MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztályának tevékenysége

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület megalakulását követően Dr. Jánossy Dénes vezetésével egy Ragadozómadár-védelmi Bizottság működött, majd 1976-ban megalakult az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztálya. A szakosztály célja a ragadozómadarakat veszélyeztető tényezők feltárása és elhárítása.
 
Kerecsenfiókák (Fotó: Bagyura János)

Mivel a fekete gólya fészkelési szokásai a ragadozó madarakéhoz hasonló, ezért az állományfelmérésükkel és védelmükkel szintén ez a szakosztály foglalkozik, azért is, mert ez a tevékenység szorosan kapcsolódik a rétisas-védelmi munkához. A szakosztálynak hozzávetőlegesen 300 tagja van. A szakosztályi taggyűlésen öt évre választott vezetőség feladata a különböző ragadozómadár-védelmi programok koordinálása. A ritka fajokkal kapcsolatos monitoring és védelmi tevékenységet munkacsoportok végzik, amelyeket a vezetőség által felkért fajvédelmi felelősök koordinálják.

Nemzetközi szempontból is kiemelt jelentőségű a parlagi sas -, a kerecsensólyom -, és a kék vércse védelmi programunk. Ezeket a fajokat jelenleg EU-s támogatással védjük. Projekthonlapok: http://www.parlagisas.hu/, http://www.sakerlife.mme.hu/intro.html, http://kekvercse.mme.hu/hu/content/show, http://falcoproject.eu/hu/content/life. A gyakori fajok közül a héja, barna rétihéja és az egerészölyv állomány felmérése mintaterületeken zajlik. A ragadozó madarakra a legnagyobb civilizációs veszély az elektromos vezetékek jelentik, amelyek mentén sajnálatos módon még napjainkban is számos madár pusztul el. Ezek a létesítmények kétféle módon okozhatják a madarak pusztulását, illetve sérülését. Egyrészt a vezetéknek ütközéssel, másrészt áramütés érheti őket, amikor oszlopra ülnek. Az áramütés megakadályozására 1991 óta folyik a középfeszültségű szabad légvezetékek tartóoszlopainak madárbaráttá alakítása a Szakosztály által 1989-ben kidolgozott és folyamatosan tökéletesített szigetelő technológia alkalmazásával. A Szakosztály aktív közreműködésével, valamennyi érintett fél részvételével 2008. február 26-án megalakult az Akadálymentes Égbolt Koordinációs Bizottság, amelynek célja az elektromos szabadvezeték-hálózat és a kapcsolódó berendezések által okozott madárpusztulás felszámolása Magyarországon . Az elmúlt években ismét megnőtt a mérgezéstől elpusztult madarak száma. Valamennyi illetékessel együttműködve az EU által támogatott Helicon Life program, keretében igyekszünk ezt a veszélyeztető tényezőt felszámolni.

A ragadozómadár-védelem terén elért eredményeinket rendszeresen publikáljuk. Ezt a célt szolgálja a Szakosztály év eleji rendezvénye, az ún.  „Sólyomcsalogató” konferencia, ahol az elmúlt év eredményeiről számolunk be. Itt kerül átadásra a Kerecsensólyom díj is, amelyet kiemelkedő ragadozómadár-védelmi tevékenysége alapján a Szakosztály Vezetősége ítél oda évente egy szakembernek. Az elhangzott előadásokat a Heliaca évkönyvben jelentetjük meg  Ezen kívül számos nemzetközi konferencián is tartunk előadást, melyek anyaga a különböző évkönyvekben, konferenciakötetekben jelent meg. Nemzetközi szempontból is fontos esemény volt, hogy 1990. március 8-án a szlovák kollégákkal közösen megalakítottuk az azóta egyre szélesebb keretek között működő Nemzetközi Parlagisas-védelmi Munkacsoportot, majd ezt követően közös programot dolgoztunk ki a Kárpát-medencében élő parlagi sasok védelmére.

