Hortobágy

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Hortobágy
Terület kódja
HUHN10002
Kiterjedés (ha)
121 110.01ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

Kontinens-léptékben is óriási kiterjedésű, fátlan szikes pusztaság, a mélyedésekben szikes mocsarakkal és tavakkal. A legszárazabb térrészeken löszsztyep növényzet található. A talajvízszint változásai mozaikos élőhelyet hoznak létre. Mint más hazai szikesek, a Hortobágy is teljesen sík. A különleges talaj- és geológiai adottságok következtében, több tízezer évvel ezelőtt alakulhatott ki extrazonálisan a lombhullató erdőségek övében ez a fátlan táj. Az elmúlt 3-4 ezer év nomád és félnomád társadalmai szintén hatással voltak a megmaradt erdőfoltokra. A középkortól kezdve félnomád tájhasználat jellemezte a vidéket. A falvak és elszórt tanyák igen alacsony sűrűségben találhatók itt, ez a mai időkben sem változott, sőt, szinte teljesen elnéptelenedett a vidék. A terület jelentős része a Tisza ártere, illetve a folyót kísérő galériaerdők, valamint a természetközeli állapotban lévő, mesterséges halastavak, amely Magyarország egyik legjobbnak ítélt IBA-területe. A Wetlands International kulcsfontosságú területként említi, az I. függelékben szereplő cigányréce- és kis lilik populációi miatt. A térségben 17, globálisan veszélyeztetett faj fordul elő  (BirdLife International). Egyes fajok tekintetében a legnépesebb hazai (költő vagy vonuló) állományokkal büszkélkedhet (kis lilik, daru, kék vércse, havasi lile, kanalasgém stb.). 

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű madárfajok: Fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon), Csíkosfejű nádiposzáta (Acrocephalus paludicola), Kanalas réce (Anas clypeata), Csörgő réce (Anas crecca), Tőkés réce (Anas platyrhynchos), Böjti réce (Anas querquedula), Kendermagos réce (Anas strepera), Nagy lilik (Anser albifrons), Nyári lúd (Anser anser), Kis lilik (Anser erythropus), Parlagi pityer (Anthus campestris), Parlagi sas (Aquila heliaca), Békászó sas (Aquila pomarina), Vörös gém (Ardea purpurea), Üstökösgém (Ardeola ralloides), Réti fülesbagoly (Asio flammeus), Barátréce (Aythya ferina), Cigányréce (Aythya nyroca), Bölömbika (Botaurus stellaris), Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), Ugartyúk (Burhinus oedicnemus), Pusztai ölyv (Buteo rufinus), Havasi lile (Charadrius morinellus), Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus), Kormos szerkő (Chlidonias niger), Fehér gólya (Ciconia ciconia), Fekete gólya (Ciconia nigra), Kígyászölyv (Circaetus gallicus), Barna rétihéja (Circus aeruginosus), Kékes rétihéja (Circus cyaneus), Hamvas rétihéja (Circus pygargus), Szalakóta (Coracias garrulus), Haris (Crex crex), Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), Fekete harkály (Dryocopus martius), Nagy kócsag (Egretta alba), Kis kócsag (Egretta garzetta) Kerecsensólyom (Falco cherrug) Vándorsólyom (Falco peregrinus), Kék vércse (Falco vespertinus), Sárszalonka (Gallinago gallinago), Daru (Grus grus), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Gólyatöcs (Himantopus himantopus), Törpegém (Ixobrychus minutus), Tövisszúró gébics (Lanius collurio), Kis őrgébics (Lanius minor), Nagy goda (Limosa limosa), Kékbegy (Luscinia svecica), Kis bukó (Mergus albellus), Barna kánya (Milvus migrans), Nagy póling (Numenius arquata), Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Túzok (Otis tarda), Halászsas (Pandion haliaetus), Darázsölyv (Pernis apivorus), Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus), Pajzsoscankó (Philomachus pugnax), Kanalasgém (Platalea leucorodia), Aranylile (Pluvialis apricaria), Vörösnyakú vöcsök (Podiceps grisegena), Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis), Kis vízicsibe (Porzana parva), Pettyes vízicsibe (Porzana porzana), Törpevízicsibe (Porzana pusilla), Gulipán (Recurvirostra avosetta), Küszvágó csér (Sterna hirundo), Kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis), Réti cankó (Tringa glareola), Piroslábú cankó (Tringa totanus).

