Velencei-tó

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Velencei-tó
Terület kódja
HUDI20054
Kiterjedés (ha)
1 082.13ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

A Velencei-tó a Mezőföld északi szegélyén helyezkedik el. Magyarország harmadik legnagyobb felületű állóvize, amelyet kiterjedt nádasok uralnak. A pleisztocén végén- a pliocén elején emelkedett ki a Pannon-lemez a környezetéből. A tómeder a holocén melegebb, boreális periódusában keletkezett, amikor a terület két egymásra merőleges vetődés között  megsüllyedt. A tó vízszintje erősen ingadozó, szabályozását a XVIII. században kezdték meg. A tó különlegessége, hogy egy helyen valójában több víztest is jelen tud lenni: a keleti medencének síkvidéki szikes tó jellege van, míg a nyugati medencében úszólápok találhatók, az azokat kísérő jellegzetes zsombékosokkal és az azokhoz kötődő fajokkal. Még valódi tőzeglakó élőlények is előfordulnak itt. A főváros közelsége kedvelt turisztikai célponttá teszi. Fejlesztési céllal a tó keleti menedcéjéből a nádasokat kiirtották, a parti övezetet feltöltötték, majd beépítették. Jelenleg természetközeli állapotok már csak a  nyugati medencében figyelhetők meg. Kisebb részt tőzegmohás úszólápok is találhatók itt, amelyek különleges jégkori maradvnyfajoknak biztosítanak menedéket. A területet az itt élő vízimadárfajok miatt jelölték védelemre.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

 • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 3150 Természetes eutróf tavak, Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel, 7140 Tőzegmohás lápok és ingólápok
 • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 7210 * Meszes lápok téli sással (Cladium mariscus) és a Caricion davallianae fajaival
 • Közösségi jelentőségű állatfajok: mocsári teknős (Emys orbicularis), vöröshasú unka (Bombina bombina)
 • Közösségi jelentőségű növényfajok: hagymaburok (Liparis loeseli)

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

 • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A területen található jó állapotú tőzeglápok, meszes lápok, eutróf tavak kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A területen található hagymaburok, mocsári teknős, vöröshasú unka és réti csík állományok fennmaradásának biztosítása. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.
 • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: A lápcserjések, pionír facsoportok túlzott térfoglalásának megakadályozása az úszólápok rögzülésének elkerülése, a lápi vegetáció és a hagymaburok (Liparis loeseli) populációk megőrzése érdekében. A nyílt vizű lápterületek feltöltődésének, benövényesedésének megakadályozása, biztosítva ezzel a réti csík fennmaradásának feltételeit. Természetvédelmi célú nádgazdálkodás kidolgozása és megvalósítása, természetmegőrzési területen a nád rizómák mechanikai sérülésének, a nádasok fragmentációjának, kiritkulásának megelőzése. A hagymaburok (Liparis loeseli) populációk elterjedési területén téli, kézi nádvágás alkalmazása. 

 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

 • egyéb agrártevékenység (nádgazdálkodás) 
 • vadak károkozása (feldúsuló vadállomány) 
 • problémát jelentő őshonos fajok 
 • állóvizek vízháztartásának megváltoztatása 
 • leégés 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 1500 - 2000 egyed C
Lápi hagymaburok Liparis loeselii 1500 - 2500 egyed A
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Vöröshasú unka Bombina bombina 1001 - 10000 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis 51 - 100 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 28,91
3160 láptavak és hínárnövényzetük 0,98
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 32,46
7210 télisásosok 2,46
1530 pannon szikesek 478,98
6440 ártéri mocsárrétek 10,17

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Velencei-tó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20054 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.