Közép-Tisza

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Közép-Tisza
Terület kódja
HUHN10004
Kiterjedés (ha)
13 639.16ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

Madártani szempontból a legfontosabb értéket a növekvőfélben lévő rétisas- és a stabil barnakánya állomány jelentik a területen. Egyes holtágakban komoly mocsári növényzet található (lebegő hínárral, nádassal), ahol többek között nagy kócsag és cigányréce fészkel. A nemrégiben emelt töltések közötti árterek maradványai igen keskeny (legfelejebb 1 km-es) sávban húzódnak a folyó mentén, de itt-ott zavartalanabb szélesebb ártéri területeket is találunk. Jelentős a települések és az azokat övező gyümölcsösök, szőlők aránya is.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű madárfajok: Jégmadár (Alcedo atthis), Vörös gém (Ardea purpurea), Cigányréce (Aythya nyroca), Bölömbika (Botaurus stellaris), Fehér gólya (Ciconia ciconia), Fekete gólya (Ciconia nigra), Haris (Crex crex), Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), Fekete harkály (Dryocopus martius), Nagy kócsag (Egretta alba), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Törpegém (Ixobrychus minutus), Tövisszúró gébics (Lanius collurio), Barna kánya (Milvus migrans), Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Halászsas (Pandion haliaetus), Pajzsoscankó (Philomachus pugnax), Karvalyposzáta (Sylvia nisoria). 

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása, valamint a jelölő fajok állományainak és költőhelyeinek rendszeres monitorozása.

Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések (prioritásuk sorrendjében, a főbb intézkedési módokat felsorolva): A fahasználatoknál általános elvárás, hogy költési időszakban március 15 – augusztus 1 között semmilyen fahasználat nem folyhat a zavartalan fészkelés és fiókanevelés érdekében. A Közép-Tisza különleges madárvédelmi terület jelenlegi klimatikus és állatföldrajzi viszonyaira jellemző, természetvédelmi szempontból kiemelt madárfajok védelme. A Közép-Tiszán emelkedő számban fészkelő és telelő rétisas állomány növekvő tendenciájának megőrzése az idős, őshonos állományú erdők megőrzésével, illetve azok természetes megújulásának elősegítésével, valamint a költés zavartalanságának biztosításával. A fekete gólya fészkelő- és vonuló állományának megőrzése az idős, őshonos állományú erdők fenntartásával, illetve azok természetes megújulásának elősegítésével, a fészkelőhelyek zavartalanságának biztosításával, továbbá a táplálkozási lehetőségek javításával, a kubikok, holtágak és más vizes élőhelyek vízmegtartó képességének javításával. A fekete harkály és balkáni fakopáncs költőállományának oltalma: a természetközeli állapotú erdőállományok fenntartásával és azok természetes megújulásának elősegítésével, valamint a jelenleg kiterjedt ipari faültetvények őshonos állományokra történő fokozatos cseréjével, a holtfa megfelelően magas arányának megtartásával. A Tisza szakadó partfalaiban fészkelő madárfajok állományának általános védelme, különös tekintettel a jégmadárra és a parti fecskére. Az árvízvédelmi szempontból indifferens folyószakaszokon a természetes mederalakulatok előtérbe helyezése a biztosított partokkal szemben. A barna kánya állományának oltalma a folyó parti galéria erdők őshonos szerkezetű faállományának védelmével. A tövisszúró gébics és karvaly poszáta védelme a hullámtéri erdők cserjés szegélyeinek és tisztásainak védelmével, valamint őshonos fajokból álló cserjések, bokorfüzesek fenntartásával és fejlesztésével, a nem őshonos fásszárúak folyamatos visszaszorításával. A hullámtéri kaszálórétek és legelők hosszú távú megőrzése a haris állomány védelmében, a kaszálások időbeli- és térbeli korlátozásával, a legeltetés szabályozásával, az élőhelyek becserjésédésének a megakadályozásával. A stabil, de lokalizáltságuk folytán rendkívül sérülékeny gémtelepek oltalma és a költőtelepeknek otthont adó erdőállományok védelme, valamint hosszú távú megőrzése. A Tiszazugi szikes tavakon és a Cibakházi-Holt- Tiszán fészkelő Európa-szerte sérülékeny cigányréce állományának védelme a vizes élőhelyek vízmegtartó képességének javításával és vízivad-vadászat térbeli és időbeli korlátozásával. A Közép-Tiszán átvonuló- és telelő úszóréce-csapatok vonuló- és gyülekezőhelyeinek védelme a vízivad-vadászat tilalmának fenntartásával. A fehér gólya védelme elsősorban a településeken az áramszolgáltató cégekkel együttműködve biztonsági berendezések felszereltetésével és fészektartók kihelyezésével, valamint a táplálkozóhelyek védelmével. A szikes tavak nádasaiban fészkelő gémfélék, barna rétihéja, nyári lúd és egyéb jelölő madárfajok állományainak szinten tartása: a vízszint és a nádvágás szabályozásával. 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Jégmadár Alcedo atthis 35 - 50 pár B
Vörös gém Ardea purpurea 15 - 30 pár B
Cigányréce Aythya nyroca 5 - 15 pár C
Cigányréce Aythya nyroca 30 - 50 egyed C
Bölömbika Botaurus stellaris 5 - 10 pár C
Fehér gólya Ciconia ciconia 10 - 100 egyed C
Fehér gólya Ciconia ciconia 0 - 5 pár C
Fekete gólya Ciconia nigra 100 - 300 egyed B
Fekete gólya Ciconia nigra 20 - 25 pár B
Haris Crex crex 5 - 20 pár C
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 100 - 200 pár C
Fekete harkály Dryocopus martius 50 - 60 pár C
Nagy kócsag Egretta alba 200 - 200 pár B
Rétisas Haliaeetus albicilla 25 - 50 egyed B
Rétisas Haliaeetus albicilla 12 - 15 pár B
Törpegém Ixobrychus minutus 15 - 30 pár C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 100 - 200 pár C
Barna kánya Milvus migrans 7 - 18 pár B
Bakcsó Nycticorax nycticorax 50 - 100 egyed D
Halászsas Pandion haliaetus 2 - 5 egyed C
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 900 - 7000 egyed C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 10 - 20 pár D


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Közép-Tisza. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn10004 Letöltés dátuma: 2021-10-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.