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések (prioritásuk sorrendjében, a főbb intézkedési módokat felsorolva): A Hortobágyon, mint Európa legnagyobb összefüggő, szikes mocsarakban és mocsárrétekben gazdag szikes pusztáján élő, a terület jelenlegi klimatikus és állatföldrajzi viszonyaira jellemző, természetvédelmi szempontból kiemelt madárfajok védelme A túzok oltalma, amelynek hortobágyi populációja része a Kárpát-medencei állomány gerincét adó tiszántúli metapopulációnak: túzokbarát kultúrák létrehozásával, a kaszálás időbeli szabályozásával és ragadozókontrollal A csíkosfejű nádiposzáta drasztikus állománycsökkenésének megfordítását célzó élőhelykezelések megvalósítása, mert a faj hortobágyi állománya egyike a legsérülékenyebb és a kihalás szélére sodródott szatellitpopulációknak: a szikes mocsárrétek vízszintjének szabályzásával, a mocsári szukcesszió stabilizálásával és a kaszálás térbeli és időbeli korlátozásával. A szikes puszták vizes élőhelyein jellemző, Európa-szerte csökkenő tendenciákat mutató fészkelő és átvonuló partimadár-közösségek állománysűrűségeinek növelése, különös tekintettel a bíbicre, a nagy godára, a piroslábú cankóra és a sárszalonkára: száraz években mesterséges árasztásokkal és a legeltetés szintjének emelésével.A száraz, jellemzően juhval legeltetett szikeseken fészkelő ugartyúk állománycsökkenésének megállítása, melynek hortobágyi állománya erősen fogyatkozóban van: a legeltetés szintjének emelésével. A stabil, de lokalizáltságuk folytán rendkívül sérülékeny vegyes gémtelepek megőrzése, melyekben a kis kárókatonán és a két íbiszfajon kívül a pásztorgém kivételével az összes európai gémfaj fészkel: a halastavi és a Tisza-tavon folyó gazdálkodás szabályozásával, a mocsarak vízszintjének és szukcessziós folyamatainak szabályozásával. A Hortobágyon stabil tendenciákat mutató, de Európa-szerte sérülékeny cigányréce fészkelő és vonulóhelyeinek védelme: vizes élőhelyek vízszabályzásával és vízivad- vadászat térbeli és időbeli korlátozásával. A Tisza partfalaiban költő fajok állománynagyságainak megóvása. A szikes mocsarakban és a Tisza-tavon fészkelő vöcsök-, rétihéja-, vízicsibe- és szerkőfajok állományainak stabilizálása: a vízjárás és a szukcessziós folyamatok szabályzásával, illetve a legeltetés szintjének emelésével. A kék vércse legnagyobb Kárpát-medencei állományának növelése: mesterséges fészkelőládák kihelyezésével, a legeltetés szintjének emelésével és a kaszálás térbeli és időbeli szabályzásával, a táplálékforrások stabilizálása érdekében. A Hortobágyon stabil állománnyal jellemezhető kerecsensólyom populációjának megőrzése: mesterséges fészekalapok kihelyezésével és a legeltetés szintjének emelésével, ami az ürge állománynövekedését segítheti elő. A Hortobágyon átvonuló úszóréce-csapatok vonulóhelyeinek védelme: vizes élőhelyek vízszabályzásával és vízivad-vadászat térbeli és időbeli korlátozásával. A Hortobágyon átvonuló, veszélyeztetett fajokban gazdag vadlúd-tömegek táplálkozó- és éjszakázóhelyeinek védelme: vizes élőhelyek vízszabályzásával, túllegeltetéssel a megfelelő táplálkozóterületek kialakulása érdekében illetve vízivad-vadászat térbeli és időbeli korlátozásával. A Hortobágyon emelkedő számban fészkelő és telelő rétisas növekvő állománytendenciájának megőrzése: mesterséges fészekalapok készítésével, ezek zavartalanságának biztosításával és a téli etetés folyamatos végzésével. A fehér gólya védelme: elsősorban a településeken az áramszolgáltató cégekkel közösen a fészkelés biztonságának növelésével. A Hortobágyon átvonuló darvak éjszakázóhelyei zavartalanságának biztosítása: vizes élőhelyek vízszabályzásával és vízivad-vadászat térbeli és időbeli korlátozásával. A mesterséges halastavakon fészkelő vöcsökfajok és fattyúszerkők állományának megőrzése: a halastavi gazdálkodás szabályozásával. A természetes és mesterséges vizes élőhelyeinek nádasaiban fészkelő barna rétihéja, nyári lúd és egyéb jelölő madárfajok állományainak szinten tartása: a vízszint és a nádvágás szabályozásával.

