Zámolyi-medence

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Zámolyi-medence
Terület kódja
HUDI30002
Kiterjedés (ha)
2 595.09ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési és Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

A Vértes előterében elnyúló, keskeny, észekkelet-délnyugat irányú medence, amely Csákvár, Pátka és Zámoly települések községhatárait érinti.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Monilion coerulae), 6510 Sík-és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanquisorba officinalis).
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: magyar tarsza (Isophya costata), nagy tűzlepke (Lycaena dispar), lápi póc (Umbra krameri), réti csík (Misgurnus fossilis), vöröshasú unka (Bombina bombina).
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum).
  • Közösségi jelentőségű madárfajok:
    • Költő fajok: Bölömbika (Botaurus stellaris), Cigányréce (Aythya nyroca), Nyári lúd (Anser anser), Gólyatöcs (Himantopus himantopus), Pajzsoscankó (Philomachus pugnax), Sárszalonka (Gallinago gallinago), Nagy goda (Limosa limosa), Piroslábú cankó (Tringa totanus), Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus), Kis vízicsibe (Porzana parva), Pettyes vízicsibe (Porzana porzana), Haris (Crex crex), Parlagi pityer (Anthus campestris), Kékbegy (Luscinia svecica).
    • Vonuló fajok: Nyári lúd (Anser anser), Vetési lúd (Anser fabalis), Nagy lilik (Anser albifrons), Kis lilik (Anser erythropus), Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), Tőkés réce (Anas plathyrynchos), Csörgő réce (Anas crecca), Böjti réce (Anas querquedula), Kékes rétihéja (Circus cyaneus), Aranylile (Pluvialis apricaria), Réti cankó (Tringa glareola)

A Zámolyi-medence számtalan faj költő-, vonuló- és táplálkozóhelye, amelyet nagy tömegben használnak a madarak. A természeti terület a Vértes- és a Velencei-hegységet, valamint a Velencei-tavat köti össze zöldfolyosóként. A legértékesebb élőhelytípusok a száraz, árvalányhajas gyepek és a vizes élőhelyek, ennek megfelelően a területen jelen vannak mindkét típusú élőhelyi igénnyel rendelkező fajok, diverz madárközösséget alkotva. A terület egy részét mesterségesen telepített faültetvények borítják.