A VI. Ragadozómadár és Bagoly Világkonferencia – az MME szervezésében – Budapesten került megrendezésre 2003. május18-25. között. A konferencia megszervezési jogának elnyerése az MME ragadozómadár-védelmi tevékenységének elismerése volt, ami egyúttal nagy lehetőség volt a hazai szakemberek számára, hogy nemzetközi szinten bemutathassák eredményeiket. A Szakosztály másik jelentős hazai rendezvénye a „Sasriasztó”, az aktív tagok kirándulással egybekötött, kötetlen, baráti találkozója. Programjaink szervezésénél folyamatosan együttműködünk az állami természetvédelemmel és a Magyar Ragadozómadár-védelmi Tanácsban tömörült valamennyi társszervezettel.

Szabályzatok, nyomtatványok és beszámolók

A Szakosztály Szervezeti és Működési Szabályzata 2018.
FM MME Együttműködési megállapodás (madárgyűrűzés és monitoring) (2016. február 2.)
Adatkérő lap 2018. (pdf. formátum)
Az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztály Fajmegőrzési koordinátorainak tevékenysége

Éves beszámolók:

A Ragadozómadár-védelmi Szakosztály éves beszámolója 2017
A Ragadozómadár-védelmi Szakosztály éves beszámolója 2018
A Ragadozómadár-védelmi Szakosztály éves beszámolója 2019
Sólyomcsalogató 2021

A Szakosztály hatósági kutatási engedélye

PMKH határozat 2015-2020
PMKH módosító határozat 2018-2023

Tisztségviselők

Elnök:    Haraszthy László
Titkár:   Fidlóczky József

Vezetőségi tagok, illetve feladat-koordinátorok: Bereczky Attila, Deák Gábor, Demeter Iván, Palatitz Péter, Solt Szabolcs

Feladatkörök

A Vezetőség által megfogalmazott, konkrét személyi felelősségi körbe sorolt koordinálandó feladatkörök:
 
1. A munkacsoportok jelentéseinek összegyűjtése, éves jelentések összeállítása (hatósági, minisztériumi éves jelentés; végül Heliaca cikk formátumú kimenet átadása a szerkesztő bizottságnak; a jelentések tartalmának külső kommunikációban való egyeztetése, koordinálása).
Felelős: Solt Szabolcs
 
2. Információáramlás biztosítása (Szakosztályi Facebook oldal létrehozása és működtetése; a Raptor levelező lista működtetése, moderálása).
Felelős: Demeter Iván
 
3. Utánpótlás-nevelés (laikus és önkéntes, óvodás, általános- és középiskolás korosztály bevonása, a belépők lehető legnagyobb részének megtartása).
Felelős: Deák Gábor
 
4.  Gyakori fajok monitoringja – új résztvevők tájékoztatása és motiválása (gyakorlati monitoring – népszerűsítő és gyakorlati útmutató a mindennapokról, inspiráló jelleggel).
Felelős: Bereczky Attila
 
5. Tudományos igényű feldolgozás, képzés és önképzés (ön- és szakképzés megalapozása, tudományos műhelyek asszimilálása a szakmai munkába, értékes adataink feldolgozási kereteinek és módjának kidolgozása).
Felelős: Palatitz Péter
 
6.  Célzott programok felelőseinek felkérése, képviselet, általános vezetőségi koordináció. Gyakori ragadozó fajok monitoringja, KFO, Sasszinkron stb.
A Szakosztály éves költségvetésének biztosítása, tisztázása a Titkársággal (bevételek generálása, elosztás, éves elszámolás).
A Szakosztály Vezetőségének működtetése (SZMSZ szerinti működés biztosítása, szükség esetén SZMSZ aktualizálásának kezdeményezése).
Nemzetközi kapcsolattartás.
Új ragadozómadár-védelmi stratégia kidolgozásának koordinálása.
Delegáltként kapcsolattartás a Magyar Ragadozómadár-védelmi Tanáccsal (a korábbi helyzetből fakadóan a további tagszervezetek/delegáltak személyi vonatkozásainak rendezése).
Heliaca megjelentetésének biztosítása.
Felelős: Haraszthy László
 
7.  A Szakosztály éves rendezvényeinek szervezése (Sasriasztó, Sólyomcsalogató). Technikai kapcsolattartás az MME titkársággal és futó projektekkel
A Vezetőség munkájának technikai koordinálása.
Felelős: Fidlóczky József
 

Szakosztály Facebook oldala:

https://www.facebook.com/mmeraptor/