a zárt sziklagyepek. A lösz-borította vízmosásoknak és az északi kitettésgű felszíneknek is megvannak a maguk különlegességei. Ezek az élőhelyek többek között mediterrán és szubmediterrán faunaelemeknek is otthont adnak. Magyarország egyetlen gránit-hegysége, ennek megfelelően különleges növénytársulások alakultak itt ki. Jórészt lombhullató erdők dominálják, amelyeket száraz gyepfoltok tarkítanak. A viszonylagosan természetközeli állapotban fennmaradt élőhelymozaikok hazánk egyik legnépszerűbb nyaralóhelye, a Velencei-tó közelében találhatók.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia), 91M0 Pannon cseres-tölgyesek
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6240 Szubpannon sztyeppék, 6250 Síksági pannon löszgyepek, 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel, 91I0 Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.).
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), szarvasbogár (Lucanus cervus), csíkos medvelepke (Callimorpha quadripunctaria).

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jó állapotú pannon sziklagyepek, meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek, szubpannon sztyeppek, síksági pannon löszgyepek, pannon cseres-tölgyesek, pannon gyertyános-tölgyesek, pannon molyhos tölgyesek, erdőssztyepp tölgyesek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. A jelölő erdei élőhely állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva - több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, keskenylevelű ezüstfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a síksági pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz. A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített pannon sziklagyepek, meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik, síksági pannon löszgyepek visszaalakítása gyepekké, vagy őshonos fafajú erdőkkel mozaikos gyepekké. A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása. A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját. A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, motocross) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása. 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 501 - 1000 egyed C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 1000 - 1000 egyed C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 10000 - 10000 egyed C
Fstös ősziaraszoló Lignyoptera fumidaria - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 501 - 1000 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 2,1 10
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 444,12 11
8310 nem látogatható barlangok 1
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 4,38 0,1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0,1 3
1530 pannon szikesek 0,03
6190 pannon sziklagyepek 2,53 5
6250 pannon löszsztyeppek 38,99 1
6440 ártéri mocsárrétek 65,13 1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 1,36 0,1
91F0 keményfás ligeterdők 60,02
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 32,01 0,8
91H0 pannon molyhos tölgyesek 50,71 1
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 33,27 1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 813,95 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Velencei-hegység. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20053 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.