Vértes

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Vértes
Terület kódja
HUDI30001
Kiterjedés (ha)
25 553.63ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési és Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

A Vértes-hegység és peremvidéke (320-480 m) a Dunántúli-középhegység része a Bakonnyal és a Gercsével együtt. Északnyugatról a Kisalföld homokos síksága, délről és délkeletről a Mezőföld lösztakarója határolja. A terület a Tatai-medencét és a Velencei-tavat összekötő zöldfolyosó része, igen fontos madárélőhely. A Vértesre szubmediterrán szigethatás jellemző, főként a meredek dolomitlejtőkre. A hegység déli részét mély szurdokvölgyek és éles gerincek szabdalják fel. Itt a szubmediterén növényfajoknak otthont adó pusztai erdők uralják a tájat. A domborzati és talajadottságoknak megfelelően nyílt dolomitsziklagyepek, lejtősztyeppek, karsztbokorerdők és mészkedvelő tölgyesek váltogatják egymást. Az északi oldalak zárt dolomitsziklagyepei szubmontán flóraelemeknek is otthont adnak. A vízmosások kiváló fészkelőhelyeket nyújtanak az itteni ragadozómadaraknak. Mivel rovarokban igen gazdag a terület, sok énekesmadár is megtalálja itt életfeltételeit. A hegység nyugati részét bükkösök uralják - itt atlanti kímahatás érvényesül. A terület átmenetet képez a sík- és a hegyvidék között. 

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis), 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia), 8210 Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel, 8310 Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok, 91M0 Pannon cseres-tölgyesek.
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 40A0 Szubkontinentális peripannon cserjések, 6240 Szubpannon sztyeppék, 9180 Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői, 91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel.
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), szarvasbogár (Lucanus cervus), kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus), Anker-araszoló (Erannis ankeraria), sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax), füstös ősziaraszoló (Lignyoptera fumidaria), csüngőaraszoló (Phyllometra culminaria), magyar tarsza (Isophya costata), vértesi csuklyásbagoly (Cucullia mixta), nagy tűzlepke (Lycaena dispar), közönséges ürge (Spermophilus citellus).
  • Kiemelt közösségi jelentőségű állatfajok: havasi cincér (Rosalia alpina).
  • Kiemelt közösségi jelentőségű növényfajok: fénylő zsoltina (Serratula lycopifolia).
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), magyar gurgolya (Seseli leucospermum), Szent István szegfű (Diamthus plumarius subsp. regis-stephani).
  • Madárfajok: Darázsölyv (Pernis apivorus), Kék galamb (Columba oenas), Lappantyú (Caprimulgus europaeus), Jégmadár (Alcedo atthis), Hamvas küllő (Picus canus), Fekete harkály (Dryocopus martius), Közép fakopáncs (Dendrocopos medius), Erdei pacsirta (Lullula arborea), Karvalyposzáta (Sylvia nisoria), Kis légykapó (Ficedula parva), Örvös légykapó (Ficedula albicollis), Tövisszúró gébics (Lanius collurio).

