Kis-Sárrét

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Kis-Sárrét
Terület kódja
HUKM10002
Kiterjedés (ha)
8 340.35ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

A terület nem csak a költő- de a vonuló állományok szempontjából is fontos. Magyarország második legnagyobb halastórendszere. Népes gémtelepek és vonuló vízimadarak ezrei használják az élőhelyet, ami ennek megfelelően nemzetközi jelentőségű (Ramsari) vizes élőhely. Az elmúlt években a halastavak és a környező élőhelyek a hazai rétisasok egyik legfontosabb telelőhelyévé váltak. A terület déli részén kicsi, de életképes túzokpopuláció található. A halastavakat rétek, jellegzetes szikes gyepek, erdőfoltok és szántók övezik. Az egykori mocsávidék, a Kis-Sárrét az 1990es években bekövetkezett lecsapolásoknak és feltöltéseknek köszönhetően teljesen megváltozott. Kis mértékben lombhullató erdők is találhatók rajta. A terület összeköttetésben van a román határ másik oldalán fekvő természeti területekkel, a Cséfai-tavakkal és a Radványi-erdővel.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: Bölömbika (Botaurus stellaris), Törpegém (Ixobrychus minutus), Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Üstökösgém (Ardeola ralloides), Vörös gém (Ardea purpurea), Batla (Plegadis falcinellus), Kanalasgém (Platalea leucorodia), Kis lilik (Anser erythropus), Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), Kendermagos réce (Anas strepera), Böjti réce (Anas querquedula), Kanalas réce (Anas clypeata), Barátréce (Aythya ferina), Cigányréce (Aythya nyroca), Kontyos réce (Aythya fuligula), Kis bukó (Mergus albellus), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Túzok (Otis tarda), Pajzsoscankó (Philomachus pugnax), Sárszalonka (Gallinago gallinago), Nagy goda (Limosa limosa), Nagy póling (Numenius arquata), Piroslábú cankó (Tringa totanus), Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus), Réti fülesbagoly (Asio flammeus), Szalakóta (Coracias garrulus). 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok: Az érintett érdekcsoportokkal, elsősorban földhasználókkal, erdőgazdálkodókkal, vízügyi kezelőkkel, hal- és vadgazdálkodókkal partneri viszony fenntartása, bevonásuk a védelmi tevékenységbe. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a pannon szikes sztyeppek és mocsarak fenntartása aktív természetvédelmi kezeléssel (legeltetés, kaszálás). Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési rendszer kialakítása a túllegeltetés, illetve alullegeltetés elkerülése érdekében. Az inváziós növényfajok visszaszorítása, terjedésének megakadályozása megfelelő természetvédelmi kezeléssel. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a pannon szikes sztyeppek és mocsarak területi arányának növelése, különös tekintettel a területek koherenciájának növelésére, elsősorban a gyepterületek közé ékelődő, szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas területek visszagyepesítésével. A vizes élőhelyek természetesnek megfelelő vízellátásának biztosítása megfelelő vízkormányzással. A túzok védelme szempontjából jelentős szántóterületeken a megfelelő kultúraszerkezet biztosítása elsősorban a szálas pillangós takarmánynövények és az ugarterületek arányának növelésével, az őszi káposztarepce megfelelő mértékű területi kiterjedésének biztosításával, elsősorban az MTÉT célprogramok fenntartásán keresztül. A mezőgazdasági munkák révén veszélyeztetett túzok fészekaljak számának csökkentése. A veszélyeztető tényezők korlátozása elsősorban az MTÉT célprogram fenntartásán keresztül. Alkalmas szántóföldi táplálkozóterületek kialakítása a vonuló és telelő vadlúdállományok éjszakázó- és pihenőhelyeinek környezetében, elsősorban az MTÉT célprogramon keresztül. Természetközeli erdőkezelési eljárások alkalmazása. Az erdőterületek esetében a természetesség növelése, a vágásérettségi kor emelése, a site-on belül kiegyenlített korosztályszerkezet kialakítása és fenntartása. Az erdőtelepítési program összehangolása a közösségi jelentőségő fajok, különös tekintettel a túzok védelme szempontjából jelentős területek megőrzése érdekében. Az extenzív halgazdálkodás támogatása a Biharugrai- és Begécsi-halastavak, mint kiemelkedő természetvédelmi értéket képviselő vizes élőhelyek hosszú távú fenntartása érdekében. A terület jelölő madárfajainak és ezek élőhelyeinek megőrzésével összhangban álló vadlétszám kialakítása és fenntartása. A kialakított vízivadvédelmi területen a vízivadvadászat tilalmának fenntartása. A zavarásra érzékeny prioritásfajok esetében a fészkelő- és jelentős gyülekezőhelyek háborítatlansága érdekében az emberi eredetű zavaró hatások megelőzése és mérséklése. A középfeszültségű elektromos vezetékhálózat madárbaráttá tétele a prioritásként meghatározott szakaszokon. A Natura 2000 hálózat koherenciájának növelése érdekében a célkitűzések megvalósítása a közvetlenül kapcsolódó romániai site (ROSPA0097 Pescăria Cefa – Pădurea Rădvani) figyelembe vételével, a tevékenységek összehangolásával. 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon - D