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A területen található jó állapotú kékperjés láprétek és kaszálórétek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A területen található kisfészkű aszat, nagy tűzlepke, magyar tarsza, lápi póc, réti csík és vöröshasú unka állományok fennmaradásának biztosítása. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek. A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. Kiemelt fajként kell a védelem során kezelni: a cigányrécét (Aythya nyroca), a kis vízicsibét (Porzana parva), pettyes vízicsibét (Porzana porzana), a harist (Crex crex) és a vonuló vízi madarakat. A jó állapotú gyep élőhelyek természetszerű szerkezetének megőrzése. Magas természetességű gyepek fenntartása szakszerű hasznosítással/kezeléssel. Extenzív gyepgazdálkodás fenntartása. Legelő állatállomány növekedésének elérése. Változatos, fajspecifikus extenzív földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és fejlesztése. Kisvizek rekonstrukcióinak elősegítése, támogatása. A vízi vad vadászat korlátozásának fenntartása.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Inváziós fajok, különösen a kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az inváziós fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a kékperjés láprétek, mocsárrétek területén a túlhasználat/alulhasználat, valamint a természetes gyepszerkezetet romboló használat elkerülése érdekében. A lápi póc, réti csík vöröshasú unka védelme érdekében a területen vízvisszatartó rendszert szükséges megvalósítani. A Zámolyi tározó vízszintszabályozásának természetvédelmi célú átalakítása. A meglevő vízkormányzó műtárgyak rendszeres karbantartása. Ritkító halászat az inváziós naphal állomány csökkentése érdekében. Meglévő ürge állományok megőrzése, szükség szerint telepítés alkalmas élőhelyekre. Meglévő és új létesítésű középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak szigetelése, továbbá szükség esetén földkábelbe helyezése. Zámolyi-víztározóban alacsony vízmagasságú vízfelületek kialakítása. Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, keskenylevelű ezüstfa, zöld juhar terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a sztyepprétek és löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. Mesterséges fészkek kihelyezése veszélyeztetett ragadozó madarak számára. A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a földön fészkelő madárfajok állományát ne veszélyeztesse. A madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quadozás, illegális turistautak, illegális bányászat) megszüntetése. A jelölő madárfajok élőhelyeinek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. Ragadozó madár etetőterek kialakítása az elkóborolás és mérgezés negatív hatásainak csökkentése érdekében. Elő kell segíteni a jelenleg nem jelölő fajok állományának növekedését, különösen az alábbi fajok tekintetében: Vörös gém (Ardea purpurea), Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Fehér gólya (Ciconia ciconia), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Barna rétihéja (Circus aeruginosus), Hamvas rétihéja (Circus pygargus), Kormos szerkő (Chlidonias niger), Küszvágó csér (Sterna hirundo), Lappantyú (Caprimulgus europaeus), Jégmadár (Alcedo atthis), Fekete harkály (Dryocopus martius), Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), Közép fakopáncs (Dendrocopos medius), Erdei pacsirta (Lullula arborea), Karvalyposzáta (Sylvia nisoria), Örvös légykapó (Ficedula albicollis), Tövisszúró gébics (Lanius collurio), Daru (Grus grus) 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 15000 - 20000 egyed C
Magyar tarsza Isophya costata 1000 - 5000 egyed B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 101 - 250 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Réti csík Misgurnus fossilis 1000 - 1100 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Lápi póc Umbra krameri 1000 - 1100 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina 1001 - 10000 egyed C
Mocsári teknős Emys orbicularis 25 - 50 egyed C
Jégmadár Alcedo atthis 1 - 5 pár D
Csörgő réce Anas crecca 1000 - 2500 egyed B
Tőkés réce Anas platyrhynchos 2500 - 5000 egyed C
Böjti réce Anas querquedula 51 - 100 egyed B
Nagy lilik Anser albifrons 5001 - 10000 egyed B
Nyári lúd Anser anser 11 - 25 pár C
Kis lilik Anser erythropus 1 - 5 egyed C
Vetési lúd Anser fabalis 250 - 500 egyed C
Parlagi pityer Anthus campestris 1 - 5 pár D
Vörös gém Ardea purpurea 1 - 5 pár C
Cigányréce Aythya nyroca 5 - 10 pár C
Bölömbika Botaurus stellaris 5 - 10 pár C
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 1 - 5 egyed C
Lappantyú Caprimulgus europaeus 1 - 5 pár D
fattyúszerkő Chlidonias hybrida 11 - 50 pár C
Kormos szerkő Chlidonias niger 1 - 5 pár C
Fehér gólya Ciconia ciconia 1 - 5 pár D
Barna rétihéja Circus aeruginosus 5 - 10 pár C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 11 - 50 egyed C
Hamvas rétihéja Circus pygargus 1 - 5 pár C
Haris Crex crex 5 - 10 pár C
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 1 - 5 pár D
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 5 - 10 pár C
Fekete harkály Dryocopus martius 1 - 5 pár D
Kék vércse Falco vespertinus 2 - 6 egyed D
Örvös légykapó Ficedula albicollis 5 - 10 pár D
Sárszalonka Gallinago gallinago 5 - 10 pár C
Daru Grus grus - D
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 1 pár C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 1 - 5 pár C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 11 - 50 pár C
Nagy goda Limosa limosa 5 - 10 pár C
Erdei pacsirta Lullula arborea 1 - 5 pár D
Kékbegy Luscinia svecica 11 - 25 pár C
Barna kánya Milvus migrans - D
Bakcsó Nycticorax nycticorax 1 - 5 pár C
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 1 - 5 pár A
Aranylile Pluvialis apricaria 0 - 300 egyed C
Kis vízicsibe Porzana parva 11 - 50 pár C
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 11 - 50 pár B
Küszvágó csér Sterna hirundo 1 - 5 pár C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 10 - 50 pár D
Réti cankó Tringa glareola 250 - 500 egyed B
Piroslábú cankó Tringa totanus 10 - 25 pár C
Közönséges vidra Lutra lutra 1 - 5 egyed D
Molnárgörény Mustela eversmannii 1 - 5 egyed C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - D
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - D
Ürge Spermophilus citellus 500 - 1000 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 1 10
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 11,55
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 111,62
6250 pannon löszsztyeppek 10,42
6260 pannon homoki gyepek 2,75
6410 kékperjés láprétek 73,2 30
6430 üde-nedves magaskórósok 5,69
6440 ártéri mocsárrétek 615,25
6510 üde magas füvű kaszálórétek 168,17 30
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 59,06
1530 pannon szikesek 26,89

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Zámolyi-medence. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi30002 Letöltés dátuma: 2021-09-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.