 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 150 - 250 pár A
Csíkosfejű nádiposzáta Acrocephalus paludicola 0 - 50 éneklő hím A
Kanalas réce Anas clypeata 300 - 700 egyed B
Böjti réce Anas querquedula 300 - 500 pár A
Kendermagos réce Anas strepera 50 - 100 pár A
Kendermagos réce Anas strepera 150 - 2000 egyed A
Nagy lilik Anser albifrons 30000 - 100000 egyed A
Nyári lúd Anser anser 2000 - 40000 egyed A
Nyári lúd Anser anser 300 - 500 pár A
Kis lilik Anser erythropus 30 - 80 egyed A
Parlagi pityer Anthus campestris 100 - 200 pár B
Parlagi sas Aquila heliaca 5 - 15 egyed B
Békászó sas Aquila pomarina 2 - 5 egyed B
Vörös gém Ardea purpurea 200 - 300 pár A
Üstökösgém Ardeola ralloides 50 - 140 pár A
Réti fülesbagoly Asio flammeus 30 - 50 egyed B
Réti fülesbagoly Asio flammeus 0 - 50 pár A
Barátréce Aythya ferina 800 - 3000 egyed A
Cigányréce Aythya nyroca 100 - 250 pár A
Bölömbika Botaurus stellaris 150 - 250 pár A
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 50 - 200 egyed A
Ugartyúk Burhinus oedicnemus 10 - 40 egyed B
Ugartyúk Burhinus oedicnemus 1 - 5 pár C
Pusztai ölyv Buteo rufinus 0 - 5 pár A
Pusztai ölyv Buteo rufinus 10 - 20 egyed A
Havasi lile Charadrius morinellus 150 - 350 egyed A
fattyúszerkő Chlidonias hybrida 200 - 1000 pár A
Kormos szerkő Chlidonias niger 300 - 300 pár A
Fehér gólya Ciconia ciconia 200 - 300 pár B
Fekete gólya Ciconia nigra 170 - 170 egyed B
Fekete gólya Ciconia nigra 1 - 5 pár C
Kígyászölyv Circaetus gallicus 10 - 20 egyed B
Barna rétihéja Circus aeruginosus 200 - 500 pár B
Kékes rétihéja Circus cyaneus 500 - 600 egyed A
Hamvas rétihéja Circus pygargus 5 - 15 pár B
Szalakóta Coracias garrulus 40 - 90 pár B
Haris Crex crex 0 - 50 pár B
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 10 - 20 pár C
Fekete harkály Dryocopus martius 10 - 15 pár C
Nagy kócsag Egretta alba 1000 - 1000 egyed A
Nagy kócsag Egretta alba 800 - 1800 pár A
Kis kócsag Egretta garzetta 1 - 460 egyed A
Kis kócsag Egretta garzetta 50 - 100 pár A
Kerecsensólyom Falco cherrug 5 - 10 pár B
Vándorsólyom Falco peregrinus 15 - 20 egyed A
Kék vércse Falco vespertinus 100 - 250 pár A
Sárszalonka Gallinago gallinago 500 - 800 egyed A
Sárszalonka Gallinago gallinago 50 - 150 pár A
Daru Grus grus 60000 - 100000 egyed A
Rétisas Haliaeetus albicilla 40 - 100 egyed A
Rétisas Haliaeetus albicilla 8 - 15 pár B
Gólyatöcs Himantopus himantopus 0 - 130 pár B
Törpegém Ixobrychus minutus 40 - 120 pár B
Tövisszúró gébics Lanius collurio 250 - 300 pár C
Kis őrgébics Lanius minor 150 - 250 pár B
Nagy goda Limosa limosa 2000 - 30000 egyed A
Nagy goda Limosa limosa 50 - 200 pár A
Kékbegy Luscinia svecica 200 - 600 pár A
Kis bukó Mergellus albellus 50 - 100 egyed B
Barna kánya Milvus migrans 0 - 2 pár C
Nagy póling Numenius arquata 200 - 1000 egyed B
Bakcsó Nycticorax nycticorax 1500 - 1500 egyed A
Bakcsó Nycticorax nycticorax 300 - 700 pár A
Túzok Otis tarda 100 - 130 egyed B
Halászsas Pandion haliaetus 2 - 10 egyed C
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 250 - 350 pár A
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 0 - 2 egyed A
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 800 - 1600 egyed A
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 0 - 1 pár A
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 20000 - 150000 egyed A
Kanalasgém Platalea leucorodia 200 - 400 pár A
Kanalasgém Platalea leucorodia 0 - 600 egyed A
Batla Plegadis falcinellus 0 - 20 pár A
Aranylile Pluvialis apricaria 500 - 4300 egyed A
Vörösnyakú vöcsök Podiceps grisegena 0 - 10 pár B
Feketenyakú vöcsök Podiceps nigricollis 0 - 60 pár B
Kis vízicsibe Porzana parva 20 - 80 pár B
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 50 - 150 pár B
Gulipán Recurvirostra avosetta 10 - 50 pár B
Küszvágó csér Sterna hirundo 5 - 20 pár C
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 100 - 400 pár C
Réti cankó Tringa glareola 5000 - 10000 egyed A
Piroslábú cankó Tringa totanus 200 - 500 egyed A
Piroslábú cankó Tringa totanus 100 - 200 pár A


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Hortobágy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn10002 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.