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jó állapotú pannon sziklagyepek, meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik, mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel, szubmontán és montán bükkösök, pannon cseres-tölgyesek, pannon gyertyános-tölgyesek, pannon molyhos tölgyesek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva - több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba. A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. Kiemelt fajként kell a védelem során kezelni: a hamvas küllőt (Picus canus), kék galambot (Columba oenas) és a kis légykapót (Ficedula parva). A jó állapotú erdő és gyep élőhelyek természetszerű szerkezetének megőrzése. Magas természetességű gyepek, erdők fenntartása szakszerű hasznosítással/kezeléssel. Extenzív gyepgazdálkodás fenntartása. Legelő állatállomány növekedésének elérése. Változatos extenzív földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és fejlesztése. Tájidegen energia növényfajok megjelenésének és terjedésének megelőzése. A beépített területek területi kiterjedésének minimalizálása. Kisvizek rekonstrukcióinak elősegítése, támogatása. Erdőhasználat gyakorlatának átalakítása. A szálaló vágás, szálalás bevezetése az arra alkalmas területeken az odúlakó madárfajok élőhelyének folyamatos megőrzése érdekében. A ragadozó madárfajok fészkelőhelyei körül továbbra is egyedi védőzóna biztosítása szükség esetén.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a fehér akác, fekete fenyő, erdei fenyő által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a szubpannon sztyeppek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A közönséges ürge (Spermophilus citellus) populációk fenntartása érdekében élőhelyük legeltetése szükséges, a gyep túlzott növekedésének, avarosodásának elkerülése érdekében. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz. Szükséges a nagy kiterjedésben található fekete és erdei fenyves állományok fokozatos megbontása, a fenyők alatt megnövő kemény lombos fajok (virágos kőris, juhar, csertölgy, molyhos tölgy) élettérhez juttatása, hosszú távon a fenyő állományok átalakítása a termőhelyre jellemző természetes élőhely kialakítása. A becserjésedés miatt degradálódó jelölő gyepek területén a szukcesszió lassítása, a cserjék visszaszorítása mozaikos foltokban, a cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása, a sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) védelme érdekében a cserjések kezelése térben, időben korlátozandó. A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját. A magyar tarsza (Isophya costata) állományok élőhelye megfelelő gyepkezeléssel, extenzív legeltetéssel, vagy késői mozaikos kaszálással tartandó fent, kerülni szükséges az intenzív legeltetést, gyakori kaszálást. A kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) védelme érdekében élőhelyén biztosítandó talajszinti faodúk megléte és kialakulásuk lehetősége, elsősorban idősebb sarj eredetű tölgyes állományok fenntartásával és részben sarj eredetű erdő állományok felnevelésével. A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása. A fénylő zsoltina (Serratula lycopifolia) állományok védelme a bolygatástól, a faj ritka virágzása, termésérlelése esetén maggyűjtés és mesterséges termésszórás végzése szubpopulációnként elkülönítetten. A barlanglátogatás és denevérkutatás a denevér populációkat ne veszélyeztesse, a denevérvédelmi okokból jelentős barlangok lezárása. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, motocross) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása. A lovas, kerékpáros és gyalogos turista forgalom szabályozása, túraútvonalak kijelölése, szükség szerinti megszűntetése. Meglévő ürge állományok megőrzése, szükség szerint telepítés alkalmas élőhelyekre. Meglévő és új létesítésű középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak szigetelése, továbbá szükség esetén földkábelbe helyezése. Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, keskenylevelű ezüstfa, zöld juhar terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a sztyepprétek és löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A jelölő fajoknak otthont adó erdei élőhelyek állományaiban előtérbe kell helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni kell a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz, különösen a bükkösök, melegkedvelő, tölgyesek, cseres tölgyesek, gyertyános tölgyesek területén. Mesterséges fészkek kihelyezése veszélyeztetett ragadozó madarak számára. Öreg és böhöncös faegyedek megőrzése. Nagy területi kiterjedésű vágásterületek, véghasználatok és a területi fragmentáció (erdészeti feltáró utak, közelítő hálózat túlzott sűrítése) korlátozása. Holt faanyag hektáronkénti növelése a hegység területén a változatos rovarvilág növelése érdekében, amely a harkályfauna megőrzése érdekében szükséges. A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített fontos madár táplálkozó terület sziklagyepek, sztyepprétek, löszgyepek visszaalakítása gyeppé, extenzív használattal való fenntartásuk. A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az ne okozza az erdők, gyepek degradációját, ne veszélyeztesse a földön fészkelő madárfajok állományát. A madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quadozás, illegális turistautak, illegális bányászat) megszüntetése. A jelölő madárfajok élőhelyeinek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. Ragadozó madár etetőterek kialakítása az elkóborolás és mérgezés negatív hatásainak csökkentése érdekében. Elő kell segíteni a jelenleg nem jelölő fajok állományának növekedését, különösen az alábbi fajok tekintetében: Rétisas (Haliaeetus albicilla), Parlagi sas (Aquila heliaca), Kígyászölyv (Circaetus gallicus), Vándorsólyom (Falco peregrinus), Jégmadár (Alcedo atthis) 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Szent István-szegfű Dianthus plumarius regis-stephani 1000 - 10000 egyed B
piros kígyószisz Echium maculatum 5 - 10 egyed D
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum - D
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 100 - 1000 egyed C
Fénylő zsoltina Klasea lycopifolia - B
Sziklai illatosmoha Mannia triandra 50 - 110 colonies A
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1000 - 2000 egyed C
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 100000 - 200000 egyed A
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Vértesi csuklyásbagoly Cucullia mixta 51 - 100 egyed A
Anker-araszoló Erannis ankeraria - B
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - B
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - C
Magyar tarsza Isophya costata 50 - 100 egyed C
Fstös ősziaraszoló Lignyoptera fumidaria 1000 - 2000 egyed A
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1000 - 1100 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 101 - 500 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - D
Gyászcincér Morimus funereus 101 - 250 egyed C
Csüngő araszoló Phyllometra culminaria 1000 - 1100 egyed A
Havasi cincér Rosalia alpina 1001 - 5000 egyed B
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius - C
Vöröshasú unka Bombina bombina 100 - 500 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Jégmadár Alcedo atthis 1 - 5 pár D
Parlagi sas Aquila heliaca 2 - 2 pár C
Lappantyú Caprimulgus europaeus 101 - 250 pár B
Fehér gólya Ciconia ciconia 1 - 5 pár D
Fekete gólya Ciconia nigra 1 - 5 pár C
Kígyászölyv Circaetus gallicus 2 - 2 pár C
Kék galamb Columba oenas 51 - 100 pár C
Haris Crex crex 1 - 5 pár C
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 101 - 250 pár B
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 1 - 10 pár C
Fekete harkály Dryocopus martius 101 - 250 pár B
Vándorsólyom Falco peregrinus 2 - 2 pár C
Örvös légykapó Ficedula albicollis 251 - 500 pár C
Kis légykapó Ficedula parva 5 - 10 pár C
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 1 pár C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 101 - 250 pár C
Erdei pacsirta Lullula arborea 51 - 100 pár A
Darázsölyv Pernis apivorus 5 - 10 pár C
Hamvas küllő Picus canus 25 - 50 pár C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 51 - 100 pár C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Molnárgörény Mustela eversmannii - D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - C
Ürge Spermophilus citellus 500 - 1000 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0,03 1
8310 nem látogatható barlangok 1
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 4,76
6190 pannon sziklagyepek 140,79 10
6250 pannon löszsztyeppek 2,26
6260 pannon homoki gyepek 1,82
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 255,54 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 1209,48 5
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 150,32 1
6110 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 1,5 0,006
6440 ártéri mocsárrétek 0,0047
6510 üde magas füvű kaszálórétek 114,43 0,1
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 77,59 0,1
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 347,97 0,1
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 0,03
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 465,61 3
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 794,51 1
6430 üde-nedves magaskórósok 0,37
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0,22
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 5110,73 20
91H0 pannon molyhos tölgyesek 3422,39 20
91M0 pannon cseres-tölgyesek 6690,83 40

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Vértes. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi30001 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.