Jégmadár Alcedo atthis - D
Kanalas réce Anas clypeata 2500 - 4000 egyed A
Csörgő réce Anas crecca 1000 - 8300 egyed B
Tőkés réce Anas platyrhynchos 1 - 70000 egyed A
Tőkés réce Anas platyrhynchos 70 - 80 pár C
Böjti réce Anas querquedula 200 - 700 egyed B
Kendermagos réce Anas strepera 200 - 650 egyed B
Kendermagos réce Anas strepera 0 - 2 pár C
Nagy lilik Anser albifrons 20000 - 45000 egyed A
Nyári lúd Anser anser 100 - 250 pár B
Nyári lúd Anser anser 3000 - 7000 egyed B
Kis lilik Anser erythropus 1 - 12 egyed B
Vetési lúd Anser fabalis 10 - 70 egyed D
Békászó sas Aquila pomarina - D
Vörös gém Ardea purpurea 15 - 25 pár B
Üstökösgém Ardeola ralloides 15 - 20 pár B
Üstökösgém Ardeola ralloides 40 - 60 egyed B
Réti fülesbagoly Asio flammeus 0 - 20 egyed C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 1 - 13 pár C
Barátréce Aythya ferina 1000 - 2500 egyed A
Barátréce Aythya ferina 50 - 90 pár B
Kontyos réce Aythya fuligula 100 - 500 egyed C
Kontyos réce Aythya fuligula 0 - 2 pár C
Cigányréce Aythya nyroca 1 - 2400 egyed A
Cigányréce Aythya nyroca 40 - 70 pár B
Bölömbika Botaurus stellaris - B
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 1 - 69 egyed A
Kerceréce Bucephala clangula 100 - 350 egyed C
Pusztai ölyv Buteo rufinus 1 - 2 egyed C
fattyúszerkő Chlidonias hybrida 5 - 500 pár B
fattyúszerkő Chlidonias hybrida 20 - 300 egyed B
Kormos szerkő Chlidonias niger 50 - 415 egyed B
Fehér gólya Ciconia ciconia 300 - 400 egyed B
Fekete gólya Ciconia nigra 11 - 50 egyed C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 45 - 50 pár C
Barna rétihéja Circus aeruginosus - B
Kékes rétihéja Circus cyaneus - B
Hamvas rétihéja Circus pygargus - C
Hamvas rétihéja Circus pygargus 0 - 3 pár C
Szalakóta Coracias garrulus 13 - 17 pár C
Haris Crex crex 1 - 16 pár C
Nagy kócsag Egretta alba 132 - 140 pár B
Nagy kócsag Egretta alba 70 - 345 egyed B
Kis kócsag Egretta garzetta 20 - 200 egyed C
Kis kócsag Egretta garzetta 10 - 25 pár C
Kék vércse Falco vespertinus 1 - 3 pár C
Sárszalonka Gallinago gallinago 100 - 200 egyed D
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 2 pár C
Rétisas Haliaeetus albicilla 11 - 50 egyed B
Gólyatöcs Himantopus himantopus 0 - 30 egyed C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 0 - 5 pár C
Törpegém Ixobrychus minutus - C
Tövisszúró gébics Lanius collurio - D
Kis őrgébics Lanius minor - D
Szerecsensirály Larus melanocephalus 0 - 5 pár D
Nagy goda Limosa limosa 1000 - 7000 egyed A
Kékbegy Luscinia svecica - D
Kis bukó Mergellus albellus 60 - 200 egyed B
Barna kánya Milvus migrans - D
Nagy póling Numenius arquata 40 - 400 egyed B
Bakcsó Nycticorax nycticorax 30 - 40 pár C
Bakcsó Nycticorax nycticorax 101 - 500 egyed C
Túzok Otis tarda 40 - 40 egyed C
Halászsas Pandion haliaetus 1 - 2 egyed D
Darázsölyv Pernis apivorus - D
Darázsölyv Pernis apivorus - D
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 200 - 650 egyed B
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 50 - 150 pár B
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 1000 - 5000 egyed C
Kanalasgém Platalea leucorodia 50 - 650 egyed A
Kanalasgém Platalea leucorodia 80 - 170 pár B
Batla Plegadis falcinellus 0 - 3 pár C
Batla Plegadis falcinellus - D
Aranylile Pluvialis apricaria 1 - 3000 egyed B
Kis vízicsibe Porzana parva - D
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 1 - 10 pár C
Gulipán Recurvirostra avosetta 100 - 330 egyed B
Gulipán Recurvirostra avosetta 0 - 25 pár C
Küszvágó csér Sterna hirundo 500 - 600 egyed A
Küszvágó csér Sterna hirundo 70 - 140 pár A
Réti cankó Tringa glareola - C
Piroslábú cankó Tringa totanus 4 - 6 pár C


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Kis-Sárrét. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm10002 Letöltés dátuma: 2021-09-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.