Felső-Tisza

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Felső-Tisza
Terület kódja
HUHN10008
Kiterjedés (ha)
14 820.46ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

A folyószabályozás nem történt meg a teljes területen. Bizonyos területek ma is a Tisza érintetlen árterei, ahol a löszfalak a síksággal összetalálkoznak. Az eróziónak kitett, meredek oldalakban jelentős jégmadárpopuláióc él. A medret kísérő réteken haris fészkel, az erdőkben pedig fekete gólya. Maga a folyómeder madártani szempontból nem bír nagy jelentőséggel.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: Jégmadár (Alcedo atthis), Fekete gólya (Ciconia nigra), Haris (Crex crex), Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), Fekete harkály (Dryocopus martius), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Törpegém (Ixobrychus minutus), Tövisszúró gébics (Lanius collurio), Barna kánya (Milvus migrans), Pettyes vízicsibe (Porzana porzana), Bölömbika (Botaurus stellaris), Karvalyposzáta (Sylvia nisoria), Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus), Cigányréce (Aythya nyroca), Partifceske (Riparia riparia). 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása, valamint a jelölő fajok állományainak és költőhelyeinek rendszeres monitorozása.

Specifikus célok: A Tisza hullámterében található puha-és keményfás ligeterdők, ártéri kaszáló-és mocsárrétek, holtmedrek, bokorfüzesek, a fasorok és cserjések, a hagyományos tájhasználat eredményeként fennmaradt ártéri legelők jelenlegi klimatikus és állatföldrajzi viszonyaira jellemző, természetvédelmi szempontból kiemelt madárfajok védelme. A tájhonos erdőállományok védelme, állapotuk, elegyarányuk, korosztályviszonyaik javítása, a természetközeli erdőgazdálkodási módok előtérbe helyezése, és az erdők területarányának növelése. Az erdőgazdálkodás során törekedni kell a tájidegen fafajok (zöld juhar, nemes nyarak, akác) visszaszorítására, lecserélésére őshonos fajokra. A fahasználat időbeli és térbeli korlátozása az erdőben fészkelő fajok védelme érdekében (gémtelepek, fokozottan védett fajok). A jelölő madárfajok fészkelése, táplálkozása szempontjából értékes füves élőhelyek megőrzése, fenntartása gazdálkodási korlátozások mellett. Kaszálás a védett, fokozottan védett fajok igényeinek figyelembe vételével, azok populációinak megőrzésével történhet. Földön fészkelő fokozottan védett madárfajok – pl. haris- költése esetén július 31. utánra kell korlátozni a kaszálást/betakarítást a kijelölt védőzónán belül. A kaszálások során kizárólag a természetvédelem számára elfogadható módszer és technológia alkalmazható (madárbarát kaszálási módszer, láncfüggönyös vadriasztó használata és nappali munkavégzés) biztosítva ezzel a földön fészkelő madárfajok védelmét. A búvó-, táplálkozó- és szaporodóhelyként szolgáló bokrokat meg kell őrizni, ill. növelni területarányukat, különösen a táblaszegélyeken és a homogén mezőgazdasági területeken búvó, táplálkozó vagy fészkelőhelyet teremtve többek között a karvalyposzátának és a tövisszúró gébicsnek. Fészkelési időszakban (április 20. és augusztus 15. között) a lakott szakadófalak közelében horgászati tevékenység nem végezhető. Ezeken a szakaszokon a vízi közlekedést is szabályozni kell (hullámkeltés csökkentése sebességkorlátozással). A parti kövezések, mederstabilizálások csökkentése, korlátozása. A motoros vízi közlekedés korlátozása, különösen az ehhez kapcsolódó vízisportokat (jet-ski, vízisí stb). A területen található holtágakat, hullámtéri medreket meg kell őrizni, megfelelő vízkormányzással biztosítani kell ezek rendszeres vízutánpótlását. Az ártéri tájgazdálkodás hagyományos formáinak megőrzése, fenntartása (pl. fokgazdálkodás). Az agresszíven terjedő invazív növényfajok (pl. gyalogakác, selyemkóró, japán keserűfű, zöld juhar stb.) visszaszorítása. A településeken fészkelő fehér gólya állomány fenntartása érdekében az áramszolgáltató cégekkel közösen a fészkelési biztonságot növelni kell. Az átvonuló-telelő úszóréce-csapatok vonulóhelyeinek védelme miatt vízivad-vadászat térbeli és időbeli korlátozása indokolt. A mesterséges halastavakon fészkelő vöcsökfajok és fattyúszerkő állományok megőrzése érdekében a halastavi gazdálkodást szabályozni kell. A természetes és mesterséges vizes élőhelyeinek nádasaiban fészkelő fajok (pl. gémfélék, barna rétihéja, nádi énekesmadarak) állományainak szinten tartása. 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Jégmadár Alcedo atthis 50 - 80 pár B
Cigányréce Aythya nyroca - C
Bölömbika Botaurus stellaris - C
fattyúszerkő Chlidonias hybrida - C
Fekete gólya Ciconia nigra 10 - 15 pár B
Haris Crex crex 30 - 100 pár B
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus - C
Fekete harkály Dryocopus martius 50 - 80 pár C
Rétisas Haliaeetus albicilla 3 - 5 pár B
Törpegém Ixobrychus minutus - C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 300 - 500 pár C
Barna kánya Milvus migrans 2 - 5 pár C
Pettyes vízicsibe Porzana porzana - D
Partifecske Riparia riparia 9000 - 12000 pár B
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 150 - 250 pár C


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Felső-Tisza. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn10008 Letöltés dátuma: 2021-10-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.